Po pandémii novej koronavírusovej choroby 2019 (COVID-2019) zaviedla väčšina členských štátov Európskej únie (EÚ) niekoľko opatrení na boj proti šíreniu tejto choroby vrátane tých, ktoré ovplyvňujú pracoviská. Počas tejto krízy je svet práce vážne ovplyvnený, a preto musia všetky časti spoločnosti - vrátane podnikov, zamestnávateľov a sociálnych partnerov - zohrávať úlohu pri ochrane pracovníkov, ich rodín a spoločnosti ako takej.

Povaha a rozsah obmedzení, ako napríklad pozastavenie nepodstatných činností, sa medzi členskými štátmi a odvetviami líšia, ale podstatná časť pracovníkov musí buď pracovať z domu, alebo ak ich prácu nemožno vykonávať na diaľku, zostať doma často na základe dohody o náhrade príjmu.

Keď opatrenia fyzického distancovania dosiahnu dostatočné zníženie prenosových rýchlostí COVID-19, vnútroštátne správy povolia postupné obnovenie pracovných činností. Deje sa to postupne, práca ako prvá sa považuje za nevyhnutnú z hľadiska ochrany zdravia a hospodárstva, a práca, ktorú je možné efektívne vykonať pri práci z domu, je posledná. Bez ohľadu na to, ako a do akej miery sa obnovia bežné pracovné činnosti, je však veľmi pravdepodobné, že niektoré opatrenia zostanú v platnosti určitý čas, aby sa zabránilo prudkému nárastu infekcie ( COVID-19: pokyny pre pracovisko ). Ďalej je tiež možné, že zvýšenie infekcií v budúcnosti bude v niektorých prípadoch vyžadovať opätovné zavedenie reštriktívnych opatrení.

Kríza COVID-19 vytvára tlak na zamestnávateľov a pracovníkov, či už museli vo veľmi krátkom čase implementovať nové postupy a postupy alebo pozastaviť svoje pracovné a obchodné činnosti. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ponúka praktickú podporu pri návrate na pracovisko: vhodné preventívne opatrenia pomôžu dosiahnuť bezpečný a zdravý návrat do práce po relaxácii fyzických dištančných opatrení a tiež prispejú k potlačeniu prenosu COVID-19.

Aktualizujte svoje hodnotenie rizika a podniknite príslušné opatrenia

Rovnako ako v bežných pracovných podmienkach, identifikácia a hodnotenie rizík vo fyzickom aj psychosociálnom pracovnom prostredí je východiskovým bodom pre riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v rámci opatrení COVID-19. 

Zamestnávatelia sú povinní revidovať svoje hodnotenie rizika v prípade zmeny pracovného procesu a zvážiť všetky riziká, vrátane tých, ktoré majú vplyv na duševné zdravie. Pri revízii hodnotenia rizika by sa mala venovať pozornosť všetkým anomáliám alebo situáciám, ktoré spôsobujú problémy, a tomu, ako môžu pomôcť tejto organizácii z dlhodobého hľadiska dosiahnuť vyššiu odolnosť. Nezabudnite na dôležitosť zapojenia pracovníkov a ich zástupcov do revízie hodnotenia rizika a požiadajte svojho poskytovateľa prevencie rizík alebo zdravia pri práci, ak ho máte. Ako vstup pre vaše hodnotenie získajte od verejných orgánov aktuálne informácie o výskyte COVID-19 vo vašej oblasti. Po aktualizácii hodnotenia rizika je ďalším krokom vytvorenie akčného plánu s primeranými opatreniami. Nižšie je uvedených niekoľko príkladov problémov súvisiacich s dokumentom COVID-19, ktoré je potrebné zvážiť pri príprave takéhoto akčného plánu.

Minimalizácia expozície COVID-19 pri práci

Implementácia bezpečných pracovných postupov s cieľom obmedziť vystavenie účinkom COVID-19 v práci si vyžaduje najprv vyhodnotenie rizík a potom implementáciu hierarchie kontrol . To znamená zavedenie kontrolných opatrení s cieľom najprv eliminovať riziko a, ak to nie je možné, minimalizovať vystavenie pracovníkov. Najskôr začnite kolektívnymi opatreniami a ak je to potrebné, doplňte ich jednotlivými opatreniami, ako sú napríklad osobné ochranné prostriedky (OOP). Nižšie uvádzame niekoľko príkladov kontrolných opatrení, avšak nie všetky z nich budú vzhľadom na svoju povahu uplatniteľné na všetky pracoviská alebo pracovné miesta.

