Kompletné znenie vyhlášky zo dňa 1.10.2020 (.pdf 203 kB)

OPATRENIA

1. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v okrese Michalovce a Sobrance povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti (ďalej len „ZSS“). Výnimky je možné pripustiť z dôvodov hodných zreteľa, napr. v prípade pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia, návštevu kňaza za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení.

2. RÚVZ Michalovce vyzýva na dodržiavanie aktuálnych opatrení ÚVZ SR, ktoré boli nariadené v súvislosti s ochorením COVID-19 (opatrenie týkajúce sa podmienok prevádzky, zákazov a obmedzení hromadných podujatí (športových podujatí, spoločenských podujatí, bohoslužieb, atď.), opatrenie týkajúce sa povinnosti nosenia rúška na prekrytie horných dýchacích ciest ako aj opatrenia týkajúce sa karanténnych opatrení pri návrate zo zahraničia z tzv. rizikových krajín).

3. RÚVZ Michalovce odporúča zdržať sa organizovania rodinných osláv.

 

Termín opatrení v bode č. 1. až 3.: dňom 01.10.2020 do odvolania.