I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci september 2015 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

  1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 285 kontrol, 69 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami a 68 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 46 rozhodnutí, 3 záväzné stanoviská a z vlastného podnetu 298 rozhodnutí.

Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bolo uložených 6  blokových pokút v  celkovej  sume  477 €, 2 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 500 € a 1 opatrenie na mieste s príkazom na zneškodnenie výrobkov po dátume spotreby.

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 60 vzoriek zo životného prostredia, 24 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 376 sterov z prostredia. Podľa harmonogramu boli odobraté 3 kozmetické výrobky na laboratórne vyšetrenie, ktoré boli zaslané do laboratórií RÚVZ Žilina.

  2. V dňoch 17. – 19.09.2015 bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadným podujatím v meste Sobrance s názvom „Tradičný Sobranský jarmok“, ktorý bol po stránke hygienickej dobre zabezpečený.

  3. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti uskutočnila odborná zamestnankyňa nášho úradu pri príležitosti medzinárodného dňa „Fetálny alkoholový syndróm“ prednášky pre študentov, dospelých, zamerané na zdravotné následky z konzumácie alkoholu, pre budúce mamičky čo môže spôsobiť alkohol v tehotenstve. Pri príležitosti „Svetového dňa srdca“ poradenské centrum zrealizovalo akciu pre obyvateľov dňa 25.9.2015, kde vo vstupných priestoroch obchodného centra TESCO Michalovce vykonalo bezplatne meranie krvného tlaku, stanovenie hladiny cholesterolu, glykémie. Pre záujemcov boli poskytnuté aj zdravotno-výchovné materiály. Regionálna hygienička nášho úradu v súvislosti s výskytom TBC na škole poskytla rozhovor pre  televíziu RTVS, JOJ, Markíza, pre denník Pravda a TASR.

Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 40 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a 2 osvedčenia pre žiadateľa vykonávajúceho epidemiologicky závažnú činnosť pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

 4. V hodnotenom období neboli na úrad podané žiadne sťažnosti, boli podané 2 podnety, ktoré prešetrení na mieste boli klasifikované ako neopodstatnené.

5. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci september vyšetrených 45 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho cca 89% malo všetky sledované parametre v norme. Niektorí mali záujem o stanovenie stupňa závislosti na nikotíne, a to meranie kysličníka uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu prístrojom Smokerlyzer.

O špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti mali záujem všetci klienti.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci september 2015 bola charakterizovaná:

a)            výskytom vírusovej hepatitídy typu A a pretrvávajúcim epidemickým výskytom vírusovej hepatitídy typu A v obci Vŕbnica (spolu hlásených 21 ochorení),

b)            výskytom črevných ochorení, hlásených bolo 17 ochorení na salmonelózu, 17 kampylobakteriálnych enteritíd, 1 infekcia enteropatogénnym mikroorganizmom Escherichia coli, 5 iných špecifikovaných bakteriálnych infekcií, 5 vírusových a iných črevných infekcií,

c)            výskytom zápalovej polyneuropatie,

d)           výskytom chronickej vírusovej hepatitídy typu B,   

e)            výskytom nozokomiálnych nákaz v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., hlásené 3 prípady,

f)             nulovým výskytom tuberkulózy, prenosných pohlavných ochorení, meningitídy.

 

Spolu bolo hlásených 106 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 16 nepotvrdených.

Dňa 8.9.2015 bola zaslaná Riaditeľstvu NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. a všetkým lekárom neštátnych zdravotníckych zariadení pre deti a dorast a pre dospelých v okrese Michalovce a Sobrance informácia o výskyte dvoch potvrdených prípadov poliomyelitídy (detskej obrny) u detí na Ukrajine.

V hodnotenom mesiaci prebiehala administratívna kontrola pravidelného očkovania (k 31.8.2015) v ambulanciách neštátnych zdravotníckych zariadení pre deti a dorast v okrese Michalovce a Sobrance.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za september 2015:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 98 (z toho 2 s vrodenými chybami)

Počet potratov v NsP Michalovce: 22, z toho umelých 7

Samovraždy: 

         Pokusy:   3

Nová drogová závislosť:    4

         z toho tvrdé drogy:    1