Nová správa Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) prináša prehľad výsledkov veľkého projektu zameraného na riešenie vystavenia biologickým látkam na pracovisku a súvisiacich účinkov na zdravie. Hoci sa tento projekt uskutočnil ešte pred pandémiou COVID-19, jeho výsledky sú mimoriadne aktuálne vzhľadom na globálnu situáciu. Výsledky pokrývajú kritické okruhy, zraniteľné skupiny, vznikajúce riziká a monitorovacie systémy.

Globálne zdravotné problémy vyvíjajú enormný tlak na systémy zdravotníctva a na ochranu pracujúcich pred infekčnými chorobami sú potrebné naliehavé opatrenia, ktoré sa neobmedzujú iba na poskytovanie osobných ochranných prostriedkov.

Vystavenie biologickým látkam na pracovisku je veľmi častým javom a vedie k mnohým zdravotným problémom vrátane infekčných chorôb, alergií a rakoviny. Podľa odhadov ročne zomiera 5 000 ľudí EÚ iba na následky infekčných ochorení súvisiacich s prácou. Nová správa EU-OSHA je zameraná na zvýšenie informovanosti o tomto probléme a prináša spoľahlivé informácie, ktoré sa môžu použiť pri zavádzaní účinných preventívnych opatrení.

Výskum sa zameriaval na identifikovanie a popis najrelevantnejších vystavení biologickým látkam a v správe sa hĺbkovo analyzuje päť mimoriadne rizikových odvetví/druhov povolaní:

  • zdravotníctvo
  • povolania súvisiace so zvieratami
  • spracovanie odpadu a odpadových vôd
  • rastlinná výroba
  • povolania v oblasti cestovania alebo kontaktu s cestujúcimi.

Projekt sa sústreďuje aj na vznikajúce riziká vrátane multirezistentných baktérií a šírenie infekčných mikroorganizmov. Výskyt ťažkého akútneho respiračného syndrómu (SARS) a epidémie COVID-19 v Európe súvisia napríklad aj s globalizáciou. Výkonná riaditeľka EU-OSHA Christa Sedlatschek poukazuje na dôsledky pandémie na zdravotníctvo: „Globálne zdravotné problémy vyvíjajú enormný tlak na systémy zdravotníctva a na ochranu pracujúcich pred infekčnými chorobami sú potrebné naliehavé opatrenia, ktoré sa neobmedzujú iba na poskytovanie osobných ochranných prostriedkov. Zdravie a bezpečnosť pracovníkov v zdravotníctve sa má stať prioritou v takej núdzovej situácii, akú predstavuje pandémia ochorenia COVID-19, kedy sa jednoznačne preukázala dôležitosť uplatňovania existujúcich právnych opatrení.“

Experti v rámci projektu hovorili o potrebe núdzových plánov, ktorými sa pridelia finančné zdroje na riešenie vypuknutia ochorenia v budúcnosti. Okrem toho poznamenali, že zhromaždené informácie z povinných správ by mohli pomôcť pri skorej identifikácii signálov šírenia choroby.

Na ochranu pracujúci pred vystavením škodlivým biologickým látkam existuje právny rámec, ale napriek tomu treba neustále zvyšovať informovanosť v tejto oblasti. Ak sa má k rizikám pristupovať organizovanejším spôsobom, vystavenie biologickým látkam a súvisiace zdravotné problémy sa majú posudzovať a zaznamenať. V tomto zmysle sa výskum sústredil na systémy sledovania ochorenia a expozície, ako aj na analýzu týchto systémov. Systematickú prevenciu pomôže zaručiť viac školení a inštruktáží pre zamestnávateľov a zamestnancov.

Výsledky výskumu potvrdzujú nedostatok informovanosť o vystavení biologickým látkam vo všetkých odvetviach s výnimkou zdravotníckych zariadení a laboratórií. Za mimoriadne rizikové skupiny sa považujú mladí ľudia, upratovací personál a personál údržby, migrujúci zamestnanci a tehotné ženy. Preto je mimoriadne dôležití zlepšiť prístup k informáciám a uplatňovať špecifické opatrenia na ochranu týchto skupín.

Príklady z prípadových štúdií podčiarkujú význam identifikovania rizika a kolektívnych opatrení na jeho riešenie. Napríklad vo Fínsku sa vo verejnom zdravotníctve efektívne využili údaje zo zdravotného dohľadu na prijatie cielených opatrení na ochranu pľúc farmárov. Po úspešnom zavedení týchto opatrení klesol počet prípadov ochorení poľnohospodárskych pracovníkov a zlepšila sa situácia tých, ktorí už mali zdravotné problémy.

V správe sa dospelo k záveru, že v odvetviach s neúmyselným vystavením sa vo všeobecnosti vyžadujú usmernenia a že základom úspechu je dostatočná informovanosť pracovníkov. Kľúčové je rešpektovanie postupnosti kontrolných opatrení stanovenej v právnych predpisoch a uprednostnenie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi.

 

Choroby súvisiace s prácou z biologických činiteľov

O biologických činiteľoch  je známe, že spôsobujú zdravotné problémy. Podľa prieskumu európskych pracovných podmienok z roku  2015 , zvyšujúci sa podiel európskych pracovníkov (13%, čo je 1,5-krát viac ako pred 10 rokmi) je v práci vystavený infekčným agensom. Biologické činitele zahŕňajú vírusy, baktérie, huby a parazity a môžu spôsobiť zdravotné problémy buď priamo alebo prostredníctvom vystavenia príbuzným alergénom alebo toxínom.

Expozícia biologickým činiteľom súvisiaca s prácou môže byť spojená s niekoľkými zdravotnými problémami vrátane infekčných chorôb, rakoviny a alergií. Niektoré biologické látky môžu poškodiť aj nenarodené deti.

Osobitne ohrozené sú pracovníci v určitých odvetviach, ako sú zdravotnícke a veterinárne služby, poľnohospodárstvo, správa odpadových vôd a laboratóriá. Títo pracovníci môžu pracovať priamo s mikróbmi alebo im môžu byť vystavení pri kontakte napríklad s telesnými tekutinami alebo pôdou. Ak je známy zdroj expozície biologickému činiteľovi, je relatívne ľahké zabrániť nepriaznivým účinkom na zdravie. Riadenie rizika neznámych zdrojov expozície je oveľa zložitejšie.

EU-OSHA ponúka publikácie na túto tému:

Biologické činitele a choroby z povolania: výsledky prehľadu literatúry, odborného prieskumu a analýzy monitorovacích systémov: Správa a zhrnutie

Diskusné príspevky identifikujúce odvetvia s vysokým rizikom vystavenia biologickým faktorom: zdravotná starostlivosť ,  pracovné miesta spojené s cestovaním a kontaktom s cestujúcimi ,  povolania súvisiace so zvieratami ; odpadové hospodárstvo a čistenie odpadových vôd ; a  poľnohospodárstvo na ornej pôde .

http://osha.europa.eu