Uverejnené 19.5.2021

Na Slovensku naďalej významne prevažuje „britský variant“ pandemického vírusu. Z celkového počtu 1176 aprílových pozitívnych vzoriek z rôznych regiónov Slovenska  (1 vzorka = 1 pacient), bol „britský variant“ potvrdený sekvenovaním v 1145 prípadoch, čo je takmer 97,4%.

 „Juhoafrický variant“ bol identifikovaný v siedmich prípadoch, čo je 0,6 % všetkých sekvenovaných vzoriek.

 Takzvaný indický variant bol potvrdený v jednom prípade.

U 23 pozitívnych osôb bol zaznamenaný iný variant pandemického vírusu (2%), zaraďujeme sem napríklad český variant a podobne.

Do sekvenovania sa zapojili Úrad verejného zdravotníctva SR, Biomedicínske centrum SAV a Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej republiky