I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA 

V mesiaci február 2011 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci systému RAPEX (rýchly výstražný systém) nám bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava (ÚVZ SR) postúpené hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Farby na vlasy – 1. Herbal Naturally Black Henna, značka: Herbal, krajina pôvodu: India. Vo výrobku bola prekročená koncentrácia p-fenyléndiamínu. 2. Afrin´s Supreme Red Henna, značka: Afrin´s, krajina pôvodu: India. V predmetnom výrobku bola zistená látka 2-nitro-p-fenyléndiamín. Uvedené výrobky môžu spôsobiť kožné alergie. Výrobok na bielenie zubov – Smilefresh, značka: Smilefresh, krajina pôvodu: Čína. V uvedenom výrobku bola prekročená povolená koncentrácia peroxidu vodíka (7,9%). Lesk napery – Lip Gloss Mini – tone 54/pink, značka: BAOLISHI, krajina pôvodu: Čína. Výrobok obsahuje kadmium (9,92mg/kg), čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka 68) NV SR č. 658/2005 Z.z.. Kadmium je látka, ktorá má toxický, karcinogénny a teratogénny účinok. 2. Lip Gloss, značka: Sophia, krajina pôvodu: neznáma, distribútor: Česká republika. Výrobok obsahuje soli bária v množstve 3600 mg/kg, čo nie je povolené vo výrobkoch, ktoré prichádzajú do styku so sliznicou ústnej dutiny. Očný krém – Premier by dead Sea Premier, značka: Premier, krajina pôvodu: Izrael. Vo výrobku bolo prekročené povolené množstvo mikroorganizmov (Enterobacter gergoviae) a môžu spôsobiť infekciu pokožky. Prášok nazuby – Vicco Vajra (Herbal Tooth Powder), značka: Vicco Vajra, krajina pôvodu: India. V uvedenom výrobku bolo prekročené množstvo mikroorganizmov (5,4 x 105 KTJ/g). Rúž na pery – Silver a 21 Neutra, značka: IL – MAKIAGE, krajina pôvodu: Maďarsko. Vo výrobku bola zistená prítomnosť ťažkých kovov (olovo, chróm a kadmium), ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov. Olovo, kadmium a chróm sú klasifikované ako prvky s predpokladanými karcinogénnymi účinkami na človeka a negatívne ovplyvňujú najmä tráviaci trakt, krvný obeh, srdcovo-cievny systém, CNS, obličky, imunitný systém, reprodukciu a dýchanie. Laky na nechty – 1. Ultra UV Top Cost, 2. Dr. Dry Top Coat, značka: UP 2000, krajina pôvodu: USA. Vo výrobkoch bol zistený dibutylftalát. Dibutylftalát je látka, ktorá môže poškodiť ešte nenarodené dieťa, má negatívny vplyv na vývin mužských a ženských orgánov. Krémy, telové mlieka a oleje na zosvetlenie pokožky – 1. Crėme éclaircissante pou la peau – Whitiening cream, značka: Fair & White, krajina pôvodu: Francúzsko, 2. X 18 Body clearing Milk, značka ROSANCE, krajina pôvodu: Francúzsko, 3. Crėme éclaircissante pou la peau – Lightening Body Cream Whithout Hydroquinone, značka: Bio Claire, krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny; 4. Lotion Eclaircissante, značka: Skin Light, krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny; 5. Crėme de beauté Eclaircissante, značka: Caro light, krajina pôvodu: Kongo; 6. Crėme Eclaircissante Traitante 500 g, značka: SKIN LIGHT, krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny; 7. Crėme super éclaircissante pou la peau, značka: L´Abidjanaise, krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny, 8. Olej, značka: VIT ´FEE, krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny; Všetky vyššie uvedené výrobky obsahujú hydrochinón, ktorý sa môže používať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobky môžu spôsobiť kožnéalergie.Očná špirála - Maskara – 1. Magnif´eyes Opening Mascara 001 black, značka: RIMMEL London, krajina pôvodu: Veľká Británia, 2. LASH MAXXX Mascara 002 brown, značka: RIMMELLondon, krajina pôvodu: Veľká Británia. V uvedených výrobkoch sa nachádza látka NDELA – N-nitrsodiethanolamine (563 až 667 µg/kg). Výrobky predstavujú vážne riziko poškodenia zdravia prečloveka.Vlhčené utierky na odstránenie make-upu – LEONEX Cotton &White, krajina pôvodu: Turecko. Vo výrobku sa nachádza konzervačná látka 1,2 dibróm-2,4-dikyanobután (MDBGN), ktorý sa nenachádza v zozname povolených konzervačných látok v kozmetických výrobkoch. MDBGN môžespôsobiť vznik precitlivenosti pokožky. Telové mlieko na zosvetlenie pokožky – Skin WhiteLightening Body Lotion, značka: SKIN WHITE ® and MC Afro ®, krajina pôvodu: Švajčiarsko. Výrobok obsahuje (0,007 g/100g) Iodopropynyl Butylcarbamate, látku, ktorú je zakázané používať do telových krémov a lotionov. Uvedený výrobok nebol identifikovaný ako výrobok spôsobujúci vážne riziko pre zdravie.

