Uverejnené 28.5.2020

Opatrenie OLP/4450/2020 ÚVZ SR zo dňa 28.5.2020 pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia, prevádzky - školy (.pdf 116 kB)

Týmto opatrením sa mení opatrenie č. OLP/4204/2020 z 22.05.2020 nasledovne:

Zo zoznamu výnimiek podľa bodu „A“ platných s účinnosťou od 1. júna 2020 sa vypúšťa:

„10.5 základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov prípravného ročníka, prvého až deviateho ročníka,

10.6 základné školy pri zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až deviateho ročníka,“

 

a nahrádzajú sa bodmi:

„10.5 základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov,

10.6 základné školy pri zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov,“