Uverejnené 3.6.2020

Opatrenie OLP/4593/2020 ÚVZ SR zo dňa 3.6.2020 pri ohrození verejného zdravia - zrušenie zákazu návštev na všetkých lôžkových oddeleniach v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti a v pobytových zariadeniach sociálnych služieb za dodržania podmienok (.pdf 109 kB)

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia strácajú opatrenia uvedené v rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/2020 zo dňa 06.03.2020 svoju účinnosť.