I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci máj 2012 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci systému RAPEX (rýchly výstražný systém) nám bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava postúpené hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Krém – CREME DE BEAUTE CAROTTE, značka: LARISSA, krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny. Uvedený výrobok obsahuje látku clobetasol propionate (glukokortikoid), ktorý nesmie byť zložkou kozmetických výrobkov. Pero na bielenie zubov – Teeth whitening pen, značka: My Green, krajina pôvodu: Čína. Prúžky na bielenie zubov – Teeth whitening strips, krajina pôvodu: Čína. Vo vyššie uvedených výrobkoch bola prekročená koncentrácia peroxidu vodíka. (na hygienu ústnej dutiny je povolená koncentrácia peroxidu vodíka 0,1%).

Na nami dozorovanom území bolo vykonaných spolu 30 kontrolv nákupných centrách a predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru, kde uvedené škodlivé kozmetické výrobky sa nenachádzali.

O zdravotnej škodlivosti kozmetických výrobkov bola verejnosť informovaná prostredníctvom našej webovej stránky – www.ruvzmi.sk a informačnej tabule v budove nášho úradu.

2. Zamestnanci nášho úradu v hodnotenom mesiaci vykonávali antropometrické merania detí a mládeže (telesná váha, výška, obvod pásu, bokov, meranie tlaku) vo vybraných školách nášho regiónu v rámci projektu, ktorého cieľom je posúdiť trendy telesného vývoja vo vzťahu stravovacích zvyklostí a pohybového režimu. Zároveň na vybraných školách boli vykonané dotazníkové prieskumy ohľadom sledovania režimu práce a odpočinku detí a mládeže na základných školách, sledovanie spotreby príjmu aditívnych – prídavných látok v potravinách a sledovanie individuálnej spotreby potravín so zohľadnením na vek. Gestorom týchto projektov je Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava a Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

3. V tomto mesiaci bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadnou akciou „Strážčanský jarmok“, konaný v dňoch 18.-19.05.2012 v meste Strážske, ktorý bol po stránke hygienickej dobre zabezpečený.

4. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 355 kontrol a 90 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie prevádzkovej hygieny priamo pri kontrole zariadenia bola uložená bloková pokuta v sume 15 €. Boli prešetrené 4 podozrenia na chorobu z povolania a vykonané 3 kontroly pri práci s chemickými látkami. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 85 rozhodnutí, 18 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 2 rozhodnutia. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 68 vzoriek zo životného prostredia, 42 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 109 sterov z prostredia.

Orgán verejného zdravotníctva vydal na základe úspešne vykonaných skúšok 84 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a 4 osvedčenia pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

6. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti zamestnanci nášho úradu pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku uskutočnili dňa 31. mája v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Union a za pomoci študentov Gymnázia P. Horova v Michalovciach akciu „Vymeň cigaretu za jablko“. V rámci tejto akcie boli rozdávané jablká za každú zhasnutú cigaretu, poskytnuté informačné letáky o rizikách fajčenia, meranie percenta oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu prístrojom Smokerlyzer a dotazníková anketa o fajčení. Akcie sa zúčastnilo 97 ľudí. Odborní zamestnanci oddelenia epidemiológie sa už po štvrtýkrát zapojili v rámci celosvetového dňa hygieny rúk do kampane „Umývaj si ruky – zachrániš život“, ktorého cieľom je poukázať, že správna hygiena rúk je najúčinnejší spôsob prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká.

Regionálnou hygieničkou nášho úradu boli poskytnuté rozhovory pre médiá (denník korzár) na tému „Výskyt kliešťov“ a „Letná turistická sezóna 2012 na Zemplínskej Šírave a Vinianskom jazere“, v súvislosti s prichádzajúcou letnou sezónou na prírodných kúpaliskách ZŠ a VJ a na umelých kúpaliskách v našom regióne.

7. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci máj vyšetrených 85 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho cca 84 % malo všetky sledované parametre v norme. V troch prípadoch boli klienti odporúčaní k svojmu obvodnému lekárovi na ďalšie vyšetrenie. Klienti mali záujem aj o špecializované poradenstvo správnej výživy.

 

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci máj 2012 bola charakterizovaná:

 

  1. zvýšeným výskytom črevných ochorení, hlásených bolo 8 ochorení na salmonelózu, 20 ochorení na iné bakteriálne infekcie,

  2. nulovým výskytom neuroinfekcií, tuberkulózy,vírusovej hepatitídy a prenosných pohlavných ochorení,

Spolu bolo hlásených 145 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 24 nepotvrdených.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za máj 2012:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 72 (1 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 26, z toho umelých 11

Samovraždy:

Pokusy: 0

Nová drogová závislosť: 0

z toho tvrdé drogy: 0