 • V súčasnosti vykonávajte iba nevyhnutnú prácu; je možné odložiť niektoré práce, keď je riziko nižšie. Ak je to možné, poskytujte služby na diaľku (telefón alebo video) namiesto osobne. Zabezpečte, aby sa na pracovisku nachádzali iba pracovníci, ktorí sú pre prácu nevyhnutní, a minimalizujte prítomnosť tretích strán.
 • Pokiaľ je to možné, obmedzte fyzický kontakt medzi pracovníkmi (napr. Počas stretnutí alebo počas prestávok). Izolujte pracovníkov, ktorí môžu bezpečne vykonávať svoje úlohy a ktorí nevyžadujú špeciálne vybavenie alebo strojové zariadenie, ktoré sa nemôže premiestňovať. Napríklad, kedykoľvek je to možné, zariadte ich, aby pracovali sami v náhradnej kancelárii, miestnosti pre zamestnancov, jedálni alebo rokovacej miestnosti. Ak je to možné, požiadajte zraniteľné pracovníčky, aby pracovali z domu (staršie osoby a osoby s chronickými ochoreniami(vrátane hypertenzie, pľúcnych alebo srdcových problémov, cukrovky alebo u tých, ktorí podstupujú liečbu rakoviny alebo nejakú inú imunosupresiu )) a tehotné pracovníčky . sú vystavení vysokému riziku, môže byť tiež potrebné pracovať na diaľku.
 • Eliminujte, a ak to nie je možné, fyzickú interakciu so zákazníkmi a medzi nimi. Napríklad prostredníctvom objednávok online alebo telefonicky, bezdotykovým doručením alebo riadeným vstupom (pričom sa tiež zabráni zhlukovaniu vonku) a fyzickým distancovaním vo vnútri aj mimo priestorov.
 • Pri dodaní tovaru to urobte vyzdvihnutím alebo doručením mimo areálu. Poskytnite vodičom rady o dobrej hygiene v kabíne a poskytnite im vhodný dezinfekčný gél a utierky. Dodávatelia musia mať možnosť používať zariadenia, ako sú toalety, kaviarne, šatne a sprchy, aj keď s primeranými preventívnymi opatreniami (ako je napríklad umožnenie súčasného čistenia iba jedného používateľa a pravidelné čistenie).
 • Medzi pracovníkov umiestnite nepriepustnú bariéru, najmä ak nie sú schopní udržať si odstup dva metre od seba. Bariéry môžu byť účelovo vyrobené alebo improvizované pomocou predmetov, ako sú plastové fólie, priečky, mobilné zásuvky alebo skladovacie jednotky. Je potrebné vyhnúť sa veciam, ktoré nie sú pevné alebo ktoré majú medzery, ako sú kvetináče alebo vozíky, alebo ktoré vytvárajú nové riziko, napríklad z zakopnutia alebo pádu predmetov. Ak bariéru nemožno použiť, medzi pracovníkmi by sa mal vytvoriť ďalší priestor, napríklad zabezpečením, aby mali na každej strane aspoň dve prázdne stoly.
 • Ak je nevyhnutný blízky kontakt, udržujte ho na menej ako 15 minút. Znížte kontakt medzi rôznymi časťami vášho podnikania na začiatku a na konci zmeny. Usporiadajte načasovanie prestávok na jedle, aby ste znížili počet ľudí, ktorí zdieľajú jedáleň, miestnosť pre zamestnancov alebo kuchyňu. Uistite sa, že v kúpeľniach a šatniach je vždy iba jeden pracovník. Na hlavné dvere umiestnite štítok označujúci, kedy sa používa toaleta, aby ste zabezpečili, že naraz vstúpi iba jedna osoba. Usporiadajte zmeny tak, aby sa zohľadnili úlohy spojené s čistením a sanitáciou.
 • Na vhodné miesta dodávajte mydlo a vodu alebo vhodný dezinfekčný prostriedok na ruky a odporučte pracovníkom, aby si často umývali ruky. Často čistite svoje priestory, najmä pulty, kľučky dverí, náradie a iné povrchy, ktoré sa ľudia často dotýkajú, a ak je to možné, zabezpečte dobré vetranie.
 • Vyvarujte sa nadmernému pracovnému zaťaženiu čistiacich pracovníkov prijímaním vhodných opatrení, ako je napríklad pridelenie ďalších zamestnancov k úlohám a požiadanie pracovníkov, aby opustili svoj pracovný priestor. Pracovníkom poskytnite vreckovky a nádoby na odpad vyložené plastovým vreckom, aby ich bolo možné vyprázdniť bez kontaktu s obsahom.
 • Ak ste zistili riziko infekcie napriek použitiu všetkých uskutočniteľných bezpečnostných opatrení, poskytnite všetky potrebné OOP. Je dôležité vyškoliť pracovníkov v správnom používaní OOP a zabezpečiť, aby sa riadili dostupnými pokynmi o používaní tvárových masiekrukavíc .
 • Umiestnite plagáty, ktoré podporujú pobyt doma, keď je chorá, kašeľ a kýcha, etiketa a hygiena rúk pri vstupe na pracovisko av iných oblastiach, kde ich uvidia.
 • Umožniť pracovníkom skôr využívanie individuálnej ako hromadnej dopravy, napríklad sprístupnením parkovacieho miesta pre autá alebo miestom na bezpečné uloženie bicyklov, a pokiaľ je to možné, povzbudením pracovníkov, aby chodili do práce.
 • V prípade potreby zaviesť politiky týkajúce sa pružnej dovolenky a práce na diaľku s cieľom obmedziť prítomnosť na pracovisku.

