I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci august, september a október 2013 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

   1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci rýchleho výstražného systému (RAPEX) nám boli z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava  postúpené oznámenia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii -  krémy na bielenie pokožky, regeneračné krémy, šampóny, sprchové gély, výrobky na vyrovnávanie vlasov pre profesionálne použitie, výrobky na odlíčenie očí, tetovacie farby, vlhčené utierky, tekuté detské mydlá.  

V okrese Michalovce a Sobrance bolo vykonaných spolu 137 kontrol v nákupných centrách (Billa, Tesco, Kaufland, Lidl, GVP), v tetovacích salónoch, kaderníctvach, predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru. Pri kontrolách nebol zistený výskyt a predaj hlásených nebezpečných kozmetických výrobkov.  

O zdravotnej škodlivosti kozmetických výrobkov bola verejnosť informovaná prostredníctvom našej webovej stránky – www.ruvzmi.sk a informačnej tabule v budove nášho úradu.

   2.  Zvýšená pozornosť bola venovaná:

- kontrole zameranej na používanie a manipuláciu s toxickými a veľmi toxickými látkami, ako aj na predaj elektronických cigariet v obchodných centrách, boli vykonané 3 kontroly, pri ktorých bolo v dvoch prípadoch začaté správne konanie, v jednom prípade bol predaj zrušený;

- mimoriadnej cielenej kontrole na dodržiavanie hygienických požiadaviek v „ázijských reštauráciách“, bola vykonaná 1 kontrola, nedostatky neboli zistené;

- mimoriadnej kontrole označovania výživových doplnkov, ktorým pripisujú schopnosti prevencie, liečby ľudských chorôb alebo odvolávania sa na také schopnosti v označení výživových doplnkov. Spolu bolo vykonaných 17 kontrol, nedostatky neboli zistené;

- kontrole ubytovacích zariadení pri stredných a vysokých školách, zameranej na dodržiavanie požiadaviek na tepelno-vlhkostnú mikroklímu, na plochy izieb, počtu izieb v ubytovacích bunkách a ich vybavenie, zabezpečenie prívodu studenej pitnej a teplej vody, dodržiavanie požiadaviek na vybavenie zariadení na osobnú hygienu, ich upratovanie, atď. V našom regióne poskytujú ubytovanie pri stredných a vysokých školách 3 zariadenia. Zistené nedostatky technického charakteru boli prejednané s prevádzkovateľmi zariadení, ako aj termíny na ich odstránenie. Rekonštrukcia ubytovacích zariadení a obnova ich vybavenia sa vykonáva postupne podľa finančných prostriedkov.

Správy z jednotlivých kontrol boli zaslané na Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava.

   3. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo v mesiaci august až október vykonaných 976 kontrol, 20 kontrol na pracoviskách s určenými rizikovými prácami a 225 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie prevádzkovej hygieny priamo pri kontrolách zariadení bolo uložených 9 blokových pokút v celkovej sume 330 €, 2 pokuty rozhodnutím za nedodržanie zákonom stanovených povinností v sume 330 € (prevádzkovanie zariadenia bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva) a 1 opatrenie na mieste so zákazom prevádzky. Bolo prešetrených 5 podozrení na chorobu z povolania. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných za hodnotené obdobie 164 rozhodnutí, 47 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 5 rozhodnutí. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 207 vzoriek zo životného prostredia, 5 vzoriek piesku, 211 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 842 sterov z prostredia. Zároveň bolo odobratých podľa harmonogramu 8 kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenie, ktoré boli zaslané do laboratórií RÚVZ so sídlom  v Bratislave a Žiline.

  4. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti uskutočnili odborní zamestnanci poradne zdravia prednášky pre deti MŠ a ZŠ, žiakov stredných škôl s témami „Stomatohygiena“, „Prevencia obezity u detí“. Pri príležitosti Medzinárodného dňa starších odborní zamestnanci uskutočnili  stretnutie so seniormi v obci Vinné, cieľom ktorého bolo zvýšenie povedomia v oblasti prevencie ochorení súvisiacich s vyšším vekom a načrtnúť možné riešenia zdravotných problémov u seniorov. Zároveň pre záujemcov bolo poskytnuté bezplatné stanovenie hladiny cholesterolu, glukózy a  meranie  krvného tlaku.

