Uverejnené 27.5.2020

Opatrenie OLP/4363/2020 ÚVZ SR zo dňa 26.5.2020 pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia, prechod cez hranice, 48 hodín (.pdf 109 kB)

Toto opatrenie mení a dopĺňa opatrenie č. OLP/4311/2020 z 22.05.2020 nasledovne:

1. V bode 4. sa vypúšťa veta:

- „osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, pri návrate z Maďarska, Poľskej republiky, Českej republiky, Rakúskej republiky, Slovinskej republiky, Chorvátskej republiky, Nemeckej spolkovej republiky alebo Švajčiarskej konfederácie, pokiaľ ich pobyt mimo územia Slovenskej republiky pred návratom nepresiahol dobu 24 hodín,“

a nahrádza sa vetou:

- „osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, pri návrate z Maďarska, Poľskej republiky, Českej republiky, Rakúskej republiky, Slovinskej republiky, Chorvátskej republiky, Nemeckej spolkovej republiky alebo Švajčiarskej konfederácie, pokiaľ ich pobyt mimo územia Slovenskej republiky pred návratom nepresiahol dobu 48 hodín; 2 dodržanie lehoty sú uvedené osoby povinné preukázať príslušníkovi policajného zboru pri hraničnej kontrole.“

 

2. Výnimky podľa bodu 4. sa dopĺňajú o nasledovné:

- „osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Českej republiky, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky hraničnými priechodmi medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, alebo medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, pokiaľ sa na území Slovenskej republiky nezdržia dlhšie ako 48 hodín; dodržanie lehoty sú uvedené osoby povinné preukázať príslušníkovi policajného zboru pri hraničnej kontrole,

- osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Maďarska, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky hraničnými priechodmi medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, alebo medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, pokiaľ sa na území Slovenskej republiky nezdržia dlhšie ako 48 hodín; dodržanie lehoty sú uvedené osoby povinné preukázať príslušníkovi policajného zboru pri hraničnej kontrole.“

 

Termín: od 27. mája 2020 od 00:00 hod.