I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci august 2016 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

  1.  Odbornými zamestnancami nášho úradu boli vykonávané kontroly v rekreačných oblastiach Zemplínska Šírava (ZŠ) a Vinianske jazero (VJ). Kontroly boli zamerané na prírodné kúpaliská a letné umelé kúpaliská, na letné sezónne ubytovacie zariadenia ako aj na zariadenia s celoročnou prevádzkou, na potravinárske zariadenia, reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením. Pokračovalo sa v kontrole kvality rekreačnej vody zo ZŠ a VJ v dvojtýždenných intervaloch. Výskyt sinicového vodného kvetu sme nezaznamenali. Výsledky laboratórnych vyšetrení z jednotlivých stredísk a kúpalísk boli pravidelne zverejňované na našej webovej stránke www.ruvzmi.sk a cez informačný systém „Voda na kúpanie“, cez webovú stránku www.uvzsr.sk.

  2. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 247 kontrol, 29 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami a 25 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 49 rozhodnutí, 17 záväzných stanovísk. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 79 vzoriek zo životného prostredia, 30 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov, 30 sterov z prostredia.

Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené  2 blokové  pokuty v  celkovej sume  120  a pokuta rozhodnutím  pre prevádzkovateľa zariadenia vinárne v meste Michalovce pre závažné hygienické nedostatky v sume 300 €.

V mesiaci august boli vydané 4 opatrenia na mieste so zákazom prevádzky pre potravinárske zariadenia, predajňa potravín COOP JEDNOTA na Ul. Michalovskej a  Štefánikovej v Sobranciach, predajňa potravín FRESH na Ul. Michalovskej v Sobranciach a prevádzka bufetu GUINNESS PUB na Zemplínskej Šírave, stredisko Kaluža v súvislosti s výskytom vírusovej hepatitídy typu A u zamestnancov týchto zariadení. 

  4. Na RÚVZ Michalovce sa v hodnotenom mesiaci uskutočnil kurz Čakáme na bociana, ktorého sa zúčastnili 4 budúce mamičky. Budúce mamičky boli informované o tehotenstve, zdravej výžive, pôrode, o dôležitosti dojčenia a starostlivosti o novorodenca. Súčasť kurzu tvorila aj návšteva gynekologicko-pôrodnického oddelenia v NsP Š. Kukuru v Michalovciach.

  5. V hodnotenom období neboli na úrad podané sťažnosti, bolo podaných 7 podnetov. Po oznámení a prešetrení na mieste boli 3 podnety klasifikované ako opodstatnené. Voči prevádzkovateľom bolo začaté správne konanie. V jednom prípade bol podnet po prešetrení odstúpený kompetentnému orgánu na vybavenie.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci august 2016 bola charakterizovaná:

a)            epidemickým výskytom vírusovej hepatitídy typu A v okrese Sobrance, hlásených 44 ochorení,

b)            zvýšeným výskytom vírusovej hepatitídy v okrese Michalovce,hlásených 27 ochorení,

c)            výskytom salmonelózy, hlásených spolu 20 ochorení a 1 vylučovanie,

d)           výskytom črevných ochorení, hlásených 14 ochorení,

e)            výskytom lymeskej boreliózy, hlásené 2 ochorenia,

f)             výskytom nozokomiálnych nákaz v NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., hlásené 3 prípady,

g)            nulovým výskytom tuberkulózy, meningitídy a prenosných pohlavných ochorení.

 

Spolu bolo hlásených 134 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 6 nepotvrdených.

Za hodnotené obdobie bolo vydaných celkovo 661 opatrení rozhodnutím v súvislosti s epidemickým výskytom vírusovej hepatitídy typu A (VHA) .

V meste Sobrance bol zaznamenaný zvýšený výskyt na Bernolákovej a Novej ulici, ktoré sú v susedstve s ulicou Michalovskou, kde predtým prebiehal epidemický výskyt u rómskych obyvateľov. Ochorelo 8 osôb, žijúcich v štandardných hygienických podmienkach a všetky prípady ochorení si vyžiadali hospitalizáciu na Infekčnom oddelení NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s.. Protiepidemické opatrenia boli zabezpečené v plnom rozsahu v rodinách, kolektívoch v spolupráci s oddeleniami hygieny životného prostredia a hygieny výživy RÚVZ Michalovce a mestom Sobrance.

V súvislosti s epidemickým výskytom VHA boli vykonané tieto opatrenia:

- zaslaná informácia  o aktuálnej epidemiologickej situácii vo výskyte VHA pre všetky obchodné reťazce  v okrese Michalovce a Sobrance;

- pre mesto Sobrance dodaný zdravotno-výchovný leták VHA s odporúčaním na odvysielanie dostupnými komunikačnými prostriedkami;

- upozornenie pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, Závod Michalovce o zabezpečenie účinnej dezinfekcie pitnej vody vo verejnom vodovode do doby trvania zvýšeného výskytu VHA a zabezpečenie odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou, ako aj dôslednú kontrolu  v celom meste Sobrance;

- vydaná Verejná vyhláška č. 2016/03299 zo dňa 10.08.2016, ktorou sa oznámilo vydania Rozhodnutia na prechádzanie prenosného ochorenia podľa §12 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z., ktorá bola zverejnená na úradnej tabuli mesta Sobrance, na webovej stránke mesta a oznamom v mestskom rozhlase;

- vydaná Verejná vyhláška č. 2016/03698 zo dňa 26.08.2016, v ktorej sa nariaďuje rozhodnutím všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám oprávnených na podnikanie a právnickým osobám zákaz organizovať hromadné podujatia v meste Sobrance.

V meste Sobrance sa zároveň uskutočnilo pracovné stretnutie na Mestskom úrade Sobrance ohľadom riešenia epidemiologickej situácie. Taktiež bola zaslaná pre všetky školské zariadenia v okrese Michalovce a Sobrance, pre mestské úrady v meste Sobrance, Michalovce, Strážske, Veľké Kapušany, pre okresné úrady a VÚC Košice informácia na zintenzívnenie epidemiologických opatrení na začiatku školského roka smerujúcich k tlmeniu prenosu nákazy.

Regionálna hygienička nášho úradu poskytla pre RTVS, televíziu Markiza a JOJ, pre TASR rozhovor na tému „Výskyt žltačky v okrese Sobrance“.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za august 2016:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 85 (z toho 0 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 21, z toho umelých 8

Samovraždy: 

         Pokusy:   2

Nová drogová závislosť:    7

         z toho tvrdé drogy:    3