I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci december 2012 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci systému RAPEX (rýchly výstražný systém) nám bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava (ÚVZ SR) postúpené hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Svištia masť na citlivú pokožku – Murmeltier Fett; značka: Original Murmeltierfett, krajina pôvodu: Nemecko. Sérum na pokožku proti vráskam – META FOR SKINCARE Just protect & More,značka: Skin-Peel, krajina pôvodu: USA. Vo výrobkoch bol zistený nepovolený patogénny mikroorganizmus Pseudomonas aeruginosa,môže spôsobiť zápal kože, slizníc a ucha. Farby na tetovanie – 1. Pigment+, Black 270, značka: GOLDENEYE, krajina pôvodu: Španielsko. Vo výrobku bolo prekročené povolené množstvo niklu a predstavuje nebezpečenstvo vzniku alergickej reakcie. 2. Eternal Ink, značka: Eternal Ink, krajina pôvodu: USA. Výrobok obsahuje karcinogénne látky o-Anisidine, 2-ethoxyaniline. 3. Micropigmentation color, Dunkelbraun, značka: BEAUTIFY Skin Art, krajina pôvodu: Nemecko. Vo výrobku bolo prekročené množstvo olovaniklu. Mydlo – ROUND montclaire Powerful Germicidal Soap, značka: Monclaire, krajina pôvodu: Malaysia. Výrobok obsahuje meď. Šampón a sprchový gél – Disney Princess Shampoo & Bath Gel, značka: Disney, krajina pôvodu: Grécko. Výrobok obsahuje nepovolenú látku dioxán. Krém na čistenie pokožkytváre – Freckle Cream; Krém na bielenie pokožky – SkinBleaching Cream značka: Stillmans, krajina pôvodu: Pakistan. V uvedených výrobkoch bola zistená prítomnosť medi. Meď sa akumulujev ľudskom organizme a môže spôsobiť poškodenie obličiek, nervového systému. Telový peeling – Coconut Body Peeling, značka: neuvedená, krajina pôvodu: Čína. Vo výrobku bol prekročený limit aeróbnych mezofilných mikroorganizmov. Pre ľudí so zníženou imunitou môže predmetný výrobok predstavovať vážne riziko vzniku zápalov.

Na nami dozorovanom území bolo spolu vykonaných 48 kontrolv tetovacom štúdiu, nákupných centrách a predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru, kde sa vyššie uvedené nebezpečné kozmetické výrobky nenachádzali.

2. Bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadnými podujatiami a to: v dňoch 14.-15.12.2012 s názvom „XXI. Vianočné trhy 2012“ v meste Michalovce, v dňoch 17.-18.12.2012 s názvom Vianočný jarmok“ v meste Veľké Kapušany. Tieto hromadné podujatia boli po stránke hygienickej dobre zabezpečené.

3. Dňa 21.12.2012 boli nariadené protiepidemické opatrenia (preventívna liečba u 3 zamestnancov a dezinfekcia priestorov) v súvislosti s hlásením podozrivej zásielky v priestoroch Pošty v meste Michalovce. Predmetná zásielka bola doručená do laboratórií RÚVZ Košice. Vo vyšetrovanej vzorke nebola dokázaná prítomnosť antigénov Bacillus anthracis.

4. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 165 kontrol a 18 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie prevádzkovej hygieny priamo pri kontrole zariadení boli uložené dve blokové pokuty v celkovej sume 45 € a 2 opatrenia na mieste so zákazom používania surovín po dátume spotreby. Za hodnotené obdobie boli prešetrené štyri podozrenia na chorobu z povolania.

Na základe žiadostí fyzických osôb a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 50 rozhodnutí, 20 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 6 rozhodnutí. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 19 vzoriek zo životného prostredia a 37 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov.

5. V mesiaci december nebola na úrad podaná žiadna sťažnosť, bol podaný podnet, ktorý bol odstúpený Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Michalovce ako kompetentnému orgánu na vybavenie.

6. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci december vyšetrených 40 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce. Pre záujemcov poskytli špecializované  poradenstvo správnej výživy a u fajčiarov uskutočnili stanovenie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu (10 klientov).

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci december 2012 bola charakterizovaná:

 

  1. poklesom črevných ochorení, bolo hlásených 8 ochorení na salmonelózu, 3 ochorenia na shigelózu, 3 kampylobakteriálne enteritídy, 8 iných bakteriálnych infekcií a 3 iné črevné infekcie,

  2. výskytom tuberkulózy, hlásených bolo 6 ochorení,

  3. výskytom chronickej vírusovej hepatitídy typu C u 52–ročnej ženy z okresu Michalovce,

  4. výskytom nozokomiálnych nákaz v NsP Š.K. v Michalovciach, a.s., hlásené 2 prípady,

  5. nulovým výskytom prenosných pohlavných ochorení a meningitídy,

  6. chrípkovou aktivitou – II. stupeň – sporadický výskyt. V dôsledku zvýšenej absencie detí boli prerušené výchovno-vzdelávacie procesy v základnej škole v obci Laškovce a v materskej a základnej škole v obci Úbrež.

Spolu bolo hlásených 69 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 22 nepotvrdených.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za december 2012:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 75

Počet potratov v NsP Michalovce: 19, z toho umelých 7

Samovraždy:

Pokusy: 0

Nová drogová závislosť: 1

z toho tvrdé drogy: 1