I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci júl 2014 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

   1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci rýchleho výstražného systému (RAPEX) nám boli z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava  postúpené oznámenia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

farby na vlasy, farby na tetovanie, krémy na tvár, pre deti, na nohy, na bielenie pokožky a mlieko na bielenie pokožky.

V okrese Michalovce a Sobrance bolo vykonaných spolu 80 kontrol v nákupných centrách, predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru a tetovacom salóne. Pri kontrolách nebol zistený výskyt a predaj hlásených nebezpečných kozmetických výrobkov.

O zdravotnej škodlivosti kozmetických výrobkov bola verejnosť informovaná prostredníctvom našej webovej stránky – www.ruvzmi.sk a informačnej tabule v budove nášho úradu.

   2.  V hodnotenom mesiaci boli vykonané zamestnancami nášho úradu mimoriadne cielené kontroly, zamerané na preverenie stavu sezónnych prírodných a umelých kúpalísk. Kontroly boli vykonané na 4 sezónnych prírodných kúpaliskách Zemplínska Šírava, strediská Hôrka, Kamenec, Paľkov a Vinianske jazero a na 5 sezónnych umelých kúpaliskách, a to Letné umelé kúpalisko v meste Strážske, Nekrytý letný bazén SO 02 Kaluža, Zemplínska Šírava, Nekrytý letný bazén SO 03 Klokočov, Zemplínska Šírava, Nekrytý letný bazén SO 03a Paľkov, Zemplínska Šírava, Letné umelé kúpalisko v meste Sobrance. Nedostatky pri kontrolách v jednotlivých strediskách a na umelých kúpaliskách neboli zistené. Správa z týchto kontrol bola zaslaná na Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave.

  3. Boli hlásené 2 detské zotavovacie podujatia na Zemplínskej Šírave, v ktorých sa odrekreovalo 88 detí a 4 hromadné podujatia (detské tábory, tanečné sústredenie), ktorých sa zúčastnilo 122 detí. Nad týmito podujatiami boli vykonané kontroly, pri ktorých hygienické nedostatky neboli zistené.

   4. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 300 kontrol a 73 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bolo uložených 5 blokových pokút v celkovej sume 2700 €, 3 opatrenia na mieste so zákazom prevádzky, 1 opatrenie na mieste so zákazom predaja zmrzliny po dátume spotreby a 3 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 1 000 €. Boli vykonané kontroly používania chemických látok a manipulácia s toxickými látkami v jednotlivých poľnohospodárskych družstvách. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných v mesiaci jún 97 rozhodnutí, 16 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 9 rozhodnutí. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 90 vzoriek zo životného prostredia, 65 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 71 sterov z prostredia.

  5. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti odborná zamestnankyňa nášho úradu uskutočnila 2 prednášky pre seniorov v meste Michalovce s témami o prevencii kardiovaskulárnych ochorení a ochrane pred ÚV žiarením. Regionálna hygienička nášho úradu poskytla rozhovor pre Slovenský východ na tému „Štátny zdravotný dozor na Zemplínskej Šírave“.

Na RÚVZ Michalovce sa uskutočnil kurz Čakáme na bociana, ktorého sa zúčastnilo 5 budúcich mamičiek. Mamičky boli informované o tehotenstve, zdravej výžive, pôrode, o dôležitosti dojčenia a starostlivosti o novorodenca. Súčasť kurzu tvorila aj návšteva gynekologicko-pôrodnického oddelenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach.

Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydané 36 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci júl 2014 bola charakterizovaná:

a)            pretrvávajúcim výskytom črevných ochorení, hlásených bolo 16 ochorení na salmonelózu a 1 vylučovanie, 14 kampylobakteriálnych enteritíd, 1 ochorenie infekcie enteropatogénnym mikroorganizmom Escherichia coli, 1 ochorenie na enterokolitídu a 7 iných bakteriálnych infekcií,  

b)            výskytom pertussis,

c)            výskytom prenosných pohlavných ochorení, hlásených bolo 5 ochorení,

d)           výskytom vírusovej hepatitídy typu A,

e)            výskytom parotitídy, hlásené boli 4 ochorenia,

f)             výskytom vírusovej meningitídy,

g)            výskytom nozokomiálnych nákaz v NsP Š. Kukuruv Michalovciach, a.s.,hlásené boli 2 ochorenia,

h)            nulovým výskytom tuberkulózy.

Spolu bolo hlásených 82 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 35 nepotvrdených.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za júl 2014:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 85 (z toho 2 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 24, z toho umelých 13

Samovraždy:

         Pokusy:      0      

Nová drogová závislosť:    6

         z toho tvrdé drogy:    0