I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci júl 2013 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci rýchleho výstražného systému nám bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava postúpené oznámenia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov:

Telové mlieko – Lait de Beaute Carotte, značka: LARISSA, krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny. Krém – Lightening Program for men – cream formula, značka: CLAIRMEN, krajina pôvodu: Kongo. Výrobky obsahujú hydrochinónmôžuspôsobiť kožné alergie. Výrobky na bielenie pokožky – 1. značka: Lulanjina; 2. Whitening spot removing cream, značka: E ̀Yôute; 3. White skin care – skin magie power instauration, značka: Speckle Doctor; 4. Whitening spot removing suit, značka Yimei, u všetkých výrobkov krajina pôvodu: Čína. Uvedené výrobky obsahujú meď,  môžu spôsobiť poškodenie nervového systému. Farba na tetovanie - Universal Black Sumi Black tattoo ink, značka: Universal Black, krajina pôvodu: neznáma. Vo výrobku bola zistená zakázaná látka benzo(a)pyrén. Farba na vlasy – SuperBlack – guaranted permanent hair colour creme, značka: INECTO, krajina pôvodu: Južná Afrika; Výrobok obsahuje zakázanú látku m-phenylendiamine. Farby na tetovanie – 1. Electric lnk Light Brown, značka: Electric Ink, krajina pôvodu: Brazília. Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovolenej látky aromatický amín 3,3´-dichlorbenzidine. 2. Tattoo ink Dragonhawk Tattoo, značka: Dragonhawk Tattoo, krajina pôvodu: Čína. 3. Classical Tattoo Peach: značka: Classical Tattoo, krajina pôvodu: Čína. Vo výrobkoch bola zistená prítomnosť nepovolenej látky 4-methyl-mphelyneldiamine. Vyššie uvedené látky sa nesmú vyskytovať vo farbách na vlasy, vo farbách na tetovanie vzhľadom na ich možné karcinogénne, mutagénne, alergické a pre reprodukciu toxické vlastnosti.

Na nami dozorovanom území bolo vykonaných spolu 73 kontrol v tetovacom štúdiu, nákupných centrách a predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru, kde nebol zistený výskyt a predaj predmetných nebezpečných kozmetických výrobkov.

2. V mesiaci júl boli vykonané zamestnancami nášho úradu mimoriadne cielené kontroly na umelých sezónnych kúpaliskách, významných pre kúpaciu sezónu, zamerané na kvalitu vody v detských a oddychových bazénoch, dodržiavanie požiadaviek na vybavenie a prevádzku kúpalísk a dodržiavanie hygienických požiadaviek na kvalitu pokrmov v stánkoch s rýchlym občerstvením na umelých sezónnych kúpaliskách. Spolu bolo vykonaných 19 cielených kontrol. V jednom prípade bolo uložené opatrenie na mieste so zákazom používania surovín neznámeho pôvodu a surovín so zmenenými senzorickými vlastnosťami (farba, zápach) v stánku s rýchlym občerstvením. Správa z týchto kontrol bola zaslaná na Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave.

3. Zvýšená pozornosť bola venovaná kontrole hygienických podmienok v jednotlivých strediskách na Zemplínskej Šírave (ZŠ) a Vinianskom jazere (VJ), kontrole letných kúpalísk, sezónnych ubytovacích a potravinárskych zariadení. Pokračovalo sa v kontrole kvality rekreačnej vody, ktorá bola odoberaná a vyšetrovaná zo všetkých stredísk ZŠ a VJ v dvojtýždenných intervaloch. Výskyt sinicového vodného kvetu nebol zaznamenaný. Výsledky laboratórnych vyšetrení z jednotlivých stredísk a kúpalísk sú pravidelne zverejňované na našej webovej stránke a cez informačný systém pre vody na kúpanie, cez stránku www.uvzsr.sk.

4. Boli hlásené 2 detské zotavovacie podujatia na Zemplínskej Šírave, v ktorých sa odrekreovalo 75 detí a 5 hromadných podujatí (denné tábory, tanečné sústredenia), ktorých sa zúčastnilo 139 detí. Nad týmito podujatiami boli vykonané kontroly, hygienické nedostatky neboli zistené.

5. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 388 kontrol, 5 kontrol na pracoviskách s určenými rizikovými prácami a 83 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie prevádzkovej hygieny priamo pri kontrole zariadenia bola uložená bloková pokuta v sume 120 € a pokuta rozhodnutím za nedodržanie zákonom stanovených povinností v sume 300 € (prevádzkovanie zariadenia spoločného stravovania bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva). Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných za hodnotené obdobie 97 rozhodnutí, 11 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 2 rozhodnutia. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 100 vzoriek zo životného prostredia, 17 vzoriek piesku, 107 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 72 sterov z prostredia.

6. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 24 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

7. V hodnotenom mesiaci nebola na úrad podaná žiadna sťažnosť, boli podané 2 podnety, ktoré po prešetrení boli klasifikované ako neopodstatnené.

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci júl 2013 bola charakterizovaná: 

  1. výskytom črevných ochorení, bolo hlásených 12 ochorení na salmonelózu, 9 kampylobakteriálnych enteritíd, 11 iných bakteriálnych infekcií a iné črevné ochorenie,

  2. výskytom vírusovej meningitídy, hlásené 4 ochorenia,

  3. výskytom tuberkulózy, hlásené 2 ochorenia,

  4. výskytom prenosných pohlavných ochorení, boli hlásené 3 ochorenia.

Spolu bolo hlásených 75 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 23 nepotvrdených.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce za mesiac júl 2013 hlásila pretrvávajúce ohnisko trichinelózy u diviaka v katastri obce Pavlovce nad Uhom.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za júl 2013:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 76 (0 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 18, z toho umelých 9

Samovraždy:

Pokusy: 3

Nová drogová závislosť: 1

z toho tvrdé drogy: 1