Ďalšie informácie o príprave vášho pracoviska na COVID-19 nájdete v príručke COVID-19: pokyny pre pracovisko vrátane informácií o tom, ako postupovať, ak sa niekto infikovaný vírusom COVID-19 nachádzal na pracovisku a rady týkajúce sa cestovania a stretnutí. Informácie sú k dispozícii pre „ cezhraničných a vyslaných pracovníkov “ (osoby, ktoré pracujú v jednej krajine a pravidelne sa vracajú do krajiny, kde majú bydlisko).

 

 

Pokračovanie v práci po období uzávierky

Ak bolo vaše pracovisko na dobu určitú z dôvodov súvisiacich s COVID-19 zatvorené, naplánujte si, kedy sa má práca obnoviť a ktorá zohľadňuje zdravie a bezpečnosť. Vo svojom pláne by ste mali zvážiť nasledujúce:

 • Aktualizujte svoje hodnotenie rizika,ako je opísané vyššie, a pozrite si COVID-19: usmernenie pre pracovisko .
 • Pred úplným obnovením práce a predtým, ako sa všetci pracovníci vrátia na pracovisko, vykonajte úpravy usporiadania pracoviska a organizácie práce, ktoré znížia prenos COVID-19. Zvážte pokračovanie v postupných fázach, aby ste mohli vykonať úpravy. Nezabudnite informovať pracovníkov o zmenách a poskytnite im nové postupy a školenie, ak je to potrebné, skôr, ako začnú pracovať.
 • Ak máte prístup k niektorému z týchto služieb, obráťte sa na svojho zdravotníckeho pracovníka a poradcu pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a prediskutujte s ním svoj plán.
 • Venujte osobitnú pozornosť pracovníkom, ktorí sú vystavení vysokému riziku a sú pripravení chrániť najzraniteľnejších, vrátane starších ľudí a ľudí s chronickými chorobami(vrátane hypertenzie, pľúcnych alebo srdcových problémov, cukrovky alebo tých, ktorí podstupujú liečbu rakoviny alebo inú imunosupresiu) a tehotné pracovníčky . Venujte pozornosť aj pracovníkom s blízkymi rodinnými príslušníkmi, ktorí sú vystavení vysokému riziku.
 • Zvážte zavedenie podpory pre pracovníkov, ktorí môžu trpieť úzkosťou alebo stresom. Mohlo by to siahať od manažérov, ktorí sa pýtajú pracovníkov častejšie, ako sú, uľahčujú výmeny alebo buddying medzi kolegami, zmeny v organizácii práce a pracovné úlohy, až po program pomoci zamestnancom alebo koučingovú službu, ako aj ponúkanie kontaktu s pracovnou zdravotnou službou. Uvedomte si, že pracovníci mohli prekonať traumatické udalosti, ako je vážna choroba alebo smrť príbuzného alebo priateľa, alebo môžu mať finančné problémy alebo problémy s osobnými vzťahmi.
 • Pracovníci, ktorí sa vracajú na pracovisko po období izolácie, či už ako individuálne opatrenie alebo ako súčasť kolektívnej izolácie, budú mať pravdepodobne obavy, najmä pokiaľ ide o riziko infekcie. Tieto obavy - najmä ak dôjde k zmenám v zamestnaní - môžu mať za následok problémy so stresom a duševným zdravím. Ak sú zavedené opatrenia na dištancovanie od fyzickej diéty, tieto problémy nie sú len pravdepodobnejšie, ale nie sú k dispozícii zvyčajné mechanizmy zvládania, ako je osobný priestor alebo zdieľanie problémov s ostatnými (pozri návrat do práce po pracovnej neschopnosti z dôvodu problémov s duševným zdravím). , Poskytovať pracovníkom informácie o verejne dostupných zdrojoch podpory a poradenstva. Duševné zdravie v Európe obsahuje informácie o tom, ako sa starať o svoje duševné zdravie a ako sa vysporiadať s hrozbou COVID-19.
 • Pracovníci sa môžu obávať zvýšenej šance na infekciu na pracovisku a možno sa nebudú chcieť vrátiť. Je dôležité porozumieť ich obavám, poskytnúť informácie o prijatých opatreniach a podpore, ktorú majú k dispozícii.

