HYGIENICKÁ SITUÁCIA 

1. V mesiaci január 2011 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

- aktualizácia zariadení pre plán úradnej kontroly potravín v okrese Michalovce a Sobrance na rok 2011 v zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a štátny zdravotný dozor podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- vypracovanie správy „Programy a projekty za rok 2010“,

- vypracovanie hodnotiacej správy z výkonu štátneho zdravotného dozoru nad kozmetickými výrobkami za rok 2010, hodnotiacej správy z výkonu úradnej kontroly potravín v okresoch Michalovce a Sobrance za rok 2010.

2. V súvislosti s výskytom vírusovej hepatitídy typu A bolo v mesiaci január hospitalizovaných na infekčnom oddelení NsP Š. Kukuru, Michalovce 14 osôb, z toho 11 detí. Ochorenia boli potvrdené klinicky, laboratórne a epidemiologicky. Kontrolou bolo zistené, že najviac ochorení bolo u detí a personálu zo Špeciálnej základnej školy s materskou školou a Detského domova Lienka v meste Veľké Kapušany, kde ochorelo 6 detí a 2 učiteľky. Na základe zistených skutočností dňa 28.01.2011 RÚVZ Michalovce vydal formou verejnej vyhlášky opatrenie na predchádzanie šírenia prenosného ochorenia pre vyššie uvedené zariadenia, a to: zákaz organizovať hromadné podujatia, vykonávať účinnú a pravidelnú ohniskovú dezinfekciu vnútorných priestorov, podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu a podrobiť sa aktívnej imunizácii. Zároveň bol vydaný aj zákaz návštev rodinných príslušníkov detí z detského domova.

3. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 175 kontrol, 22 kontrol v rámci systému RAPEX (rýchly výstražný systém) a 34 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Boli prešetrené 3 podozrenia na chorobu z povolania a bola vykonaná kontrola na pracovisku s rizikovými prácami. Na základe žiadostí fyzických osôb a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 54 rozhodnutí, 13 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu bolo vydaných 275 rozhodnutí.

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 54 vzoriek zo životného prostredia a 68 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov.

4. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti bol uverejnený odborný článok v regionálnych novinách pod názvom „Očkovanie – najlepšia prevencia proti chrípke“ a pre TV Mistral bol poskytnutý rozhovor. Odborní zamestnanci poradenského centra RÚVZ Michalovce zrealizovali dňa 14. januára akciu pod názvom „Týždeň zdravia v spoločnosti Tesco“, kde pre zamestnancov (spolu 30) vykonali odbery so stanovovaním celkového cholesterolu, merania tlaku krvi, vyšetrenia prístrojom Smokerlyzer u fajčiarov. Pre záujemcov boli poskytnuté informácie o civilizačných ochoreniach (obezita, hypertenzia, hypercholesterolémia, cukrovka) a základných princípoch zdravého životného štýlu.

5. V hodnotenom mesiaci bolo na úrad postúpených 6 anonymných podnetov, z ktorých po prešetrení boli 2 podnety klasifikované ako neopodstatnené. Ostatné 4 podnety boli klasifikované ako opodstatnené a boli začaté správne konania vo veci uloženia sankcií prevádzkovateľom príslušných zariadení.

6. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci január vyšetrených 45 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho 91% mali všetky sledované parametre v norme.

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci január 2011 bola charakterizovaná:

 

  1. výskytom pandemickej chrípky A(H1N1) u 29-ročného muža bytom Bežovce,

  2. poklesom vírusovej hepatitídy typu A,

  3. nulovým výskytom prenosných pohlavných ochorení, tuberkulózy a neuroinfekcií,

  4. chrípkovou aktivitou – III. stupeň – lokálne epidémie. V súvislosti s výskytom chrípkového ochorenia boli prerušené výchovno-vzdelávacie procesy v mestách Veľké Kapušany (Gymnázium) a Michalovce (MŠ), ako aj v obciach Úbrež (MŠ a ZŠ), Podhoroď a Choňkovce (ZŠ) pri viac ako 30%-nej absencii detí a žiakov.

Spolu bolo hlásených 48 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 10 nepotvrdených.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za január 2011:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 65 (0 s vrodenými chybami)

Počet potratov v NsP Michalovce: 34, z toho umelých 12

Samovraždy:

Pokusy: 1

Nová drogová závislosť: 5

z toho tvrdé drogy: 0