I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci júl 2012 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci systému RAPEX (rýchly výstražný systém) nám bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava postúpené hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Šampón na vlasy – Haar – Vital, značka: AINA, krajina pôvodu: Rakúsko. Vo výrobku bola zistená prítomnosť patogénnych mikroorganizmov Pseudomonas aeruginosaPantoeamôžu spôsobiť zápalkože, slizníc a ucha. Telové mlieko – Fair& White Lait Skin Perfector Brightening and Moisturizing Body Milk, značka: Fair& White. Výrobok obsahuje hydrochinón - látku, ktorá sa môže používať iba do výrobkov na nechtový dizajn, môžu spôsobiť kožné alergie. Výrobky na modeláciu nechtov – 1. Maica Nail Liquid, značka: Maica, krajina pôvodu: neznáma; 2. NailLexus – Liquid Monomer, značka: NailLexus, krajina pôvodu: USA. Uvedené výrobky obsahujú látku methyl metacrylate, môže vyvolať kontaktnú dermatitídu a podráždenie pokožky, slizníc a očí. Farba na vlasy – Royal Black Henna, značka: Royal, krajina pôvodu: India. Výrobok obsahuje látku 2-nitro-p-phenylenediamine, ktorá nesmie byť zložkou kozmetických výrobkov a obsahuje prekročenú koncentráciu p-phenylendiaminu.

V okrese Michalovce a Sobrance bolo vykonaných spolu 49 kontrolv nechtových štúdiách, nákupných centrách a predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru. Vyššie uvedené škodlivé výrobky sa v našom regióne nenachádzali. O zdravotnej škodlivosti kozmetických výrobkov bola verejnosť informovaná prostredníctvom našej webovej stránky – www.ruvzmi.sk a informačnej tabule v budove nášho úradu.

2. V hodnotenom mesiaci odborní zamestnanci nášho úradu vykonávali sprísnený štátny zdravotný dozor a obhliadky letných umelých kúpalísk, letných sezónnych ubytovacích a potravinárskych zariadení, ale aj zariadení s celoročnou prevádzkou, ktorých prevádzkovateľmi sú právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti Zemplínska Šírava (ZŠ) a Vinianske jazero (VJ). Zvýšená pozornosť bola venovaná kontrole hygienických podmienok v jednotlivých strediskách ZŠ a VJ, pokračovalo sa v kontrole kvality rekreačnej vody, ktorá bola odoberaná a vyšetrovaná v dvojtýždenných intervaloch na všetkých strediskách. Výskyt sinicového vodného kvetu sme za hodnotené obdobie nezaznamenali. Výsledky laboratórnych vyšetrení z jednotlivých stredísk a kúpalísk sú zverejňované na našej webovej stránke a cez informačný systém pre vody na kúpanie cez stránku www.uvzsr.sk.

3. Dňa 7. júla 2012 sa konalo hromadné podujatie na Zemplínskej Šírave, stredisko Kaluža s názvom „FUN Radio Dohoda“, ktoré bolo po stránke hygienickej dobre zabezpečené.

Bolo hlásených 8 detských zotavovacích podujatí na Zemplínskej Šírave a v centrách voľného času, v ktorých sa odrekreovalo spolu 180 detí. Nad týmito podujatiami boli vykonané kontroly, hygienické nedostatky neboli zistené.

4. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 391 kontrol a 75 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie prevádzkovej hygieny priamo pri kontrole zariadení boli uložené 2 blokové pokuty v sume 45 €, pokuta rozhodnutím za hygienické nedostatky v sume 300 € a opatrenie na mieste so zákazom používania surovín po dátume spotreby. Boli prešetrené 2 podozrenia na chorobu z povolania a vykonané 3 kontroly pri práci s karcinogénnymi a toxickými látkami. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 122 rozhodnutí, 12 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 6 rozhodnutí. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 91 vzoriek zo životného prostredia, 65 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 221 sterov z prostredia.

Orgán verejného zdravotníctva vydal na základe úspešne vykonaných skúšok 44 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a 3 osvedčenia pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

5. Regionálna hygienička nášho úradu pre TV Mistral poskytla rozhovor na tému „Očkovanie pri cestách do zahraničia“ v súvislosti s letnou dovolenkovou sezónou.

6. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci júl vyšetrených 25 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho 92 % malo všetky sledované parametre v norme. 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci júl 2012 bola charakterizovaná:

 

  1. nárastom črevných ochorení, hlásených bolo 15 ochorení na salmonelózu, 5 schigelóz, 1 kampylobakteriálna enteritída a 33 iných bakteriálnych infekcií,

  2. výskytom prenosných pohlavných ochorení,

  3. výskytom nešp. bakteriálneho zápalu mozgových plien (3 ochorenia),

  4. výskytom nozokomiálnych nákaz v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.,

  5. výskytom tuberkulózy (6 ochorení),

  6. nulovým výskytom vírusovej hepatitídy.

Spolu bolo hlásených 117 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 29 nepotvrdených.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za júl 2012:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 71 (0 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 23, z toho umelých 7

Samovraždy:

Pokusy: 2

Nová drogová závislosť: 2

z toho tvrdé drogy: 1