I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci august 2012 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci systému RAPEX (rýchly výstražný systém) nám bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava postúpené hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Telové mlieko – Rapid´Clair Super éclaireissant, značka: Rapid´Clair, krajina pôvodu: neznáma. Telové mlieko na bielenie pokožky – Clairifying beauty lotion with carrot oil, značka: Caro TOP, krajina pôvodu: neznáma. Výrobky obsahujú hydrochinón - látku, ktorá sa môže používať iba do výrobkov na nechtový dizajn, môžu spôsobiť kožné alergie. Laky na nechty – 1. Nail Polish – Classic Fashion, značka: CR, krajina pôvodu: neznáma; 2. Nail Polish LM, color 83, značka: LM, krajina pôvodu: neznáma. Uvedené výrobky obsahujú látku bis(2-Ethylhexyl)phthalate, môže spôsobiť reprodukčné problémy a môže negatívne ovplyvňovať zdravie najmä citlivej skupiny spotrebiteľov. Výrobok na modeláciu umelých nechtov pre profesionálne použitie – Liquid All Seasons, značka: JK Shasta, krajina pôvodu: USA. Výrobok obsahuje látku methyl metacrylate, môže vyvolať kontaktnú dermatitídu a  podráždenie pokožky, slizníc a očí.

V okrese Michalovce a Sobrance bolo vykonaných spolu 46 kontrolv nechtových štúdiách, nákupných centrách (TESCO, LIDL, Billa, Kaufland, Gastro Cash) a predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru. Vyššie uvedené škodlivé výrobky sa v našom regióne nenachádzali. O zdravotnej škodlivosti kozmetických výrobkov bola verejnosť informovaná prostredníctvom našej webovej stránky – www.ruvzmi.sk a informačnej tabule v budove nášho úradu.

2. Dňa 3.8.2012 bolo vydané podľa § 10 písm. d) a § 12 ods. 2 písm. j) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov opatrenie so zákazom používania vody na kúpanie na prírodnom kúpalisku Vinianske jazero, nakoľko voda nespĺňala medznú hodnotu ukazovateľa kvality vody - črevné enterokoky. Na základe laboratórnych výsledkov opakovaných vzoriek vôd z predmetnej lokality, ktoré vyhoveli v sledovanom ukazovateli na kúpanie, bolo opatrenie odvolané dňa 6.8.2012.

Zároveň v hodnotenom mesiaci bol odbornými zamestnancami nášho úradu naďalej vykonávaný sprísnený štátny zdravotný dozor na jednotlivých strediskách Zemplínskej Šíravy a Vinianskom jazere.

3. Bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadnými podujatiami a to: v dňoch 03.-04.08.2012 s názvom „CARAT Šírava fest“ na Zemplínskej Šírave, stredisko Klokočov, v dňoch 10.08. – 11.08.2012 s názvom „Letný prázdninový jarmok“ v meste Veľké Kapušany, v dňoch 17.08.-19.08.2012 s názvom „Motozraz sveta motocyklov“ na Zemplínskej Šírave, stredisko Hôrka a „43. Zemplínsky jarmok“ v meste Michalovce. Všetky tieto hromadné podujatia boli po stránke hygienickej dobre zabezpečené.

4. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 395 kontrol a 82 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie prevádzkovej hygieny priamo pri kontrole zariadení boli uložené 3 blokové pokuty v sume 60 €, 2 pokuty rozhodnutím v sume 330 € za prevádzkovanie bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva a opatrenie na mieste so zákazom používania surovín po dátume spotreby. Bolo prešetrených 6 podozrení na chorobu z povolania. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 48 rozhodnutí, 25 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 10 rozhodnutí. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 71 vzoriek zo životného prostredia, 71 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 145 sterov z prostredia.

5. V oblasti výchovy ku zdraviu, informovania verejnosti av súvislosti s letnou turistickou sezónou bol v denníku Pravda uverejnený odborný článok pod názvom „Hygiena v stánkoch s občerstvením na kúpaliskách a iných kúpacích plochách“. Regionálna hygienička nášho úradu pre TV JOJ a TASR poskytla rozhovor na tému „Zákaz kúpania na Vinianskom jazere“.

6. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci august vyšetrených 45 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce. Klienti mali záujem aj o špecializované poradenstvo správnej výživy.

 

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci august 2012 bola charakterizovaná:

 

  1. pretrvávajúcim výskytom črevných ochorení, hlásených bolo 11 ochorení na salmonelózu, 1 schigelóza, 6 kampylobakteriálnych enteritíd, 24 iných bakteriálnych infekcií a 3 vírusové a iné špecifikované črevné infekcie,

  2. výskytom prenosných pohlavných ochorení (4 ochorenia),

  3. výskytom nešp. bakteriálneho zápalu mozgových plien (2 ochorenia),

  4. výskytom vírusovej meningitídy (2 ochorenia),

  5. nulovým výskytom vírusovej hepatitídy a tuberkulózy.

Spolu bolo hlásených 94 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 15 nepotvrdených.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za august 2012:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 78 (1 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 25, z toho umelých 13

Samovraždy:

Pokusy: 6

Nová drogová závislosť: 3

z toho tvrdé drogy: 1