Uverejnené 5.6.2020

Opatrenie OLP/4648/2020 ÚVZ SR zo dňa 5.6.2020 pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice AU a HU (.pdf 131 kB)

Týmto opatrením sa mení opatrenie OLP/4311/2020 z 22.05.2020 v znení neskorších opatrení nasledovne:

Z bodu 11. sa vypúšťajú nasledovné odseky:

„11. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na všetky osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom alebo osoby zdržiavajúce sa na území Českej republiky alebo na území Slovenskej republiky, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky hraničnými priechodmi medzi Slovenskou republikou a Českou republikou; V prípade, že tieto osoby nemajú potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte, musia byť schopné preukázať skutočnosť o zdržiavaní sa na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky najmenej dvoma hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, 2 poistná zmluva). V prípade ak osoba podľa predchádzajúceho odseku vstupuje na územie Slovenskej republiky hraničným priechodom medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, nevzťahujú sa na ňu povinnosti podľa bodov 4 až 10, a to i v prípade, ak uvedené body uvádzajú inak.“

a nahrádzajú sa odsekmi:

„11. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na všetky osoby s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom alebo osoby zdržiavajúce sa na území Českej republiky, Maďarska, Rakúskej republiky alebo Slovenskej republiky, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky hraničnými priechodmi medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, Slovenskou republikou a Maďarskom, alebo Slovenskou republikou a Rakúskou republikou; V prípade, že tieto osoby nemajú potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte, musia byť schopné preukázať skutočnosť o zdržiavaní sa na území Českej republiky, Maďarska, Rakúskej republiky alebo Slovenskej republiky najmenej dvoma hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva). V prípade ak osoba podľa predchádzajúceho odseku vstupuje na územie Slovenskej republiky hraničným priechodom medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, Slovenskou republikou a Maďarskom, alebo Slovenskou republikou a Rakúskou republikou, nevzťahujú sa na ňu povinnosti podľa bodov 4 až 10, a to i v prípade, ak uvedené body uvádzajú inak.“

Termín: od 05. júna 2020 od 08:00 hod.