I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci júl 2015 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:  

  1. V hodnotenom mesiaci boli vykonané zamestnancami nášho úradu mimoriadne cielené kontroly, zamerané na dodržiavanie hygienických požiadaviek na sezónnych prírodných a umelých kúpaliskách.  Kontroly boli vykonané na 3 sezónnych prírodných kúpaliskách, Zemplínska Šírava, stredisko Hôrka, Kamenec a Vinianske jazero a na 6 sezónnych umelých kúpaliskách, a to Nekrytý letný bazén SO 02 Kaluža, Zemplínska Šírava, Nekrytý letný bazén SO 03 Klokočov, Zemplínska Šírava, Nekrytý letný bazén SO 03a Paľkov, Zemplínska Šírava, Letné kúpalisko v meste Strážske a Mestské kúpalisko v meste Sobrance. Nedostatky pri kontrolách v jednotlivých strediskách a na umelých kúpaliskách neboli zistené. Správa z týchto kontrol bola zaslaná na Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave. 

 2. V súčinnosti s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Michalovciach, odbor poriadkovej polície, Obvodné oddelenie policajného zboru Vinné v rámci medzirezortného bezpečnostného opatrenia na úseku štátnej správy dňa 10.07.2015 od 23.00 do 03.00 hod. boli vykonané kontroly zamestnancami RÚVZ Michalovce na Zemplínskej Šírave, stredisko Kamenec. Boli vykonané 3 kontroly v bufetových zariadeniach poskytujúcich rýchle občerstvenie. V jednom prípade bola uložená bloková pokuta.  

  3. V súvislosti s výskytom vírusovej hepatitídy typu A bolo od 13.07.2015 do 31.07.2015 hlásených 14 ochorení v obci Vŕbnica, z toho v 12 prípadoch išlo o rómskych obyvateľov, žijúcich v nevyhovujúcich podmienkach bývania a stravovania. Vo väčšine prípadov sa jednalo o domácnosti bez vlastného vodného zdroja a bez pripojenia na verejný vodovod a kanalizáciu. Epidemiologickým šetrením bolo zistené, že vodu na pitné účely čerpajú z verejnej práčovne, ktorá je napojená na verejný vodovod. Všetky osoby boli hospitalizované na infekčnom oddelení NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s..

  4. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 313 kontrol, 23 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami a 59 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Boli prešetrené 3 podozrenia na chorobu z povolania. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 111 rozhodnutí, 11 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 113 rozhodnutí.

Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené 4 blokové pokuty v celkovej sume 219 €, 2 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 1000 €, opatrenie na mieste so zákazom používania surovín po dátume spotreby v zariadení spoločného stravovania a opatrenie na mieste s príkazom zneškodnenia výrobkov po dátume spotreby.

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 90 vzoriek zo životného prostredia, 10 vzoriek piesku, 101 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 100 sterov z prostredia.

  5. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 37 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci júl 2015 bola charakterizovaná:

a)            epidemickým výskytom vírusovej hepatitídy typu A, hlásených 14 ochorení,

b)            výskytom meningokokovej meningitídy skupiny B,

c)            zvýšeným výskytom kampylobakteriálnych enteritíd, hlásených 33 ochorení,

d)           výskytom nozokomiálnej nákazy v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., hlásené 4 prípady,

e)            výskytom chronickej vírusovej hepatitídy B,

f)             výskytom Lymeskej choroby, hlásených 5 ochorení,

g)            výskytom tuberkulózy, hlásené 3 ochorenia,

h)            nulovým výskytom prenosných pohlavných ochorení.

Spolu bolo hlásených 139 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 22 nepotvrdených.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za júl 2015:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 98 (z toho 4 s vrodenými chybami)

Počet potratov v NsP Michalovce: 30, z toho umelých 14

Samovraždy: 

         Pokusy:   5

Nová drogová závislosť:    4

         z toho tvrdé drogy:    2