I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci január 2013 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými výrobkami:

V rámci rýchleho výstražného systému nám bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava postúpené oznámenie o výskyte nebezpečných výrobkov:

Súprava farieb na tvár pre deti – Face Paint, Schminkset; značka: Free & Easy, krajina pôvodu: Čína. Vo výrobku boli zistené nepovolené farbivá,  po aplikácii výrobku môže dôjsť k alergickej reakcií u detí. Výrobok na ruky a tvár – Melanoplex Drops, lotion, značka: DMK, krajina pôvodu: USA. Vo výrobku bola prekročená koncentrácia látky kojic acid - 10% (5-hydroxy-2-(hydroxymetyl)-4-pyrón)môže spôsobiťpodráždenie pokožky. Pleťové mlieko na zosvetlenie pokožky – Alpha Fade Gel, značka: DMK, krajina pôvodu: USA. Výrobok obsahuje látku hydrochinón, môže spôsobiťkožné alergie. Farby na tetovanie – 1. Zuper black, značka: INTENZE, krajina pôvodu: USA; 2. Kuro Sumi Tattoo Outlining Ink, Značka: Kuro Sumi, krajina pôvodu: Japonsko; 3. Baby Blue Tattoo, krajina pôvodu: Ćína. Vo výrobkoch bola zistená prítomnosť nepovolených látok (aromatické amíny, polycyklické aromatické uhľovodíky, benzo(a)pyrén). Tieto látky by sa nemali vyskytovať vo farbách na tetovanie a permanentný make up vzhľadom na ich možné karcinogénne, mutagénne, alergické a pre reprodukciu toxické vlastnosti.

V okrese Michalovce a Sobrance bolo spolu vykonaných 61 kontrol vo veľkých nákupných centrách, predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru a v jednom tetovacom štúdiu, kde vyššie uvedené výrobky sa nenachádzali.

Cukrovinky/wafle z Poľska (9 druhov waflových trubičiek) - v súvislosti s kontamináciou sušeného mlieka jedom na hlodavce, ktoré bolo použité ako zložka na výrobu waflových trubičiek s rôznymi náplňami v spoločnosti Magnolia Sp. z o.o., Poľsko bolo vykonaných 81 cielenýchkontrol v zariadeniach školského stravovania, spoločného stravovania, školských bufetoch, v prevádzkach cukrární, kaviarní a stánkov s rýchlym občerstvením. Inkriminované výrobky sa v prekontrolovaných zariadeniach nenachádzali.

2. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 245 kontrol a 34 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za hodnotené obdobie bolo prešetrené 1 podozrenie na chorobu z povolania. Na základe žiadostí fyzických osôb a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 53 rozhodnutí, 10 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 1 rozhodnutie. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 21 vzoriek zo životného prostredia, 35 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 28 sterov z prostredia.

3. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti regionálna hygieničkanášho úraduposkytla rozhovor pre Slovenský rozhlas, denník Korzár, tlačovú agentúru SR na témy „Chrípka“ a „TBC“. Všetkým lekárom NZZ v okrese Michalovce a Sobrance bol zaslaný prípis o vykonávanie dôsledného monitorovania a hlásenia výskytu chrípkových ochorení.

5. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci január vyšetrených 42 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho cca 95 % malo všetky sledované parametre v norme.

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci január 2013 bola charakterizovaná:

 

  1. pretrvávajúcim výskytom črevných ochorení,

  2. výskytom prenosných pohlavných ochorení,

  3. výskytom nozokomiálnych nákaz, hlásené 4 prípady v NsP Michalovce, .a.s.,

  4. nulovým výskytom vírusovej hepatitídy,

  5. nulovým výskytom meningitítdy,

  6. nulovým výskytom tuberkulózy,

  7. chrípkovou aktivitou – II. stupeň. Boli prerušené výchovno-vzdelávacie procesy v obci Pavlovce nad Uhom (ŠZŠ, MŠ, ZŠ) Bajany (MŠ), Blatné Remety, Záhor (ZŠ) pri viac ako 30%-nej absencii žiakov.

Spolu bolo hlásených 72 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 19 nepotvrdených.Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za január 2013:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 65 (1 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 25, z toho umelých 10

Samovraždy:

Pokusy: 2

Nová drogová závislosť: 4

z toho tvrdé drogy: 0