Uverejnené 31.8.2020

Celý text vyhlášky (.pdf 222 kB)

OPATRENIA VYHLÁŠKY

  1. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám v okrese Michalovce zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy nad 500 účastníkov v exteriéri a nad 250 účastníkov v interiéri a súčasne na verejných hromadných podujatiach sa zakazuje príprava a predaj občerstvenia (pokrmov a/alebo nápojov) s výnimkou poskytovania občerstvenia pre športovcov.
  2. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám v okrese Michalovce odporúča úprava prevádzkového času všetkých interiérových a exteriérových podujatí a to do 23.00 hod. príslušného dňa a zároveň sa odporúča obmedziť prevádzkové hodiny všetkých zariadení spoločného stravovania (reštaurácie, bary, diskotéky, herne, hostince, a pod.) do 23.00 hod. príslušného dňa s výnimkou svadieb.
  3. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti ( ďalej len „ZSS“).

 

Termín opatrení v bode č. 1- 3: dňom 01.09.2020 od 00:00 hod. do 13.09.2020

 

  1. Podľa ustanovenia § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám s trvalým pobytom v obci Staré od 3 roku veku do 19 roku veku, ktorí navštevujú predškolské a školské zariadenia nariaďuje domáca izolácia, ich zákonní zástupcovia sú povinní priebežne monitorovať ich zdravotný stav a v prípade podozrenia na respiračné ochorenie kontaktovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.

 

Termín opatrenia v bode č. 4: dňom 01.09.2020 od 00:00 hod. do 11.09.2020