I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci január 2014 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

   1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci rýchleho výstražného systému nám boli z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava  postúpené oznámenia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Krém pre deti – Children´s cream with camomile, značka: Family Doctor, krajina pôvodu: Ukrajina. Výrobok obsahuje látku phenoxyisopropanol, ktorú je možné používať len do výrobkov, ktoré sa zmývajú. Krémy na zosvetlenie pokožky – 1. Crème éclaircissante et purifiante, značka: MAXI Light, krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny. Výrobok obsahuje látku clobetasol propionate - glukortikoid, ktorá sa používa pri liečbe kožných ochorení. Dlhodobým používaním môže dôjsť k poškodenie zdravia (opuchy, akné, kontaktná dermatitídy a pod.). 2. Natural Skin Fade Cream, značka: MILILO, krajina pôvodu: neznáma. Výrobok obsahuje hydrochinón, môže spôsobiť kožné alergie. Aerosolový sprej s efektom opálenia – Instant Tan Wash Off Face & Body Spray, značka: ST TROPEZ, krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo. Výrobok predstavuje riziko vzniku respiračných problémov, ak sa aplikuje v priestoroch, kde nie je zabezpečená vhodná ventilácia. Tekuté mydlo na ruky – Dora the Explorer, značka: Nickelodeon, krajina pôvodu: neznáma. Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko. V prípade aplikácie výrobku na detskú pokožku môže spôsobiť vznik infekcie. Lak na nechty – Lac It! Gel Polish, značka: En Vogue, krajina pôvodu: Kanada. Vo výrobku bolo zistené nepovolené farbivo, o-, m-, p-xylény a antimón. Tieto látky nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov. Výrobok na modeláciu nechtov – Nail modeling resin, značka: En Vogue, krajina pôvodu: Kanada. Výrobok obsahuje antimón, ktorý nesmie byť zložkou kozmetického výrobku.  Súpravy a farby na tetovanie -  1. značka: Silverback Ink, krajina pôvodu: USA; 2. Shader and Liner Tattoo-Set, značka: Colourking, krajina pôvodu: Čína; 3. značka: Dragon Tattoo Ink. Vo výrobku bola zistená prítomnosť nepovolených látok (polycyklické aromatické uhľovodíky, aromatické amíny, benzo(a)pyrén, ťažké kovy – arzén, olovo, nikel). Tieto látky by sa nemali vyskytovať vo farbách na tetovanie vzhľadom na ich možné karcinogénne, mutagénne, alergické a pre reprodukciu toxické vlastnosti.

Na nami dozorovanom území bolo vykonaných spolu 113 kontrol, a tov tetovacích štúdiach, nákupných centrách, kozmetických salónoch a predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru, kde vyššie uvedené výrobky sa nenachádzali.

O zdravotnej škodlivosti kozmetických výrobkov bola verejnosť informovaná prostredníctvom našej webovej stránky – www.ruvzmi.sk a informačnej tabule v budove nášho úradu.

   2.  V mesiaci január boli vykonané odbornými zamestnancami nášho úradu mimoriadne cielené kontroly v zariadeniach spoločného stravovania, zamerané na dodržiavanie hygienických požiadaviek na výrobu, manipuláciu, skladovanie, podávanie a kvalitu pokrmov. Spolu bolo vykonaných 61 cielených kontrol. V rámci týchto kontrol bolo odobratých aj 15 vzoriek pokrmov (celé obedové menu) na stanovenie energetickej a biologickej hodnoty, v štádiu vyšetrenia. V dvoch zariadeniach boli zistené hygienické nedostatky, za ktoré bude prevádzkovateľom zariadení uložený sankčný postih. Správa z týchto kontrol bola zaslaná na Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave.  

   3.  V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 187 kontrol a 30 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bolo prešetrených 5 podozrení na chorobu z povolania. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných za hodnotené obdobie 49 rozhodnutí, 7 záväzných stanovísk. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 36 vzoriek zo životného prostredia, 76 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov.

  4. V hodnotenom mesiaci boli na úrad podané 2 podnety, z ktorých jeden po prešetrení bol odstúpený príslušnej obci, kompetentnej na vybavenie. Druhý podnet po prešetrení bol klasifikovaný ako neopodstatnený.

  5. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci január vyšetrených 48 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho cca 93% malo všetky sledované parametre v norme. V jednom prípade bol klient odporúčaný na ďalšie vyšetrenie k svojmu obvodnému lekárovi.

 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci január 2014 bola charakterizovaná:

a)            výskytom parotitis epidemica (mumps), hlásených bolo 17 nových ochorení v rôznych vekových skupinách;  

b)            výskytom pertussis,hlásené 3 ochorenia u detí;  

c)            výskytom nozokomiálnych nákaz v NsP Š. K. v Michalovciach, a.s., hlásené 2 prípady;

d)           nulovým výskytom vírusovej hepatitídy,

e)            nulovým výskytom prenosných pohlavných ochorení,

f)             nulovým výskytom meningitídy,

g)            nulovým výskytom tuberkulózy,

h)            chrípkovou aktivitou – II. stupeň (sporadicky). Boli prerušené výchovno-vzdelávacie procesy v obciach Bracovce (ZŠ), Petrovce nad Laborcom (ZŠ), Malčice (ZŠ, SOŠ), Pavlovce nad Uhom (ŠZŠ) pri viac ako 30%-nej absencii žiakov.

Spolu bolo hlásených 73 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 28 nepotvrdených.

Dňa 2.1.2014 bol zaslaný očkovací kalendár na rok 2014 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých všetkým lekárom NZZ pre deti a dorast a dospelých v okrese Michalovce a Sobrance.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za január 2014:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 75 (3 s vrodenými chybami)

Počet potratov v NsP Michalovce: 24, z toho umelých 16

Samovraždy:

         Pokusy:      2      

Nová drogová závislosť:    2

         z toho tvrdé drogy:    1