 

 

Riadenie pracovníkov pracujúcich z domu

V rámci fyzických dištančných opatrení prijatých vo väčšine členských štátov sú pracovníci povzbudzovaní alebo povinní pracovať z domu, ak to umožňuje povaha ich zamestnania. Pre väčšinu z týchto pracovníkov je to prvýkrát, čo sa jedná o „pracovníkov pracujúcich na diaľku“ a ich pracovné prostredie bude pravdepodobne v porovnaní s ich pracoviskom v mnohých aspektoch nedostatočné. Miera prispôsobenia domáceho prostredia sa bude líšiť v závislosti od situácie pracovníka a času a zdrojov, ktoré sú k dispozícii na prispôsobenie.

Rady o tom, ako zostať v bezpečí a zdraví pri práci z domu, sú k dispozícii tu , ale väčšinou sa zameriavajú na tých, ktorí pravidelne alebo dlhodobo pracujú na diaľku. Nižšie uvádzame niekoľko návrhov na minimalizáciu rizík pre pracovníkov, ktorí neboli schopní správne pripraviť svoje domáce pracovisko.

 • Vykonajte hodnotenie rizika za účasti pracovníkov, ktorí pracujú na diaľku, a ich zástupcov.
 • Umožnite pracovníkom dočasne si vziať vybavenie, ktoré používajú pri práci doma (ak to sami nedokážu vyzdvihnúť, zvážte zabezpečenie jeho dodania). Môže to zahŕňať položky ako počítač, monitor, klávesnica, myš, tlačiareň, stolička, opierka na nohy alebo lampa. Zaznamenajte si, kto berie veci, aby nedošlo k zámene pri obnovení normálnej práce.
 • Poskytnite telepracovným pracovníkom usmernenie pri zriaďovaní pracovnej stanice doma,ktorá v maximálnej možnej miere uplatňuje dobrú ergonómiu, ako je správne držanie tela a častý pohyb.
 • Povzbudzujte pracovníkov, aby robili pravidelné prestávky (približne každých 30 minút), aby vstali, pohli sa a pretiahli sa.
 • Poskytnite telepracovníkom podporu pri používaní IT vybavenia a softvéru. Nástroje na telekonferencie a videokonferencie sa môžu stať nevyhnutnými pre prácu, ale môžu byť problematické pre pracovníkov, ktorí na ne nie sú zvyknutí.
 • Zaistite, aby na všetkých úrovniach existovala dobrá komunikácia vrátane osôb pracujúcich z domu. Od strategických informácií poskytovaných vedením na najvyššej úrovni až po povinnosti riadiacich pracovníkov, pričom sa nezabúda na dôležitosť rutinnej sociálnej interakcie medzi kolegami. Zatiaľ čo prvé sa dajú riešiť na plánovaných online stretnutiach, druhé sa dá povzbudiť prostredníctvom online rozhovorov alebo stretnutí „virtuálnej kávy“.
 • Nepodceňujte riziko, že sa pracovníci cítia izolovane a pod tlakom, čo môže v prípade absencie podpory viesť k problémom s duševným zdravím. Je dôležitá efektívna komunikácia a podpora zo strany manažéra a kolegov a schopnosť udržiavať neformálny kontakt s kolegami. Zvážte pravidelné online stretnutia zamestnancov alebo tímov alebo striedajte, ktorí zamestnanci môžu byť na pracovisku prítomní, ak sa začal postupný návrat do práce.
 • Uvedomte si, že váš zamestnanec môže mať partnera, ktorý tiež pracuje na diaľku, alebo deti, ktoré môžu potrebovať starostlivosť, pretože nie sú v škole, alebo ktorí sa potrebujú vzdialene pripojiť, aby mohli pokračovať v práci v škole. Iní môžu potrebovať starostlivosť o starších alebo chronicky chorých ľudí a tých, ktorí sú v uväznení. Za týchto okolností budú musieť byť manažéri flexibilní, pokiaľ ide o pracovný čas a produktivitu svojich zamestnancov, a budú musieť informovať pracovníkov o ich porozumení a flexibilite.
 • Pomáhať pracovníkom pri stanovovaní zdravých hraníc medzi prácou a voľným časom jasnou komunikáciou, keď sa očakáva, že budú pracovať a budú k dispozícii.

