Uverejnené 3.5.2021
 
V nadväznosti na online pracovné stretnutie s členmi príspevkovej organizácie MZ SR Zdravé regióny a Intervenčného tímu MZ SR(IT MZSR) a hlavným hygienikom SR k riešeniu krízových situácií v súvislosti s pandémiou COVID-19 v prostredí MRK zo dňa 24.4.2021 vyplynuli nasledovné odporúčané formy spolupráce:
 
1. Pri prvých indíciách o zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v MRK t.j. čo najskôr, ideálne ešte pred návrhom a komunikáciou opatrení smerom k miestnym samosprávam telefonicky kontaktovať koordinátorku IT MZ PharmDr. Luciu Roussier, MPH, na tel. č. +421 948 500 975 (prípadne Zdravé regióny na +421 911 508 054) zo strany miestne príslušného RÚVZ so žiadosťou o podrobnejšie zmapovanie situácie v teréne.
 
V nadväznosti na zmapovanie situácie v teréne je Intervenčný tím MZ po dohode s RÚVZ pripravený v súčinnosti so Zdravými regiónmi poskytnúť aj vlastné kapacity na nasledujúce, v praxi osvedčené druhy intervencií priamo v MRK: klinický skríning, osveta, psychosociálna podpora, vyhľadávanie kontaktov, mapovanie prekážok dodržiavania izolácie, resp. karantén, a doplnkové testovanie v karantenizovaných MRK domácnostiach; identifikácia hlavných ciest šírenia epidémie v rámci a z MRK; personálna podpora komunít, plánovanie logistiky a implementácia masívnejšieho nadväzného testovania v komunite; návrhy odporúčaní pre miestnych aktérov ohľadom prevencie a kontroly šírenia.
 
2. Využívanie odporúčaní Odbornej pracovnej skupiny pre MRK (nižšie v odkaze) samosprávami zo strany RÚVZ, ako odborného metodického podkladu pre aktivity krízových štábov samospráv, zvolávaných v súvislosti so zhoršením epidemiologickej situácie v MRK.
 
Odporúčania Odbornej pracovnej skupiny pre MRK predstavujú praktický návod, ako môžu samosprávy v rámci svojich štandardných kompetencií a dostupných kapacít aktívne prispievať k prevencii a kontrole šírenia pandémie predovšetkým v rámci MRK po preniknutí do tohto prostredia. Metodický materiál je verejne dostupný napríklad na webových stránkach Zdravých regiónov: https://www.zdraveregiony.eu/odporucany-postup-pre-samospravy/
 
IT MZ a ZR sú pripravené k materiálu poskytnúť podrobnejšie priame konzultácie, a to aj formou spoločných pracovných stretnutí, či už online alebo osobných.
Kontakty na podporné a konzultačné organizácie sú uvedené priamo v materiáli - Odporúčaný postup pre samosprávy na kontrolu pandémie SARS-Co-2 v MRK.
 
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH hlavný hygienik Slovenskej republiky