Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva pripravili odpovede na 25 častých otázok súvisiacich s chrípkovou sezónou

v tejto informačnej brožúre (.pdf 10 MB).

Na odpovediach sa podieľal nasledovný autorský kolektív:

    * PhDr. Mgr. Adriana Mečochová - vedúca Sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie ÚVZ SR
    * doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. - epidemiologička, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici
    * Mgr. Edita Staroňová, PhD. - vedúca Národného referenčného centra pre chrípku ÚVZ SR
    * MUDr. Jana Kerlik, PhD. - epidemiologička, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici
    * PhDr. Júlia Adamčíková - vedúca Odboru surveillance infekčných ochorení ÚVZ SR
    * Mgr. Eva Chmelanová - vedúca Odboru pripravenosti na biologické hrozby a pandémie ÚVZ SR
    * MUDr. Ingrid Senajová, MPH - vedúca Oddelenia epidemiológie, podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ so sídlom v Svidníku
    * doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA - zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním na hygienu detí a mládeže
    * MUDr. Ivan Bakoss - vedúci Odboru imunizácie ÚVZ SR PhDr. RNDr.
    * MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH - hlavný hygienik SR