Uverejnené 30.10.2020

Aktualizované 2.11.2020

Kompletné znenie vyhlášky (.pdf 690 kB)

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Michalovciach (ďalej len „úrad“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e)  zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa  § 12 ods. 2 písm. f) zákona tieto opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia:

§ 1

1) Podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona každej fyzickej osobe s trvalým alebo prechodným pobytom v okrese Michalovce a Sobrance, ktorá obdrží pozitívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení na dobu 10 dní od obdržania výsledku. Po dobu izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

2) Osoba podľa § 1 ods. 1 je v súlade s § 51 ods. 1 písm. a) až d) zákona povinná:

a) dodržiavať izoláciu v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení a dodržiavať opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu,

b) o výsledku testu informovať telefonicky, mailom, alebo sms správou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa informovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria,

c) denne sledovať vlastné príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu),

d) denné merať a zaznamenávať telesnú teplotu,

e) dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok,

f) dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami okrem osôb v spoločnej domácnosti, resp. objekte určenom na izoláciu v domácom prostredí,

g) bezodkladne informovať o svojom prenosnom ochorení v prípade poskytnutia nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti v mieste izolácie alebo ústavnom zdravotníckom zariadení.

 

3) Ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie povinností podľa odsekov 1 a 2 zákonný zástupca dieťaťa.

 

§ 2

1) Izoláciu v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení osobe, ktorá obdŕžala pozitívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 ukončuje na základe posúdenia jej zdravotného stavu poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.

2) Izolácia nariadená osobe podľa § 1 ods.1 sa ukončuje po desiatich dňoch v prípade, že sa nevyskytli klinické príznaky v posledných 3 dňoch. Ak sa v  priebehu izolácie objaví horúčka, alebo príznaky respiračnej infekcie, osoba je povinná kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup.

3) Izolácia v domácom prostrední alebo v karanténnom ubytovacom zariadení sa nevzťahuje na čas spojený s:

a) nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti,

b) za účelom odberu biologického materiálu na mobilnom odberovom mieste.

 

§3

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

MUDr. Janka Stašková, MPH regionálna hygienička