Hygienická a epidemiologická situácia v okresoch Michalovce a Sobrance za mesiac január 2012

 

I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA 

V mesiaci január 2012 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci systému RAPEX (rýchly výstražný systém) nám bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava (ÚVZ SR) postúpené hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Šampón, pena do kúpeľa, sprchový gél, krém na tvár a mlieko pre deti – 1. Molkemichel Kinder Shampoo; 2. Molkemichel Kinder Schaumseife; 3. Molkemichel Kinder Duschbad; 4. Molkemichel Kinder Gesichtscreme; 5. Mokemichel Kinder Korperlotion; značka: DM Alverde, krajina pôvodu: Dánsko. Pasta na umývanie rúk – Croldi handwash, značka: Croldi, krajina pôvodu: Nemecko. Vyššie uvedené výrobky predstavujú mikrobiologické riziko, pretože obsahujú patogénny mikroorganizmus Enterobacter gergoviaemôžu spôsobovať infekcie. Prípravky nazosvetleniepokožky – 1. Clearing beauty lotion treatment, značka: Lemon Clear, krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny; 2. Body lotion (Fast Action), značka: LAIT CIVIC, krajina pôvodu: neuvedená; 3. Lightening oil, with carrot oil, značka: Caro White, krajina pôvodu: Kongo; 4. Lait de beaute carotte (Moisturizing baeuty milk), značka: LARISSA, krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny. Uvedené výrobky obsahujú hydrochinón, látku, ktorá sa môže používať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobky môžu spôsobiť kožné alergie.Očná linka značky RUBY ROSE, krajina pôvodu: Čína. Očné tiene značky BUTTERFLY, krajina pôvodu: Poľsko. Výrobky obsahujú ťažké kovy olovo (2,3 a 1,1 mg/kg), arzén (0,186 a 0,193 mg/kg) a chróm (44 a 1,25 mg/kg). Make up – Blush „Blusher“, značka: MISS ROSE, krajina pôvodu: Čína; Púder – Compact powder, značka: Qianyu, krajina pôvodu: Čína. Predmetné výrobky obsahujú ťažké kovy olovo (1,4 a 2 mg/kg) a arzén (0,695 a 0,281 mg/kg). Make up súprava - Beauty Eyeshadow Kit, značka: RUBY ROSE, krajina pôvodu: Čína. Výrobky obsahujú ťažké kovy olovo (2,1 mg/kg) a chróm (10 mg/kg). Olovo, chróm a arzén sú klasifikované ako prvky s karcinogénnymi účinkami na človeka.

Na nami dozorovanom území bolo spolu vykonaných54 kontrol vo veľkých obchodných centrách (TESCO, LIDL, Hypernova, Kaufland, Billa, Gastro Cash) a v 31 predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru. Z vyššie uvedených nebezpečných kozmetických výrobkov bol zistený výskytnebezpečného kozmetického výrobku, a to „očné tiene značky BUTTERFLY“ v 4 predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru v počte 81 kusov. V zistených predajniach podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo na mieste nariadené opatrenie so zákazom uvádzania do obehu - predaja nebezpečného kozmetického výrobku a príkaz na jeho zneškodnenie.

O zdravotnej škodlivosti kozmetických výrobkov bola verejnosť informovaná prostredníctvom našej webovej stránky – www.ruvzmi.sk a informačnej tabule v budove nášho úradu.

2. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 254 kontrol a 74 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie prevádzkovej hygieny priamo pri kontrole zariadení boli uložené dve blokové pokuty v celkovej sume 30 € a 2 pokuty rozhodnutím za nedodržanie zákonom stanovených povinností v celkovej výške 600 €, prevádzkovanie zariadení bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva. Za hodnotené obdobie bolo prešetrených šesť podozrení na chorobu z povolania.

Na základe žiadostí fyzických osôb a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 55 rozhodnutí, 18 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 9 rozhodnutí. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 47 vzoriek zo životného prostredia, 94 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 136 sterov z prostredia.

3. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti regionálna hygienička nášho úradu poskytla rozhovor pre TV Mistral na tému „Chrípka“. Všetkým lekárom NZZ v okrese Michalovce a Sobrance bol rozposlaný očkovací kalendár na rok 2012.

4. V mesiaci január nebola na úrad podaná žiadna sťažnosť, boli podané 4 podnety, z ktorých jeden bol odstúpený kompetentnému orgánu na vybavenie. Ostatné tri podnety po prešetrení boli klasifikované ako neopodstatnené.

5. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce sa pokračovalo v realizácii projektu pod názvom „EHES – Zisťovanie zdravia Európanov“. V hodnotenom mesiaci boli vykonané skríningové vyšetrenia u 35 ľudí, náhodne vybraných z centrálnej evidencie obyvateľstva vo vekovej kategórií 18 – 64 r. Skríning pozostáva z fyzikálneho vyšetrenia - meranie výšky, hmotnosti, obvodu pása, meranie tlaku krvi, analýzy vzoriek krvi - celkový cholesterol, HDL cholesterol, glukóza, triacylglyceroly a vyplneného dotazníka. 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci január 2012 bola charakterizovaná: 

  1. zvýšeným výskytom varicelly, hlásených bolo 97 ochorení,

  2. výskytom črevných ochorení, bolo hlásených 6 ochorení na salmonelózu, 2 ochorenia na shigelózu, 1 kampylobakteriálna enteritída a 10 iných bakteriálnych infekcií,

  3. výskytom tuberkulózy, hlásených bolo 5 ochorení z okresu Sobrance,

  4. výskytom vírusovej hepatitídy typu A (2 ochorenia z okresu Michalovce),

  5. nulovým výskytom prenosných pohlavných ochorení,

  6. chrípkovou aktivitou – I. stupeň – sporadický výskyt. Boli prerušené výchovno-vzdelávacie procesy v obci Petrovce nad Laborcom (ZŠ), Čičarovce (ZŠ) a Pavlovce nad Uhom (ŠZŠ) pri viac ako 30%-nej absencii žiakov.

Spolu bolo hlásených 153 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 19 nepotvrdených.Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za január 2012:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 78 (1 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 33, z toho umelých 12

Samovraždy:

Pokusy: 2

Nová drogová závislosť: 2

z toho tvrdé drogy: 0