I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci apríl 2016 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

1.      Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými výrobkami:

V rámci rýchleho výstražného systému boli z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava (ÚVZ SR) postúpené oznámenia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

očné tiene, krémy na ruky,šampóny, sprchové gély, telové púdre,pásiky na bielenie zubov, farby na tetovanie, hennafarby na pokožku, make uppre deti, karnevalový make up, pleťové tonikum a výrobky na vyrovnávanie vlasov. V okrese Michalovce a Sobrance bolo vykonaných 75 cielených kontrol v nákupných centrách, predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru a tetovacom salóne. Pri kontrolách nebol zistený výskyt a predaj hlásených nebezpečných kozmetických výrobkov.

O zdravotnej škodlivosti kozmetických výrobkov bola verejnosť informovaná prostredníctvom našej webovej stránky  www.ruvzmi.sk a informačnej tabule v budove nášho úradu.

Na základe hlásenia rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASF) a žiadosti o vykonanie kontroly z ÚVZ SR vo veci zistenia nadlimitného množstva atropinu a skopolamínu vo výrobku „Nestlé nemliečna kaša osemzrnná“ bolo vykonaných na nami dozorovanom území 14 cielených kontrol, pri ktorých nebol zistený výskyt predmetného výrobku.

2.  Dňa 19.04.2016 sa uskutočnilo na našom úradepracovné stretnutie za účelom zabezpečenia hygienicky vyhovujúcich podmienok pre úspešný priebeh kúpacej sezóny v roku 2016 na prírodných kúpaliskách Zemplínska Šírava a Vinianske jazero a na umelých kúpaliskách, ako aj o aktuálnych zmenách pri prevádzkovaní. Z pracovného stretnutia bol spísaný záznam, ktorý je uverejnený na našej webovej stránke.

3. V dňoch od 24.04.2016 do 30.04.2016 prebiehal už 11. ročník Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorú organizuje Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO). Cieľom tohto ročníka bolo zvýšenie povedomia širokej verejnosti o dôležitosti očkovania ako jednej z najjednoduchšej, bezpečnej a efektívnej formy prevencie prenosných ochorení. Kampaň bola zameraná na opatrenia, ktoré je potrebné vykonať a výzvy k ďalšiemu úsiliu o elimináciu osýpok a ružienky (rubeoly) v európskom regióne. O význame očkovania bola verejnosť informovaná prostredníctvom informačných materiálov, ako aj našej webovej stránky.

4. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 255 kontrol, 59 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Boli prešetrené 2 podozrenia na chorobu z povolania. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 71 rozhodnutí, 6 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydaných 262 opatrení rozhodnutím v súvislosti s pretrvávajúcim výskytom vírusovej hepatitídy typu A. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 73 vzoriek zo životného prostredia, 43 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov, 61 sterov z prostredia. Taktiež boli odobraté 2 kozmetické výrobky na laboratórne vyšetrenie, ktoré boli zaslané do laboratórií RÚVZ Poprad.

Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bolo uložených 13 blokových pokút v celkovej sume 858 €, 2 opatrenia na mieste so zákazom uvádzania do obehu výrobky, ktoré odporujú požiadavkám ustanoveným zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia a 3 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 900 € za prevádzkovanie zariadení bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva.

5. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti uskutočnila odborná zamestnankyňa nášho úradu 4 prednášky pre dôchodcov na tému „Osteoporóza“ a „Alzheimerova choroba“. Pri príležitosti Svetového dňa zdravia, ktorého ústrednou témou v tomto roku bola cukrovka (diabetes mellitus) sa uskutočnili na našom úrade preventívne vyšetrenia, zamerané na populáciu produktívneho veku a skríning rizikových osôb v orgánoch štátnej správy a samosprávy. Vyšetrených bolo 50 klientov a zároveň boli poskytnuté aj edukačné materiály.

Regionálna hygienička nášho úradu poskytla rozhovor pre RTVS, TV Markiza, TV JOJ a denník Nový čas na tému „Výskyt alimentárnych ochorení - GPH Michalovce“, pre TV Mistral na tému „20 rokov poradne zdravie na RÚVZ Michalovce“ a „Nebezpečenstvo kliešťov a ich prevencia“.

Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 29 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a 4 osvedčenia pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

6. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci apríl vyšetrených 75 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce. O špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti mali záujem všetci klienti.

V rámci XX. Okresných dní vody v Michalovciach sa uskutočnila na Vinianskom jazere (Hotel Vinnay) akcia pre účastníkov konferencie a záujemcov - vyšetrenie cholesterolu z kapilárnej krvi (35 klientov) a stanovenie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu u fajčiarov, resp. stanovenie stupňa závislosti na nikotíne (5 klientov).   

 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci apríl 2016 bola charakterizovaná:

a)            pretrvávajúcim epidemickým výskytom vírusovej hepatitídy typu A, hlásených 15 ochorení,

b)            epidemickým výskytom nešpecifikovaných bakteriálnych alimentárnych intoxikácií v školskom zariadení, hlásených 6 ochorení,

c)            zvýšeným výskytom varicelly,hlásených spolu 302 ochorení,

d)           výskytom toxokarózy, hlásené 1 ochorenie,

e)            výskytom chronickej vírusovej hepatitídy typu C, hlásené 1 ochorenie u 20 ročného nezamestnaného muža,

f)             výskytom lymeskej choroby, hlásené 2 ochorenia,

g)            nulovým výskytom tuberkulózy, meningitídy a nozokomiálnych nákaz.

 

Spolu bolo hlásených 395 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 15 nepotvrdených.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za apríl 2016:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 58 (z toho 0 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 25, z toho umelých 15

Samovraždy: 

         Pokusy:   1

Nová drogová závislosť:    1

         z toho tvrdé drogy:    0