Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia

Hygiena životného prostredia  sa zaoberá hodnotením vplyvov komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života. Náplň činnosti:

 • Vykonávanie monitoringu pitnej vody  u spotrebiteľa podľa NV SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.
 • Vykonávanie monitoringu kvality vody na kúpanie v prírodných kúpaliskách.
 • Príprava podkladov k záväzným stanoviskám a rozhodnutiam podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru:
 1. v zariadeniach pri ktorých prevádzke dochádza ku kontaktu s ľudským teleom
 2. v telovýchovných zariadeniach
 3. v ubytovacích zariadeniach
 4. na prírodných a umelých kúpaliskách
 5. v zariadeniach sociálnych služieb
 • Vykonávanie kontroly  dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Vykonávanie dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom NR SR č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom  podnikaní v znení neskorších predpisov.
 • Vykonávanie konzultačnej činnosti pre právnické a fyzické osoby, ich odborné usmerňovanie v záujme vytvárania a ochrany životných podmienok priaznivých pre ochranu a podporu zdravia.
 • Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad nebezpečnými kozmetickými výrobkami v rámci systému RAPEX.