 

 

Zapojte pracovníkov

Účasť pracovníkov a ich zástupcov na riadení BOZP je kľúčom k úspechu a zákonnej povinnosti. Platí to aj pre opatrenia prijaté na pracoviskách v súvislosti s COVID-19; čas, keď sa udalosti vyvíjajú rýchlo, s vysokou úrovňou neistoty a úzkosti medzi pracujúcimi a obyvateľstvom ako takým.

Je dôležité, aby ste sa o plánovaných zmenách a spôsobe fungovania dočasných procesov v praxi včas poradili so svojimi zamestnancami a / alebo ich zástupcami a zástupcami ochrany zdravia a bezpečnosti. Účasť s vašimi pracovníkmi na hodnotení rizík a vývoji reakcií je dôležitou súčasťou správnych postupov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti. Zástupcovia pre zdravie a bezpečnosť a výbory pre bezpečnosť a ochranu zdravia sú v jedinečnej pozícii pomáhať navrhovať preventívne opatrenia a zabezpečovať ich úspešnú implementáciu.

Zvážte tiež, ako zabezpečiť, aby pracovníci agentúr a dodávatelia mali prístup k rovnakým informáciám ako priami zamestnanci.

Postarajte sa o chorých pracovníkov

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sú najbežnejšími príznakmi COVID-19 horúčka, únava a suchý kašeľ. Niektorí ľudia sú nakazení, ale nevyvíjajú sa žiadne príznaky a necítia sa dobre. Väčšina ľudí (asi 80%) sa zotaví z choroby bez potreby osobitnej liečby. Približne jeden zo šiestich ľudí, ktorí dostanú COVID-19, je vážne chorý a má ťažkosti s dýchaním. U starších ľudí a tých, ktorí majú základné zdravotné problémy, ako je vysoký krvný tlak, srdcové problémy alebo cukrovka, je väčšia pravdepodobnosť, že sa vyvinú vážne ochorenia.

Osoby, ktoré vážne ochoreli, si môžu vyžadovať osobitnú pozornosť aj po tom, ako budú vyhlásené za spôsobilé na prácu. Existujú náznaky, že pacienti s koronavírusmi môžu trpieť zníženou pľúcnou kapacitou po záchvate ochorenia. Pracovníci v tejto situácii môžu potrebovať prispôsobenie svojej práce a môžu potrebovať voľno, aby sa podrobili fyzioterapii. Pracovníci, ktorí museli tráviť čas v intenzívnej starostlivosti (IC), môžu čeliť osobitným výzvam. Lekár pracovníka a pracovná zdravotná služba, ak sú k dispozícii, by mali informovať o spôsobe a načasovaní návratu do práce:

