Uverejnené 4.6.2020

Opatrenie OLP/4647/2020 ÚVZ SR zo dňa 3.6.2020 pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice Česká republika (.pdf 127 kB)

Týmto opatrením sa dopĺňa Opatrenie OLP/4311/2020 z 22.05.2020 nasledovne:

Dopĺňa sa bod „11.“, ktorý znie:

„11. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na všetky osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom alebo osoby zdržiavajúce sa na území Českej republiky alebo na území Slovenskej republiky, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky hraničnými priechodmi medzi Slovenskou republikou a Českou republikou; V prípade, že tieto osoby nemajú potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte, musia byť schopné preukázať skutočnosť o zdržiavaní sa na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky najmenej dvoma hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva).

V prípade ak osoba podľa predchádzajúceho odseku vstupuje na územie Slovenskej 2 republiky hraničným priechodom medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, nevzťahujú sa na ňu povinnosti podľa bodov 4 až 10, a to i v prípade, ak uvedené body uvádzajú inak.

Termín: od 04. júna 2020 od 00:00 hod.