I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci december 2014 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:  

 1.      Vykonávanie  štátneho  zdravotného  dozoru  nad  hlásenými  nebezpečnými  výrobkami:

V rámci rýchleho výstražného systému nám boli z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava postúpené oznámenia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, a to farba na tetovanie – značka: Intenze, krajina pôvodu: USA, v ktorých bola zistená prítomnosť polycyklických aromatických uhľovodíkovbenzo(a)pyrénu. Farba na permanentný make-up – značka: LCN, krajina pôvodu: Nemecko, značka: BioTouch, krajina pôvodu: USA. Vo výrobkoch boli zistené prekročené množstvá niklu, zinku a arzénu. Vyššie uvedené látky by sa nemali vyskytovať vzhľadom na ich možné karcinogénne, mutagénne, alergické a toxické vlastnosti. Krém a telové mlieko na bielenie pokožky – značka: Kohinoor Chemical Co, krajina pôvodu: Pakistan. Výrobky obsahujú olovo. značka: Laboratoire Pharmaplus, neznámeho pôvodu. Výrobky obsahujú látku hydrochinón, ktorá nesmie byť zložkou kozmetických výrobkov a môžu spôsobiť kožné alergie. Detské vlhčené utierky – značka: Kirkland Signature, krajina pôvodu: USA. Predmetné výrobky obsahujú látku Iodopropynylbutylcarbamate, ktorá nie je povolená pre deti do 3 rokov.  

V okrese Michalovce a Sobrance bolo vykonaných spolu 29 kontrol, pri ktorých nebol zistený výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov.

 2. V hodnotenom mesiaci boli vykonané mimoriadne kontroly v zariadeniach stánkového a ambulantného predaja potravín počas konania hromadných podujatí - vianočných trhov. Vykonaných bolo 19 kontrol, pri ktorých neboli zistené hygienické nedostatky.  Správa z týchto kontrol bola zaslaná na ÚVZ SR Bratislava.

   3. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 146 kontrol a 26 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené 3 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 1550 €, 1 opatrenie na mieste so zákazom prevádzky zariadenia baru a čiastočná náhrada nákladov v sume 76 €. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 54 rozhodnutí, 8 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 45 rozhodnutí. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 35 vzoriek zo životného prostredia, 38 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 71 sterov z prostredia.

  4. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti uskutočnili odborní zamestnanci nášho úradu 5 prednášok pre deti základných škôl na tému výživa, zdravé stravovania a drogy, pre dôchodcov v meste Michalovce na tému osteoporóza.

Na RÚVZ Michalovce sa uskutočnil ďalší kurz Čakáme na bociana, ktorého sa zúčastnilo 5 budúcich mamičiek. Budúce mamičky boli informované o zdravej výžive, tehotenstve, pôrode, dôležitosti dojčenia a starostlivosti o novorodenca.

  5. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci december vyšetrených 35 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci december 2014 bola charakterizovaná:

a)            epidemickým výskytom vírusovej hepatitídy typu A, hlásených bolo 11  ochorení v obci Drahňov,

b)     pretrvávajúcim výskytom črevných ochorení, hlásených bolo 5 ochorení na salmonelózu, 6 kampylobakteriálnych enteritíd, 2 ochorenia na enterokolitídu a  iné bakteriálne infekcie,  

c)            pretrvávajúcim výskytom parotitídy, hlásené 4 ochorenia,

d)           výskytom tuberkulózy, hlásených bolo 6 ochorení,  

e)            výskytom vírusovej hepatitídy typu C, hlásené 1 ochorenie u mladého muža,

f)             výskytom nozokomiálnych nákaz v NsP Š. K. v Michalovciach, a.s.,hlásených bolo 5 prípadov,

g)            nulovým výskytom prenosných pohlavných ochorení.

Spolu bolo hlásených 71 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 13 nepotvrdených.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce za mesiac december hlásila negatívnu správu vo výskyte zoonóz v regióne.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za december 2014:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 66 (z toho 1 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 25, z toho umelých 12

Samovraždy:

         Pokusy:      3      

Nová drogová závislosť:    4

         z toho tvrdé drogy:    0