I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci január 2018 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 134 kontrol, 54 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX a 41 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 49 rozhodnutí a 13 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu boli vydané 4 rozhodnutia. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené 4 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 3000 € (nezabezpečenie pravidelného monitorovania kvality pitnej vody, prevádzkovanie zariadenia bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva, nesplnenie registračnej povinnosti podľa § 28 ods. 2 zák. č. 152/1995, nepredloženie prevádzkových poriadkov  na schválenie). Zároveň bolo uložené v 1 zariadení spoločného stravovania opatrenie na mieste – zákaz uvádzania do obehu výrobky  po dátume spotreby.

2. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 18 vzoriek zo životného prostredia.

3. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 27 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

4. Regionálna hygienička RÚVZ Michalovce poskytla info pre TASR o výskyte chrípky v okresoch Michalovce a Sobrance.

5. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci január vyšetrených  30 klientov v základnej poradni, všetci vyšetrení mali sledované parametre v norme.  Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnili 10 klienti, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.

6. Odbornými  zamestnancami nášho úradu boli v priebehu mesiaca január  odprezentované  prednášky pre dôchodcov: „Diabetes mellitus“ a  „Prevencia onkologických ochorení“ a prednáška pre komunitné centrum: “Alimentárne ochorenia, prevencia alimentárnych ochorení a manipulácia s potravinami“ .

7. V mesiaci január boli na RÚVZ Michalovce odd. HVaBP  a HDM doručené 3 podnety, z ktorých 1 bol po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikovaný, ako neopodstatnený a 2 ako opodstatnené.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci január 2018 bola charakterizovaná:   

a)      výskytom črevných ochorení:  hlásených bolo 10 ochorení na salmonelovú enteritídu,  8  kampylobakteriálnych enteritíd, 1 enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica,  2 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile z toho 1 ochoreniehlásené ako nozokomiálna nákaza, 7 rotavírusových enteritíd hlásených ako sporadické ochorenia u neočkovaných osôb, 2 akútne gastroenteropatie zapríčinené vírusom Norwalk, 4 adenovírusové enteritídy

b)      výskytom iných bakteriálnych chorôb:2 septikémie vyvolané inými špecifikovanými stafylokokmi z toho 1 ochorenie hlásené ako nozokomiálna nákaza, 3 septikémie vyvolané inými gramnegatívnymi organizmami, z toho 2 ochorenia hlásené ako nozokomiálne nákazy

c)      výskytom vírusovej meningitídy:hlásené 1 ochorenie

d)      výskytom toxoplazmózy:hlásené 1 ochorenie

e)      výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 12 prípadov v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., (1 enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile, 1 septikémia vyvolaná inými špecifikovanými staphylokokmi, 2 septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami, 2 iné špecifikované septikémie,   z toho 1 úmrtie,    1 nešpecifikovaná konjuktivitída, 1 zápal žíl – phlebitis et thrombophlebitis,              1 pneumónia vyvolaná Kliebsiella pneumoniae, 1 pneumónia vyvolaná Staphylococcus, 1 infekcia v mieste operačného výkonu, 1 infekcia nezatriedená inde)

f)       výskytom akútnej hepatitídy B bez agensu delta a bez pečeňovej kómy: hlásené 1 ochorenie

g)      výskytom tuberkulózy: 1 ochorenie tuberkulózy pľúc potvrdenej len kultiváciou

h)      nulovým výskytom: prenosných pohlavných ochorení

i)        výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: chrípková aktivita  II. stupňa – sporadický výskyt - spolu hlásených 6689 ARO, z toho 764 CHPO a 209 komplikácií

(v mesiaci január bol prerušený výchovno - vzdelávací proces v 2 predškolských a 3 školských  zariadeniach v okrese Michalovce a v 2 predškolských a 4 školských zariadeniach v okrese Sobrance) 

 

Spolu bolo hlásených 94 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 11nepotvrdených.

Niektoré údaje o zdravotnom stave vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za mesiac november 2017:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  89 (z toho 0 s vrodenou vývojovou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 28, z toho umelých prerušení tehotenstva 8

Samovraždy: 

        Pokusy:   2

Nová drogová závislosť:     1

        z toho tvrdé drogy:      0