I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci december 2013 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

   1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci rýchleho výstražného systému nám bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava  postúpené oznámenia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov:

Rúž – Yabaolian Truth Love, značka: BaoLiShi, krajina pôvodu: Čína. Výrobok obsahuje zakázanú látku olovo. Olovo je látka s predpokladanými karcinogénnymi účinkami na človeka, negatívne ovplyvňuje najmä tráviaci trakt, krvný obeh, srdcovo-cievny systém, CNS, obličky, imunitný systém, reprodukciu a dýchanie. Krém na pokožku – Pullach hof Kartoffel – Erdäpfel creme, značka: Pullach Hof, krajina pôvodu: Nemecko. Vo výrobku bola zistená prítomnosť potenciálne patogénnych mikroorganizmov - Enterobacter gergoviae, môže spôsobiť zápaly kože a slizníc. Permanentný make-up – Ri-soft Colors Profi Deep Black Eyeliner, značka: Ri-soft, krajina pôvodu: Nemecko. Vo výrobku bolo zistené prekročené povolené množstvo niklu, predstavujú nebezpečenstvo vzniku alergickej reakcie. Farba na tetovanie -  Tattoo outlinning ink, značka: Kuro Sumi, krajina pôvodu: Japonsko. Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovolených látok (polycyklické aromatické uhľovodíky, benzo(a)pyrén). Tieto látky by sa nemali vyskytovať vo farbách na tetovanie vzhľadom na ich možné karcinogénne, mutagénne, alergické a pre reprodukciu toxické vlastnosti.

Na nami dozorovanom území bolo vykonaných spolu 45 kontrol, a tov tetovacom štúdiu, nákupných centrách, kozmetických salónoch a predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru, kde vyššie uvedené výrobky sa nenachádzali.

O zdravotnej škodlivosti kozmetických výrobkov bola verejnosť informovaná prostredníctvom našej webovej stránky – www.ruvzmi.sk a informačnej tabule v budove nášho úradu.

   2.  V mesiaci december boli vykonané zamestnancami nášho úradu mimoriadne kontroly zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania hromadných podujatí – vianočných trhov so zameraním na kontrolu predaja a označovania výrobkov, na kontrolu prípravy, manipulácie a podávania pokrmov. Spolu bolo vykonaných 13 cielených kontrol. Správa z týchto kontrol bola zaslaná na Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave.  

   3. Zvýšená pozornosť bola venovanákontrole zariadení školského a spoločného stravovania v súvislosti výskytom prítomnosti reziduí DOXYCYCLÍNU nad maximálny povolený limit v mrazených solených filetoch z kuracích pŕs z Brazílie cez Dánsko. V okrese Michalovce a Sobrance bolo vykonaných 16 cielených kontrol, prítomnosť tohto výrobku nebola zistená. 

   4. Na RÚVZ Michalovce sa v tomto mesiaci uskutočnil kurz „Čakáme na bociana“, ktorého sa zúčastnilo 5 budúcich mamičiek. Mamičky boli informované o tehotenstve, zdravej výžive, pôrode, o dôležitosti dojčenia a starostlivosti o novorodenca. Súčasť kurzu tvorila aj návšteva gynekologicko-pôrodnického oddelenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach.

   5. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 188 kontrol a 33 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie prevádzkovej hygieny priamo pri kontrole zariadenia boli uložené 2 opatrenia na mieste so zákazom prevádzky v zariadení spoločného stravovania a pohostinstva. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných za hodnotené obdobie 57 rozhodnutí, 14 záväzných stanovísk. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 51 vzoriek zo životného prostredia, 35 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 101 sterov z prostredia.

  6. Na základe úspešne vykonaných skúšok boli orgánom verejného zdravotníctva vydané 2osvedčeniapre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci december 2013 bola charakterizovaná:

a)            pretrvávajúcim epidemickým výskytom parotitis epidemica (mumps), hlásených bolo 40 nových ochorení v rôznych vekových skupinách.  V období od 17.09.2013 do 31.12.2013 bolo hlásených  celkovo 183 ochorení.

b)            výskytom prenosných pohlavných ochorení, hlásených 5 ochorení,

c)            výskytom ochorenia vyvolaného vírusom Hantaan, hlásené 2 ochorenia,

d)           výskytom tuberkulózy, hlásené 4 ochorenia,

e)            výskytom pneumokokovej meningitídy, hlásené 1 ochorenie,

f)             výskytom nozokomiálnych nákaz v NsP Š. K. v Michalovciach, a.s., hlásené 2 prípady,

g)            nulovým výskytom vírusovej hepatitídy.

Spolu bolo hlásených 121  potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 35 nepotvrdených.

V súvislosti s pretrvávajúcim epidemickým výskytom parotitis epidemica – mups  regionálna hygienička nášho úradu poskytla rozhovor  o výskyte tohto ochorenia pre TV Markíza, TV JOJ, RTVS, TaSR a regionálne noviny.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce za mesiac december 2013 hlásila pretrvávajúce ohnisko trichinelózy u diviaka v katastri obce Pavlovce nad Uhom a salmonelózu ošípaných na farme v obci Rakovec nad Ondavou.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za december 2013:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 72 (1 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 27, z toho umelých 11

Samovraždy:

         Pokusy:      1      

Nová drogová závislosť:    2

         z toho tvrdé drogy:    2