V rámci kampane „Odstráň obezitu“ pri príležitosti Svetového dňa výživy, v spolupráci so SPK, Cambridge diet a SZŠ Michalovce sa konala akcia zameraná na prevenciu nadváhy a obezity populácie, zvýšenia povedomia o vhodnej výžive a pohybovej aktivite ako prevencie nadváhy a obezity. Počas kampane bolo vyšetrených 48 klientov a vykonané meranie cholesterolu, WHR, BMI, svalovej hmoty, telesného a viscelárneho tuku.

Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 113 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov 5 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

  5. V hodnotenom období neboli na úrad podané žiadne sťažnosti, bolo podaných 6 podnetov, z ktorých 5 podnetov po prešetrení bolo klasifikovaných ako neopodstatnené a 1 podnet bol odstúpenýRegionálnej veterinárnej a potravinovej správe Michalovce ako kompetentnému orgánu na vybavenie.

  6. V poradenskom centre RÚVZ  Michalovce bolo v mesiaci september a október vyšetrených 220 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho cca 90% malo všetky sledované parametre v norme. Klienti mali záujem aj o špecializované poradenstvo správnej výživy. 

 

 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci august, september a október 2013 bola charakterizovaná:

 

a)            epidemickým výskytom akútnej gastroenteropatie zapríčinenej vírusom Norwalk, hlásených bolo 30 ochorení v mesiaci august,  

b)            epidemickým výskytom parotitis epidemica v mesiaci september a októberhlásených 114 ochorení,

c)            výskytom nešpecifikovanej vírusovej meningitídy, hlásených 6 ochorení,

d)           výskytom prenosných pohlavných ochorení, hlásených 11 ochorení,

e)            výskytom Lymeskej choroby, hlásených 15 ochorení,

f)             výskytom nešpecifikovaného bakteriálneho zápalu mozgových plien,  

g)            výskytom enterovírusovej meningitídy u 9 ročného žiaka okresu Michalovce,

h)            výskytom tuberkulózy, ochorenie hlásenéu 23ročného muža okresu Sobrance,

i)              nulovým výskytom vírusovej hepatitídy.

Spolu bolo hlásených 356  potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 102 nepotvrdených.

 

 

V súvislosti s epidemickým výskytom parotitis epidemica - mumps boli vykonávané protiepidemické opatrenia v ohniskách nákazy. O uvedenej mimoriadnej epidemiologickej situácii bola zaslaná informácia na ÚVZ SR Bratislava a hlavnej odborníčke MZ SR pre epidemiológiu. Zároveň pre  ambulancie neštátnych zdravotníckych zariadení (NZZ) pre deti a dorast boli poskytnuté edukačné materiály pod názvom „MUMPS“. Mestu Michalovce bolo zaslané stanovisko k spôsobu ochrany zdravia pri práci terénnych sociálnych pracovníkov v lokalite Ulica mlynská, Michalovce vzhľadom na prebiehajúci epidemický výskyt prenosného infekčného ochorenia. 

V mesiaci september 2013 bola odbornými zamestnancami oddelenia epidemiológie vykonaná  kontrola pravidelného očkovania pre deti a dorast v NZZ  okresu Michalovce a Sobrance.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce za hodnotené obdobie hlásila pretrvávajúce ohnisko trichinelózy u diviaka v katastri obce Pavlovce nad Uhom a v mesiaci október salmonelózu ošípaných na farme v obci Rakovec nad Ondavou.

 

Niektoré  údaje  vybrané  z  hlásenia NsP  Š. Kukuru  v  Michalovciach, a.s.,  za august, september a  október 2013:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 233 (9 s vrodenými chybami)

Počet potratov v NsP Michalovce: 64, z toho umelých 36

Samovraždy:

         Pokusy:      3       

Nová drogová závislosť:    4

         z toho tvrdé drogy:    1