Na nami dozorovanom území bolo vykonaných spolu 26 kontrol v nákupných centrách, predajniach drogérie, kozmetiky, zmiešaného tovaru a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, kde uvedené škodlivé výrobky sa nenachádzali.

2. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 242 kontrol, 74 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za nedodržanie prevádzkovej hygieny pri kontrole zariadení boli uložené 3 blokové pokuty zodpovedným zamestnancom v celkovej sume 60 €. Taktiež bolo uložených 5 opatrení na mieste so zákazom predaja potravín a zákazom používania surovín po dátume spotreby, resp. minimálnej trvanlivosti. Za správne delikty postihnuteľné podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. boli uložené 3 pokuty v celkovej sume 565 €. Boli prešetrené 3 podozrenia na chorobu z povolania a bolo vykonaných 8 kontrol na pracoviskách s rizikovými prácami.

Na základe žiadostí fyzických osôb a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 51 rozhodnutí, 10 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydaných 240 rozhodnutí, z toho 239 rozhodnutí z dôvodu výskytu a potvrdenia ochorenia vírusovej hepatitídy typu A.

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 90 vzoriek zo životného prostredia, 104 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 224 sterov z prostredia. Zároveň bolo odobratých podľa harmonogramu 5 kozmetických výrobkoch na laboratórne vyšetrenie. Vzorky boli zaslané do laboratórií RÚVZ so sídlom v Bratislave.

3. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti bol uverejnený odborný článok v regionálnych novinách pod názvom „Chrípka v okrese Michalovce a Sobrance“ a pre TV Markíza bol na túto tému poskytnutý rozhovor. Pre týždenník Zdravotnícke noviny bol lekárkou nášho úradu zaslaný článok na tému „Vyhodnotenie pilotnej štúdie PC RÚVZ Michalovce – Prevencia KVCH a tichej ischémie myokardu“. Odborní zamestnanci poradenského centra RÚVZ Michalovce zrealizovali vo februári stretnutie so seniormi v Klube dôchodcov v meste Michalovce, v ktorom oboznámili dôchodcov s rozsahom činnosti a vyšetreniami, realizovanými v poradni zdravia. Zároveň poskytli odborné poradenstvo týkajúce sa konkrétnych zdravotných ťažkostí u seniorov, poskytli informácie o civilizačných ochoreniach a princípoch správneho zdravotného štýlu.

4. Orgán verejného zdravotníctva vydal na základe úspešne vykonaných skúšok 55 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a 1 osvedčenie pre žiadateľa vykonávajúceho epidemiologicky závažnú činnosť pre prácu v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení.

5. V hodnotenom mesiaci boli na úrad postúpené 2 anonymné podnety, ktoré po prešetrení boli klasifikované ako neopodstatnené.

6. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci február vyšetrených 22 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho cca 77% mali všetky sledované parametre v norme.

 

 

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci február 2011 bola charakterizovaná:

 

  1. epidemickým výskytom akútnej gastroenteropatie zapríčinenej vírusom Norwalk, hlásených bolo spolu 11 ochorení na akútnom psychiatrickom oddelení 2. PN Michalovce, n.o., kde z celkového počtu exponovaných osôb (26 pacientov a 21 personálu) ochorelo 11 osôb, z toho 9 pacientov a 2 z personálu.

  2. zvýšeným výskytom chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení, oproti minulému mesiacu išlo o nárast ochorení o 35,27%,hlásených bolo 5182 ochorení, z toho 238 bolo s komplikáciami,

  3. zvýšeným výskytom prenosných pohlavných chorôb, hlásených bolo spolu 6 ochorení,

  4. rodinným výskytom tuberkulózy (4 ochorenia),

  5. výskytom vírusovej hepatitídy typu A, hlásených bolo spolu 6 ochorení,

  6. výskytom SARI (2 prípady).

V súvislosti s výskytom chrípkového ochorenia boli prerušené výchovno-vzdelávacie procesy v okrese Michalovce, a to v 12 MŠ, 20 ZŠ, 5 SŠ, 2 ŠZ pri viac ako 30%-nej absencii detí a žiakov.

Rozhodnutím RÚVZ Michalovce bol vydaný zákaz návštev až do odvolania na všetkých lôžkových oddeleniach NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s. a PN Michalovce, n.o.

Spolu bolo hlásených 76 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 14 nepotvrdených.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za február 2011:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 65 (0 s vrodenými chybami)

Počet potratov v NsP Michalovce: 26, z toho umelých 11

Samovraždy:

Pokusy: 4

Nová drogová závislosť: 1

z toho tvrdé drogy: 1