I.HYGIENICKÁ SITUÁCIA 

V mesiaci marec 2011 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci systému RAPEX (rýchly výstražný systém) nám bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava (ÚVZ SR) postúpené hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Oleje, krém a mlieko na zosvetlenie pokožky – 1. Dynamiclair lightening beauty oil for skin (prekročený povolený obsah voľného oxidu siričitého); 2. Dynamiclair lightening beauty cream; 3. Dynamiclair lightening beuaty milk, značka: G&G, krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny; 4. Lightening, anti-blemish beauty oil, značka: Dawny, krajina pôvodu: neuvedená. Vo vyššie uvedených výrobkoch sa nachádza nepovolená látka clobetasol propionate(glukortikoid). Zároveň obsahujú vonné látky (limonene, linalool), ktorých použitie v kozmetických výrobkoch je obmedzené. Výrobok na vyrovnávanie vlasov – Hair-straightening treatment „Spazzola Progressiva“, značka: Claudia Pazzini, krajina pôvodu: Taliansko. Vo výrobku bola prekročená povolená koncentrácia formaldehydupredstavujú vážne riziko poškodenia zdravia spotrebiteľa a kaderníka(môžu poškodiť oči, pokožkua sliznicu). Očný make-up – Hashmi Surmi Special Kohl eye make-up, značka: HASHMI, krajina pôvodu: Pakistan. Výrobok obsahuje olovo, čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka 68) NV SR č. 658/2005 Z.z.. Olovo je látka s predpokladanými karcinogénnymi účinkami na človeka, negatívne ovplyvňuje najmä tráviaci trakt, krvný obeh, srdcovo-cievny systém, CNS, obličky, imunitný systém, reprodukciu a dýchanie. Zvlášť toxický je pre deti. Taktiež bol prekročený celkový počet mikroorganizmov (5000 KTJ/g). Farby na vlasy – 1. Rashmi Black Henna Herbal Based, značka: Rashmi®, krajina pôvodu: India. 2. Black Rose Powder Hair-Care Black „Kali Mehandi“, značka: Black Rose, krajina pôvodu: India. Vo výrobkoch bola prekročená koncentrácia p-fenyléndiamínu (3,5%), ktorých použitie je obmedzené. Kozmetická súprava (toaletná voda, lesk na pery a lesk na telo – púder)Hanna Montana Fragrance Gift Set, značka: neuvedená, krajina pôvodu: Španielsko. Lesk na telo obsahuje kadmium (8,2 +/- 2,49 mg/kg), čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka 68) NV SR č. 658/2005 Z.z.. Kadmium je látka, ktorá má toxický, karcinogénny a teratogénny účinok.Gél na ošetrenie pokožky – Aloe Vera Pflege & Fitnessgel, značka: Regina, krajina pôvodu: Turecko. Vo výrobku bol prekročený obsah mikroorganizmov (4,1 – 5,2 x 105 CFU/g). Aplikáciou na pokožku môžu vzniknúť zápaly a infekcie. Krém a telové mlieko na zosvetlenie pokožky – VIT´FEE, značka: VIT´FEE, krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny. Vyššie uvedené výrobky obsahujú hydrochinón, ktorý sa môže používať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobky môžu spôsobiť kožnéalergie.Telové mlieka – Body lotion, značka: Sabon, krajina pôvodu: Izrael. Vo výrobkoch sa nachádza látka NDELA – N-nitrosodiethanolamine (145 až 206 µg/kg) a predstavujú vážne riziko poškodenia zdravia prečloveka.Laky na nechty – Esmalte Dote Cremoso, Esmalte Dote Cintilante, Esmalte Dote Glitter, Esmalte Dote Fortalecedor, Esmalte Dote Incolor, Esmalte Dote Transparente, značka: Dote, krajina pôvodu: Brazília. Predmetné výrobky obsahujú dibutylftalát. Dibutylftalát je látka, ktorá môže poškodiť ešte nenarodené dieťa, má negatívny vplyv na vývin mužských a ženských orgánov.

Na nami dozorovanom území bolo vykonaných spolu 42 kontrol v nákupných centrách, predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru, kde uvedené škodlivé výrobky sa nenachádzali.

2. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 438 kontrol, 111 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie prevádzkovej hygieny priamo pri kontrole zariadenia bola uložená bloková pokuta v sume 15 € a pokuta rozhodnutím za nedodržanie zákonom stanovených povinností vo výške 300 €, nakoľko zariadenie pizzerie v meste Michalovce bolo prevádzkované bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva. Odbornými zamestnancami bolo vykonaných 17 kontrol na pracoviskách s rizikovými prácami, bolo prešetrené 1 podozrenie na chorobou z povolania a vykonaný dotazníkový prieskum so zamestnancami, zameraný na hluk v pracovnom prostredí. Na základe žiadostí fyzických osôb a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 76 rozhodnutí, 21 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydaných 92 rozhodnutí z dôvodu výskytu a potvrdenia ochorenia vírusovej hepatitídy typu A.

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 99 vzoriek zo životného prostredia, 86 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 176 sterov z prostredia.

3. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti bol uverejnený odborný článok v Zdravotníckych novinách pod názvom „Aktívny skríning ochorení srdca a ciev“. Pri príležitosti Svetového dňa vody dňa 22. marca bolo realizované na RÚVZ Michalovce odborné poradenstvo, zamerané na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody, problematiku vodárenských zdrojov, využívaných na individuálne zásobovanie, problematiku dusičnanov vo vode v našom regióne a pod. Regionálna hygienička nášho úradu poskytla na túto tému aj rozhovor pre TV Mistral, pre denník Sme a TASR. V súvislosti s výskytom vírusovej hepatitídy typu A bol poskytnutý rozhovor v TV Mistral pod názvom „Prečo očkovať proti VHA“, bola odvysielaná relácia o rozsahu činností poradenského centra RÚVZ Michalovce. Všetkým pediatrom NZZ v okrese Michalovce a Sobrance bol rozposlaný očkovací kalendár na rok 2011.

4. V hodnotenom mesiaci bol na úrad postúpený jeden anonymný podnet na prevádzku pohrebnej služby v meste Michalovce, pre jej prevádzkovanie v priestoroch zdravotníckeho zariadenia, ktorý bol klasifikovaný ako opodstatnený. Kontrolou odbornými zamestnancami bolo zároveň zistené, že nie je vedená evidencia o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami, pohrebná služba nemá zabezpečený vyhradený priestor na úpravu ľudských pozostatkov v súlade s § 8 ods. 4 písm. d) a l) zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. Za zistené nedostatky bolo voči prevádzkovateľovi začaté správne konanie vo veci uloženia pokuty.

5. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci marec vyšetrených 35 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho cca 86% mali všetky sledované parametre v norme.

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci marec 2011 bola charakterizovaná:

 

  1. výskytom nešpecifikovanej vírusovej encefalitídy,

  2. výskytom vírusovej hepatitídy typu A, hlásených bolo spolu 6 ochorení,

  3. výskytom prenosných pohlavných chorôb, hlásené boli 2 ochorenia,

  4. výskytom chrípky A(H1N1) 2009, hlásené 4 ochorenia,

  5. výskytom SARI,

  6. chrípkovou aktivitou – I. stupeň – bez aktivity.

 

Spolu bolo hlásených 73 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 13 nepotvrdených.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce v mesiaci marec hlásila trichinelózu u diviaka v katastri obce Husák a Beňatina okresu Sobrance.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za marec 2011:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 74 (1 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 17, z toho umelých 9

Samovraždy:

Pokusy: 7

Nová drogová závislosť: 4

z toho tvrdé drogy: 1