I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci máj 2013 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci rýchleho výstražného systému nám bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava postúpené oznámenia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov:

Farby na tetovanie – 1. FLESH TONE tattoo ink, Vo výrobku boli prekročené povolené množstvá bária, chrómu a zirkónia; 2. Lining Black tattoo ink, značka: Fantasia, krajina pôvodu: USA. Vo výrobku bol zistený benzo(a)pyrene. Uvedené výrobky nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up.Pleťový krém – Echte Kartoffel Creme, značka: ALWAG, krajina pôvodu: Nemecko. Vo výrobku bol prekročený limit mikroorganizmov a zistený patogénny mikroorganizmus Pseudomonas auruginosa. Môže spôsobiť infekcie, zápaly kože, slizníc a ucha. Výrobok na vyrovnávanie vlasov – G.HAIR anti-volume treatment 2, značka: INOAR professional, krajina pôvodu: Brazília. V predmetnom výrobku bola prekročená koncentrácia formaldehydu,  predstavuje vážne riziko poškodenia zdravia.

Na nami dozorovanom území bolo vykonaných spolu 30 kontrol v kozmetických salónoch, tetovacomštúdiu,nákupných centrách a predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru, kde uvedené škodlivé výrobky sa nenachádzali.

2. Dňa 15.05.2013 sa uskutočnilo na našom úrade stretnutie za účelom zabezpečenia hygienicky vyhovujúcich podmienok pre úspešný priebeh kúpacej sezóny v roku 2013 na prírodných kúpaliskách Zemplínska Šírava (ZŠ) a Vinianske jazero a na umelých kúpaliskách. Na stretnutí bolo prerokované zásobovanie rekreačných stredísk pitnou vodou, likvidácia tekutého a komunálneho odpadu, zabezpečenie čistoty plážových priestorov, sledovanie kvality vody, hlásenie mimoriadnych a havarijných udalostí, atď. Prítomní boli upozornení na povinnosti prevádzkovateľov prírodných a umelých kúpalísk, vyplývajúce z nových právnych predpisov. Po prejednaní jednotlivých bodov programu boli prijaté opatrenia s termínmi ich realizácie. Z jednania bol spísaný záznam, ktorý je uverejnený na našej webovej stránke.

Regionálna hygienička nášho úradu poskytla pre TASR informáciu o príprave na kúpaciu sezónu 2013.

3. V hodnotenom mesiaci boli vykonané odbornými zamestnancami mimoriadne cielené kontroly v zariadeniach spoločného a školského stravovania, zamerané na kontrolu hygieny, označovania a vysledovateľnosti mäsa, používaného na prípravu pokrmov. Bolo vykonaných spolu 132 kontrol, pričom v troch prípadoch boli uložené blokové pokuty a v dvoch prípadoch uložené opatrenie na mieste o vyradení potravín po dátume spotreby z použitia na ďalší konzum. Správa z týchto kontrol bola zaslaná na Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava.

4. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 360 kontrol, 29 kontrol na pracoviskách s určenými rizikovými prácami a 110 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Boli prešetrené 3 podozrenia na chorobu z povolania. Boli vykonané kontroly používania chemických látok, chemických karcinogénov a manipulácie s toxickými látkami. Pri týchto kontrolách boli poskytnuté aj edukačné materiály. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli prevádzkovateľom zariadení uložené 4 blokové pokuty v celkovej sume 105 €. Na základe žiadostí fyzických osôb a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 65 rozhodnutí, 15 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 1 rozhodnutie. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 64 vzoriek zo životného prostredia, 82 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 96 sterov z prostredia.

5. V mesiaci máj zamestnanci poradne zdravia uskutočnili v meste Michalovce pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku akciu, v rámci ktorej bolo poskytnuté odborné poradenstvo pri odvykaní od fajčenia. Pre záujemcov boli vykonané merania vydychovaného vzduchu prístrojom Smokerlyzer. Lekárka nášho úradu na túto tému poskytla rozhovor pre rádio Šírava.

V rámci programu WHO odborní zamestnanci oddelenia epidemiológie sa už po 5 - krát zapojili do kampane „Umývaj si ruky - zachrániš život“, ktorého cieľom je poukázať, že správna hygiena rúk je najúčinnejší spôsob prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká. Kampaň presadzuje potrebu zlepšiť a udržiavať postupy na umývane rúk zdravotníckych pracovníkov správnym spôsobom a tým pomôcť znížiť šírenie infekcií v zdravotníckych zariadeniach, ktoré môžu ohroziť život.

Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 53 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a 1 osvedčenie pre žiadateľa vykonávajúceho epidemiologicky závažnú činnosť pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

6. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 97 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, percento telesného tuku a poskytnuté poradenstvo správnej výživy. U fajčiarov uskutočnili stanovenie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu (79 klientov). V jednom prípade bol klient odporúčaný na ďalšie vyšetrenie k svojmu obvodnému lekárovi.

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci máj 2013 bola charakterizovaná:

 

  1. pretrvávajúcim výskytom črevných ochorení, bolo hlásených 8 ochorení na salmonelózu, 2 ochorenia enteropatogénnymi Escherichia coli, 10 kampylobakteriálnych enteritíd, 9 iných bakteriálnych infekcií a 3 iné črevné infekcie,

  2. zvýšeným výskytom varicelly, bolo hlásených 49 ochorení,

  3. nulovým výskytom meningitítdy, tuberkulózy a prenosných pohlavných ochorení.

Spolu bolo hlásených 106 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 28 nepotvrdených.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce za mesiac máj 2013 hlásila výskyt trichinelózy u diviaka v katastri obce Pavlovce nad Uhom.

Dňa 21.05.2013 bola pre všetky lôžkové zariadenia v okrese Michalovce a Sobrance zaslaná informácia o novom type koronavírusu MERS-CoV.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za máj 2013:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 75 (1 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 19, z toho umelých 5

Samovraždy:

Pokusy: 1

Nová drogová závislosť: 2

z toho tvrdé drogy: 0