Uverejnené 3.7.2020

Opatrenie OLP/5453/2020 ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia - rúška (.pdf 114 kB)

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/5090/2020 z 19.06.2020.