Uverejnené 3.6.2020

Opatrenie OLP/4591/2020 ÚVZ SR z 2.6.2020 pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška (.pdf 113 kB)

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 03. júna 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčok, a to s výnimkou:

- detí do 3 rokov veku,

- osôb so závažnými poruchami autistického spektra,

- osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,

- vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,

- osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v exteriéri, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 2 metre,

- osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v exteriéri, ak je ich vzájomná vzdialenosť minimálne 2 metre,

- pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

- žiakov základnej školy v interiéri alebo exteriéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,

- žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,

- poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,

- deti v interiéri a exteriéri materskej školy a jaslí, - osoby pri výkone športu,

- fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,

- osoby nevesty a ženícha pri svadbe,

- detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,

- účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,

- osoby pri návšteve wellness, umelých kúpalísk a prírodných kúpalísk,

- účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode.

 

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3355/2020 z 20.04.2020.