 • Svalová slabosť. To je vážnejšie, čím dlhšie bol niekto v IC. Znížená svalová kapacita sa prejavuje napríklad aj pri respiračných ťažkostiach. Ďalším bežným, ale menej často známym fenoménom je syndróm po intenzívnej starostlivosti (PICS). Stáva sa to odhadom 30 až 50% ľudí prijatých na IC a je porovnateľné s posttraumatickou stresovou poruchou.
 • Problémy s pamäťou a koncentráciou. Tieto sťažnosti sa často vyvíjajú iba v priebehu času. Keď niekto začne pracovať, nie je to vždy rozpoznané. Symptómami viditeľnými pri práci sú problémy s pamäťou a koncentráciou, problémy s uspokojivým vykonávaním úloh a slabšie zručnosti pri riešení problémov. Preto je dôležité na to dať pozor, ak viete, že niekto bol v IC. Dobré usmernenie je veľmi dôležité, pretože pre niektorých pracovníkov je ťažké vrátiť sa k predchádzajúcej úrovni výkonu.
 • Dlhá doba na obnovenie práce. Údaje ukazujú, že štvrtina až tretina ľudí, ktorí sú v IC, sa môže rozvíjať nezávisle od veku. Približne polovica pacientov potrebuje rok na obnovenie práce a až tretina sa už nikdy nemôže vrátiť.

Pracovní lekári a zdravotnícke služby majú najlepšie predpoklady na to, ako sa starať o chorých pracovníkov a aké úpravy si vyžadujú pri práci. Ak nemáte zdravotnícke služby na pracovisku, je dôležité tieto otázky riešiť citlivo a rešpektovať súkromie a dôvernosť pracovníkov.

Uvedomte si riziko, že pracovníci, ktorí ochoreli na COVID-19, môžu trpieť stigmatizáciou a diskrimináciou.

Plánujte a učte sa pre budúcnosť

Je dôležité vypracovať alebo aktualizovať krízové ​​pohotovostné plány pre udalosti vypínania a spúšťania v budúcnosti, ako je opísané v dokumente COVID-19: usmernenie pre pracovisko . Dokonca aj malé podniky môžu zostaviť kontrolný zoznam, ktorý im pomôže pripraviť ich, ak by sa takéto udalosti v budúcnosti vyskytli.

Podniky, ktoré použili prácu na diaľku prvýkrát, môžu zvážiť jej prijatie ako modernej, dlhodobej pracovnej praxe. Skúsenosti získané počas pandémie COVID-19 môžu prispieť k vypracovaniu politiky a postupov práce na diaľku alebo k revízii existujúcich.

Zostaňte dobre informovaní

Množstvo informácií týkajúcich sa COVID-19 môže byť ohromujúce a môže byť ťažké odlíšiť spoľahlivé a presné informácie od nejasných a zavádzajúcich. Vždy skontrolujte, či je pôvodným zdrojom informácií zavedený a kvalifikovaný poskytovateľ. Oficiálne zdroje informácií o projekte COVID-19 zahŕňajú:

Keď sa opatrenia na dištancovanie fyzických osôb začínajú uvoľňovať, môžu sa vydávať informácie, ktoré sú špecifické pre konkrétne priemyselné odvetvia, komunity alebo skupiny a môžu sa často aktualizovať. Vo vašej krajine budú mať ministerstvá zdravotníctva a práce relevantné informácie a môžu poskytovať odkazy na špecializovanejšie zdroje.

Sektory a povolania

Ľudia s pracovnými miestami, ktoré ich privádzajú do fyzického kontaktu s mnohými inými, sú vystavení najväčšiemu riziku uzatvorenia zmluvy COVID-19. Okrem pracovníkov v zdravotníctve, bytovej a domácej starostlivosti medzi zásadných pracovníkov so zvýšeným rizikom patria napríklad tí, ktorí sa zaoberajú dodávkou potravín a maloobchodom, zberom odpadu, verejnými službami, políciou a bezpečnosťou a verejnou dopravou.

Rovnakým spôsobom, ako niektoré krajiny obmedzili prácu v niektorých odvetviach pred ostatnými - zvyčajne prerušenie vzdelávania, oddychu a zábavy najskôr a priemyslu a výstavby naposledy - návrat do práce po uvoľnení opatrení môže byť podobne rozvrhnutý, ale v opačnom poradí. Usmernenia týkajúce sa sektora COVID-19 týkajúce sa jednotlivých sektorov sú k dispozícii z niekoľkých krajín a výber je uvedený nižšie.

Ďalšie príklady nájdete na webových stránkach EU-OSHA alebo vášho vnútroštátneho orgánu alebo inštitútu BOZP .