I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci november 2017 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

1.  V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 280 kontrol, 40 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX a 55 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Boli prešetrené 2 podozrenia na choroby z povolania (podozrenie na DNJZ). Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 55 rozhodnutí a 12 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu boli vydané 3 rozhodnutia. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bolo uložených 6 blokových pokút v celkovej sume 300 € (skladovanie potravín po dátume minimálnej trvanlivosti, ktoré boli pri výkone dozoru vyradené z používania, zamestnávanie pracovníkov bez odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností) a 1 pokuta rozhodnutím v sume 300 € za prevádzkovanie zariadenia bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva.

2. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 84 vzoriek zo životného prostredia, 25 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 121 sterov z prostredia zdravotníckych zariadení.

3. Regionálna hygienička RÚVZ Michalovce poskytla pre TV Markízurozhovor o šírení štipľavého zápachu v meste Sobrance.

4. Na Úrad verejného zdravotníctva  SR Bratislava bola zaslaná správa o vyhodnotení úlohy „Monitoring spotreby vybraných látok za rok 2017“

5. Odborní zamestnanci v mesiaci november naďalej vykonávali monitoring vajec, výrobkov z vajec a hydinového mäsa na kontrolu fipronilu v zariadeniach spoločného stravovania. V mesiaci november bolo vykonaných 8 kontrol. V kontrolách sa bude pokračovať až do odvolania.

6. Odborní zamestnanci na základe žiadosti z ÚVZ SR naďalej vykonávali mimoriadne cielené kontroly zamerané na prevádzky verejného stravovania, ktoré podávajú pokrmy z tepelne neopracovaného mäsa v Slovenskej republike. V zariadeniach spoločného stravovania v okrese Michalovce a Sobrance bolo vykonaných 26 kontrol. V kontrolách sa bude pokračovať až do odvolania. 

7. Odbornými  zamestnancami nášho úradu bola v priebehu mesiaca november realizovaná prednáška k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti  pre prácu v epidemiologicky závažných činnostiach a odprezentované  prednášky na tému:

- „Drogy“ pre deti ZŠ a stredných škôl

- „Zuby“ pre deti MŠ

- „Diabetes Melitus“ pre seniorov

- „Prevencia onkologických ochorení“ pre seniorov

- „Prevencia hepatitídy a čistota rúk“ pre personál a rodičov mentálne postihnutých detí                   

                       

8. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 46 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a 3 osvedčenia pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

9. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci október vyšetrených  30 klientov v základnej poradni, všetci vyšetrení mali sledované parametre v norme.  Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 5 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.

Bolo vyšetrených 20 študentov GPH Michalovce podľa zadaných úloh k pilotného projektu k národnému akčnému plánu pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017 – 2020.

10. V mesiaci november bolo odbornými zamestnancami RÚVZ Michalovce uložené v 1 zariadení spoločného stravovania a v 2 zariadeniach školského stravovania opatrenie na mieste – zákaz uvádzania do obehu výrobky  po dátume spotreby.

 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci november 2017 bola charakterizovaná:   

a)      výskytom črevných ochorení:  hlásené boli 3 sporadické ochorenia na salmonelovú enteritídu, 1 ochorenie na bacilovú červienku (dyzentériu) - šigelózu, 11  kampylobakteriálnych enteritíd, 3 enterokolitídy zapríčinených Clostridium difficile hlásených ako nozokomiálne nákazy, 1 ochorenie hlásené, ako iné špecifikované bakteriálne infekcie, 7 rotavírusových enteritíd,  1 akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk

b)      výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 8 prípadov v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., (3 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile, 1 nešpecifikovaný akútny zápal mandlí, 2 pneumónie vyvolané Pseudomonas, 1 septikémia vyvolaná inými špecifikovanými staphylokokmi, 1 septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami)

c)      výskytom akútnej hepatitídy B bez agensu delta a bez pečeňovej kómy: hlásené 1 ochorenie

d)     výskytom tuberkulózy: 1 ochorenie tuberkulózy pľúc potvrdenej na základe pozit. RTG nálezu

e)      výskytom ochorení vírusom Hantaan: spolu boli hlásené 4 ochorenia

f)       nulovým výskytom: meningitídy, prenosných pohlavných ochorení

g)      výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: chrípková aktivita  II. stupňa – sporadický výskyt - spolu hlásených 4010 ARO, z toho 250 CHPO a 132 komplikácií

 

Spolu bolo hlásených 73 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 5 nepotvrdených.

Niektoré údaje o zdravotnom stave vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za mesiac november 2017:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  89 (z toho 0 s vrodenou vývojovou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 28, z toho umelých prerušení tehotenstva 8

Samovraždy: 

        Pokusy:   2

Nová drogová závislosť:     1

        z toho tvrdé drogy:      0