I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA 

V mesiaci marec 2012 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci systému RAPEX (rýchly výstražný systém) nám bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava postúpené hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Mydlo antiseptické – Jaribu Le Vrai Savon Antsetique, značka: Jaribu, krajina pôvodu: neznáma. Uvedený výrobok obsahuje 9072 ± 700 mg/kg ortuti (Hg) a môže spôsobiť podráždenie a rôzne alergické reakcie. Keratínová kúra na vlasy – Brazilian Keratin Treatment Step 2 Grape Extract, značka: Rio Keratin, krajina pôvodu: USA. Vo výrobku bola prekročená povolená koncentrácia formaldehydu (3,5%) a predstavujú vážne riziko poškodenia zdravia. Môžu spôsobiť poškodeniepokožky, očí, slizníc a respiračného systému. Laky na nechty – značky: LUCCI a CR, krajina pôvodu: neznáma. Výrobky obsahujú látku bis(2-ethylhexyl)phthalate, ktorá nesmie byť zložkou kozmetických výrobkov. Môžu poškodiť ešte nenarodené dieťa, má negatívny vplyv na vývin mužských a ženskýchorgánov. Výrobky na profesionálne použitie– modelácia umelých nechtov – značky: NailLexus; 411 acrylic; UP 2000; Nail Supply 2000, krajiny pôvodu: USA. Vo vyššie uvedených výrobkoch bol prekročený obsah látky methyl metacrylate (dráždi oči, pokožku a respiračný systém), ktorej použitie v kozmetických výrobkoch je obmedzené a látka toluidine, ktorá nesmie byť zložkou kozmetických výrobkov.

Na nami dozorovanom území bolo vykonaných spolu 61 kontrolv nechtových štúdiách, nákupných centrách a predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru, kde uvedené škodlivé výrobky sa nenachádzali.

2. V súvislosti s oznámením informácie o neoprávnenom používaní technickej soli v Poľsku bolo vykonaných v našom regióne 8 cielených kontrol (2 v obchodných reťazcoch a 6 v zariadeniach spoločného stravovania). V predmetných prevádzkach nebol zistený výskyt ani používanie soli, ktorá by sa odlišovala od kritérií pre kuchynskú soľ.

3. Pri príležitosti Svetového dňa vody dňa 22. marca bolo uskutočnené na RÚVZ Michalovce odborné poradenstvo, zamerané na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody, problematiku vodných zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie, spôsob a možnosti rozšíreného laboratórneho vyšetrenia vzoriek pitných vôd, problematiku dusičnanov a mikrobiálnej kontaminácie vôd. Pre záujemcov boli poskytnuté zdravotno-výchovné materiály pod názvom „Chránite si svoju studňu?“, vypracované odbornými zamestnancami nášho úradu. V rámci tejto akcie boli vykonávané aj orientačné vyšetrenia pre semikvantitatívne stanovenie dusičnanov vo vzorkách vôd z individuálnych studní. Vyšetrených bolo 51 vzoriek, z ktorých cca 28 % malo prekročenú medznú hodnotu ukazovateľa dusičnany (50,0mg/l). Regionálna hygienička nášho úradu poskytla na túto tému rozhovor pre TV JOJ.

4. V hodnotenom mesiaci sa na RÚVZ Michalovce uskutočnil v poradí už XIII. kurz „Čakáme na bociana“, ktorého sa zúčastnilo 7 budúcich mamičiek. Budúce mamičky boli informované o tehotenstve, zdravej výžive, pôrode, o dôležitosti dojčenia a starostlivosti novorodenca. Súčasť kurzu tvorila aj návšteva gynekologicko-pôrodnického oddelenia NsP Š. Kukuru, v Michalovciach.

5. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 394 kontrol a 108 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie prevádzkovej hygieny priamo pri kontrole zariadenia boli uložené 2 blokové pokuty v celkovej sume 45 €. Bolo prešetrených 5 podozrení na chorobu z povolania a vykonaných 6 kontrol pri práci s chemickými látkami. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 84 rozhodnutí, 14 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 2 rozhodnutia. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 79 vzoriek zo životného prostredia, 80 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 180 sterov z prostredia.

Orgán verejného zdravotníctva vydal na základe úspešne vykonaných skúšok 57 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a 2 osvedčenia pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

6. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti odborní zamestnanci nášho úradu v spolupráci so Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou uskutočnili dňa 12.3.2012 akciu pre seniorov v meste Michalovce pod názvom „Týždeň uvedomenia si mozgu“, ktorej cieľom bolo upriamiť pozornosť na ľudský mozog a jeho činnosť. V rámci tejto akcie boli poskytnuté edukačné materiály a uskutočnené prednášky so zameraním na chronické ischemické ochorenia mozgu v starobe, na Alzheimerovu chorobu, jej priebeh a prevenciu, ako aj praktické prevedenia tréningov na krátkodobú a dlhodobú pamäť. Tejto akcie sa zúčastnilo spolu 40 seniorov. Na krajskom seminári v Košiciach bola prezentovaná prednáška na tému „Pitný režim a jeho význam v životospráve detí a mládeže“. Pre deti základných škôl v meste Strážske sa uskutočnila prednáška „Voda a jej význam pre človeka“. Na konferencii XVI. Okresné dni vody v Michalovciach bola prezentovaná prednáška „Úprava pitnej vody vo verejných vodovodoch“. Regionálnou hygieničkou nášho úradu boli poskytnuté rozhovory pre STV pod názvom „Význam vody a jej riziká“ a pre TV Mistral „Hluk v životnom prostredí“ a „Nebezpečné kozmetické výrobky“.

7. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci marec vyšetrených 35 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho cca 83 % malo všetky sledované parametre v norme. V jednom prípade bol klient odporúčaný k obvodnému lekárovi na ďalšie vyšetrenie. Klienti mali záujem aj o špecializované poradenstvo správnej výživy.

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci marec 2012 bola charakterizovaná:

 

  1. výskytom varicelly, hlásených bolo 66 ochorení v okrese Michalovce,

  2. výskytom črevných ochorení,

  3. výskytom prenosných pohlavných ochorení, hlásené boli 3 ochorenia okresu Michalovce,

  4. nulovým výskytom tuberkulózy,vírusovej hepatitídy a neuroinfekcií,

  5. chrípkovou aktivitou – I. stupeň.

Spolu bolo hlásených 104 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 12 nepotvrdených.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za marec 2012:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 74 (1 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 24, z toho umelých 6

Samovraždy:

Pokusy: 6

Nová drogová závislosť: 2

z toho tvrdé drogy: 1