Vzhľadom na súčasnú uspokojivú epidemiologickú situáciu v SR usmernenie HH SR č. SOPZŠČ/6045/21545/2022 k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí, stratilo platnosť dňa 29.5.2023. Pre konanie zotavovacích podujatí platí vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia.