I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci november 2013 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

   1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci rýchleho výstražného systému nám boli z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava  postúpené 4 oznámenia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, a to farby na tetovanie – 3 druhy, krajina pôvodu: USA, výrobky na zosvetlenie pokožky – 9 druhov, krajina pôvodu: neznáma, Čína, Thajsko, kozmetické súpravy s toaletnou vodou a sprchovým gélom – 3 druhy, krajina pôvodu: Čína, farbičky na tvár pre deti, obsahujúce 4 farbičky, 3 pastelky a špongiu, krajina pôvodu: Čína,  rúže – 2 druhy, balenie po 24 kusov, krajina pôvodu: Čína. Vo vyššie uvedených výrobkoch boli zistené nepovolené látky (olovo, ortuť) a prekročenie povoleného množstva látok (konzervačnej zmesi, naftalénu, PAU).  

V okrese Michalovce a Sobrance bolo vykonaných spolu 112 kontrol v tetovacom štúdiu, vo veľkých nákupných centrách a predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru, kde nebol zistený výskyt a predaj predmetných nebezpečných kozmetických výrobkov.

O zdravotnej škodlivosti kozmetických výrobkov bola verejnosť informovaná prostredníctvom našej webovej stránky – www.ruvzmi.sk a informačnej tabule v budove nášho úradu.

   2. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 301 kontrol, 11 kontrol na pracoviskách s určenými rizikovými prácami a 103 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené 3 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 365 €. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 64 rozhodnutí, 16 záväzných stanovísk. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 44 vzoriek zo životného prostredia, 35 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 155 sterov z prostredia.

  3. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti uskutočnili odborní zamestnanci nášho úradu 7 prednášok - 4 prednášky pre deti základných škôl na tému „Zdravá výživa“ a „Drogy“, 2 prednášky pre deti materských škôl na tému „Zdravé zúbky“, prednáška pre dôchodcov v meste Michalovce na tému „Prvá pomoc“. V rámci celoslovenskej akcie pri príležitosti „Európskeho týždňa boja proti drogám“ sa zrealizovala na základných školách súťaž pod názvom „Najlepšia protidrogová nástenka“, ktorej hlavným cieľom bolo pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja, predísť užívaniu návykových látok a zastaviť experimentovanie s návykovými látkami, za účelom prechádzania poškodeniam zdravia na telesnom a duševnom vývoji detí a mládeže.

  4. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 48 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

  5. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci november vyšetrených 35 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho cca 94% malo všetky sledované parametre v norme. Klienti mali záujem aj o špecializované poradenstvo správnej výživy.

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci november 2013 bola charakterizovaná:

a)            pretrvávajúcim výskytom parotitis epidemica (mumps), hlásených bolo 30 ochorení,

b)            poklesom črevných ochorení,

c)            výskytom pertussis (divý kašeľ), hlásené 2 ochorenia,

d)           nulovým výskytom vírusovej hepatitídy a tuberkulózy.

Spolu bolo hlásených 63  potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 38 nepotvrdených.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce za mesiac november 2013 hlásila pretrvávajúce ohnisko trichinelózy u diviaka v katastri obce Pavlovce nad Uhom a salmonelózu ošípaných na farme v obci Rakovec nad Ondavou.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za november 2013:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 56 (0 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 30, z toho umelých 19

Samovraždy:

         Pokusy:      2       

Nová drogová závislosť:    1

         z toho tvrdé drogy:    1