I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci jún 2013 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

   1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci rýchleho výstražného systému nám bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava  postúpené oznámenia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov:

Keratínová kúra na vlasy – 1. Keratin Complex Repair Therapy – Intense RX, značka: Coppola, 2. Kera Vino – Peremiere Brazilian Keratin System, 3. DIAMOND – Premiere Brazilian Keratin System, 4. Choco Hair – Brazilian Keratin Chocolate, 5. KeraHair – Premier Brazilian Keratin System, značka: BioNaza Cosmetics, 6. Fluido Gel Extra, značka: PAZZINI Spazzola Progressiva, 7. Plastica Dos Fios, značka: SELAGEM TERMICA, krajina pôvodu: Brazília. Vo vyššie uvedených výrobkoch  bola prekročená povolená koncentrácia formaldehydu,  predstavuje vážne riziko poškodenia zdravia. Výrobok na bielenie zubov pre domáce použitie – Home Whitening – tooth-whitening/bleaching products, značka: Whitesmile, krajina pôvodu: Nemecko. Vo výrobku bola prekročená koncentrácia peroxidu vodíka. Po aplikovaní výrobku môže dôjsť k podráždeniu alebo zvýšenej precitlivenosti zubov.

Na nami dozorovanom území bolo vykonaných spolu 88 kontrol v nákupných centrách a predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru, kde nebol zistený výskyt a predaj predmetných nebezpečných kozmetických výrobkov.

   2.  V hodnotenom mesiaci boli vykonané zamestnancami nášho úradu mimoriadne cielené kontroly, zamerané na dodržiavanie hygienických požiadaviek v cukrárskych výrobniach a cukrárňach. V okrese Michalovce a Sobrance bolo vykonaných 23 cielených kontrol, v jednom prípade bolo začaté správne konanie vo veci uloženia pokuty pre prevádzkovanie bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva. Správa z týchto kontrol bola zaslaná na Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave.  

   3. V súvislosti s hlásením 10 prípadov ochorení na salmonelózu po konzumácii žemľovky v zariadení spoločného stravovania Fast Food Jamato v Michalovciach bola vykonaná hygienická kontrola v predmetnom zariadení, boli odobraté vzorky sterov z prostredia, vzorky stravy  a následne vydaný na mieste zákaz prevádzky. Laboratórne výsledky vzoriek stravy boli vo všetkých odobratých vzorkách negatívne. V steroch z vonkajšieho prostredia (pracovných plôch, pracovných nástrojov, riadu a z rúk zamestnancov) boli vykultivované podmienene patogénne mikroorganizmy (Enterbacter).

   4. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 290 kontrol, 10 kontrol na pracoviskách s určenými rizikovými prácami a 46 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Boli vykonané kontroly používania chemických látok pri ochrane rastlín, manipulácia s toxickými látkami. V rámci plnenia úlohy „Úroveň ochrany zdravia na chránených pracoviskách“ boli vykonané kontroly na dvoch pracoviskách so štatútom chránenej dielne, zamerané na fyzickú záťaž. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bolo prevádzkovateľom zariadení uložených 5 blokových pokút v celkovej sume 150 € a 1 opatrenie na mieste so zákazom prevádzky zariadenia spoločného stravovania v meste Michalovce. Na základe žiadostí fyzických osôb a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných za hodnotené obdobie 84 rozhodnutí, 14 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 2 rozhodnutia. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 107 vzoriek zo životného prostredia, 46 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 343 sterov z prostredia. Zároveň bol odobratý kozmetický výrobok na laboratórne vyšetrenie a zaslaný do laboratórií RÚVZ so sídlom v Poprade.

  5.  V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti uskutočnili odborní zamestnanci nášho úradu 3 prednášky pre žiakov stredných škôl s témami prevencia srdcovocievnych ochorení a riziká fajčenia, pre deti materskej školy na tému „Zdravá výživa“. Regionálna hygienička nášho úradu poskytla rozhovor pre TV Mistral, denník Nový čas a Rádio Košice na tému „Príprava na kúpaciu sezónu 2013“, „Sezóna na Zemplínskej Šírave“ a „Najčírejšia voda na Šírave“.

  Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 17 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

  6. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 74 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, percento telesného tuku a poskytnuté poradenstvo správnej výživy.

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci jún 2013 bola charakterizovaná:

a)            epidemickým výskytom salmonelózy v zariadeníspoločného stravovania v meste Michalovce (hlásených 10 ochorení). Pravdepodobným faktorom prenosu boli výrobky z vajec nedostatočne tepelne spracované.

b)            výskytom vírusovej  meningitítdy, 

c)            výskytom tuberkulózy

d)            výskytom prenosného pohlavného ochorenia.

Spolu bolo hlásených 106  potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 29 nepotvrdených.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce za mesiac jún 2013 hlásila pretrvávajúce ohnisko trichinelózy u diviaka v katastri obce Pavlovce nad Uhom.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za jún 2013:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 59 (0 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 25, z toho umelých 15

Samovraždy:

         Pokusy:      0       

Nová drogová závislosť:    2

         z toho tvrdé drogy:    0

         závislosť na liekoch: 2