I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci máj 2016 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:  

  1.      Odbornými zamestnancami nášho úradu boli vykonané mimoriadne cielené kontroly zamerané:

-  na dodržiavanie hygienických požiadaviek na pieskoviskách pri predškolských zariadeniach a na vybraných pieskoviskách v rámci občianskej vybavenosti. Vykonaných bolo spolu 21 kontrol a odobratých 9 vzoriek piesku na laboratórne vyšetrenie.  Vzorky piesku sú v štádiu vyšetrovania.

- na zariadenia poskytujúce stravovacie služby a prevádzky s výrobou zmrzlín, v ktorých bolo vykonaných 6 cielených kontrol;

- na 7 zotavovacích podujatí „Školy v prírode“, ktorých sa zúčastnilo celkovo 528 detí. Kontroly pre ubytovaciu a stravovaciu časť boli vykonané jednak pred zahájením, ako aj počas konania týchto podujatí.

  2. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 319 kontrol, 50 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Boli prešetrené 3 podozrenia na chorobu z povolania. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 99 rozhodnutí, 14 záväzných stanovísk. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 72 vzoriek zo životného prostredia, 44 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov, 184 sterov z prostredia.

Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené 3 blokové pokuty v celkovej sume 297 €, 2 opatrenia na mieste so zákazom uvádzania do obehu výrobky, ktoré odporujú požiadavkám ustanoveným zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia (výrobky po dátume spotreby, nesprávne skladovanie hotových pokrmov) a 3 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 1550 € za prevádzkovanie zariadení bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva a pre zistené hygienické nedostatky v závodnej kuchyni v závode YAZAKI.

  3. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti odborná zamestnankyňa nášho úradu uskutočnila prednášky pre deti materských škôl a pre dôchodcov pri príležitosti Svetového dňa „Pohybom ku zdraviu“, ktorého cieľom bolo poukázať k vzniku ochorení, spôsobených nedostatkom pohybovej aktivity ako je nadváha, obezita, cukrovka, vysoký krvný tlak, srdcovo-cievne ochorenia.   

V rámci 11. ročníka kampane „Umývaj si ruky – zachrániš život“, ktorého hlavným tohtoročným cieľom bolo zameranie sa na správnu hygienu rúk zdravotníckych pracovníkov v chirurgických odboroch (najúčinnejší spôsob prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká) boli  zrealizované v NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s.  stery  u zamestnancov z rúk a oblečenia na kompletnú mikrobiálnu flóru.

V hodnotenom období boli na troch stredných školách v okrese Michalovce a Sobrance uskutočnené prednášky a vykonaný dotazníkový prieskum v rámci projektu „Zvýšenie povedomia budúcich rodičov o ochoreniach preventabilných očkovaním a význame očkovania“.

Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 74 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

6. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci máj vyšetrených 45 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce a pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku bolo vyšetrených 25 klientov - fajčiarov na stanovenie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu, resp. stanovenie stupňa závislosti na nikotíne. Zároveň bolo poskytnuté odborné poradenstvo, ktorého hlavným cieľom bolo poukázať na zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku.    

 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci máj 2016 bola charakterizovaná:

a)            výskytom vírusovej hepatitídy typu A a pretrvávajúcim epidemickým výskytom vírusovej hepatitídy typu A v rómskej osade na Ulici mlynskej v meste Michalovce,

b)            zvýšeným výskytom varicelly,hlásených spolu 299 ochorení,

c)            výskytom listeriózy, hlásené 1 ochorenie,

d)           výskytom lymeskej choroby, hlásené 1 ochorenie,

e)            výskytom stafylokokovej mengitídy, hlásené 1 ochorenie,

f)             výskytom nozokomiálnych nákaz, hlásených 8 prípadov,

g)            nulovým výskytom tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb.

 

Spolu bolo hlásených 382 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 28 nepotvrdených.

V súvislosti s pretrvávajúcim epidemickým výskytom vírusovej hepatitídy typu A bolo vydaných 236 opatrení rozhodnutím. Boli vykonané protiepidemické opatrenia v ohniskách nákaz (školské zariadenia, pracoviská, domácnosti) ako dezinfekcia, zdravotná osveta, aktívna imunizácia, vyhľadávanie podozrivých z ochorenia. Regionálna hygienička nášho úradu v tejto súvislosti poskytla rozhovor pre TASR.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za máj 2016:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 60 (z toho 1 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 20, z toho umelých 6

Samovraždy: 

         Pokusy:   2

Nová drogová závislosť:    4

         z toho tvrdé drogy:    1