I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci marec 2018 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1.  V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 216 kontrol, 65 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX a 54kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Boli prešetrené 2 podozrenia na choroby z povolania (podozrenie na DNJZ a vibrácií). Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 63 rozhodnutí a 13 záväzných stanovísk.  Z vlastného podnetu bolo vydaných 5 rozhodnutí.  Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bolo oddelením HVaBP uložené opatrenie na mieste  a to zákaz prevádzky pohostinstva v obci Horovce.

2. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 49 vzoriek zo životného prostredia, 108 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora a 200 sterov z prostredia.

3. Regionálna hygienička RÚVZ Michalovce poskytla rozhovor pre TV Mistrál z príležitosti Svetového dňa vody.

4. Pri príležitosti Svetového dňa vody bolo dňa 22.03.2018 vykonané orientačné vyšetrenie vzoriek vôd z individuálnych vodných zdrojov (studní) v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Spolu bolo vyšetrených 97 vzoriek vôd, z toho v 27 vzorkách vôd bola prekročená v ukazovateli dusičnany NMH stanovená vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z.. V ukazovateli dusitany vyhoveli všetky vyšetrené vzorky vôd. Zároveň bolo odbornými zamestnankyňami poskytované odborné poradenstvo (osobné konzultácie) zamerané na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody, problematiku vodných zdrojov využívaných na individuálne zásobovanie (dezinfekcia, úprava okolia vodného zdroja), spôsob a možnosti laboratórneho vyšetrenia vzoriek pitných vôd, problematiku dusičnanov, mikrobiálnej kontaminácie vôd. V rámci osobného odborného poradenstva boli poskytnuté aj zdravotno – výchovné materiály (Zdravá pitná voda z vlastnej studne, dezinfekcia vodného zdroja)

5. V mesiaci marec boli na RÚVZ Michalovce odd. HVaBP  doručené 2 podnety, z ktorých 1 bol po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikovaný, ako opodstatnený a 1 ako nevyhodnotený ( z dôvodu uzatvorenia prevádzky).

6. Na základe hlásenia RASFF z ÚVZ SR(prítomnosť nepovolenej zložky vo výživových doplnkoch) bolo vykonané šetrenie a nariadené nápravné opatrenie prevádzkovateľovi internetovej stránky.

7. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci marec vyšetrených  38 klientov v základnej poradni, z ktorých 35. mali sledované parametre v norme a ôsmim bolo odporúčané navštíviť obvodného lekára. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 9 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením. Ďalej prebiehali vyšetrenia u 25. študentov „projekt NAPPPA“ (biochemické vyšetrenia krvi, spirometria, bicyklová ergomeria, antropometrické merania, BMI, WHR, zákl. metabolizmus, kostr. svalstvo %, viscerálny tuk %, držanie tela s hodnotením).

8. Odbornými  zamestnankyňami nášho úradu boli odprezentované  prednášky pre deti MŠ: „Zúbky“, pre deti ZŠ: „22 marec Svetový deň vody“ a  pre seniorov a verejnosť v rámci týždňa mozgu 2018:„Alzheimerova choroba“. Zároveň boli distribuované edukačné materiály (Akrylamid v potravinách a Týždeň mozgu pre verejnosť).

9. Realizovanie projektu „Zneužívanie návykových látok (alkohol, tabak, drogy) u detí na Slovensku“ na rok 2018 v 1 základnej škole a 1 strednej odbornej škole. Projekt sa realizoval dotazníkovým prieskumom a vyplnené dotazníky boli zaslané na ďalšie spracovanie gestorovi na ÚVZ SR.

10. Na RÚVZ Michalovce sa uskutočnil ďalší kurz „Čakáme na bociana“, ktorého sa zúčastnili  4 budúce mamičky. Budúce  mamičky boli informované o tehotenstve, zdravej výžive, pôrode, dôležitosti dojčenia a starostlivosti o novorodenca. Súčasťou kurzu bola aj návšteva gynekologicko-pôrodnického oddelenia v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s..

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci marec 2018 bola charakterizovaná:   

a)      výskytom SARI:hlásené boli 2 ochorenia, z toho 1 úmrtie na inú príčinu

b)      potvrdeným výskytom vírusu chrípky:spolu bolo hlásených 5 ochorení na chrípku, kde bol izolovaný vírus chrípky B, z toho 1 úmrtie 

c)      výskytom črevných ochorení:  hlásené boli 2 ochorenia na salmonelovú enteritídu,            1 ochorenie na bacilovú červienku (dizentéria) - šigelóza, 8 sporadických kampylobakteriálnych enteritíd, 1 enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica, 7 enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile z toho 3 ochoreniahlásené ako nozokomiálna nákaza, 2 ochorenia na gardiózu (lambliáza),  12 rotavírusových enteritíd, 1 adenovírusová enteritída

d)      výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásené 3 prípady v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.,  - enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile

e)      výskytom prenosných pohlavných ochorení:hlásené 1 ochorenie na latentný včasný syfilis, 1 importované ochorenie na nešpecifikovaný sifilis, 1 ochorenie na gonokokovú infekciu dolných častí močovopohlavnej sústavy bez abscesu uretrálnych alebo predsieňových žliaz

f)       výskytom tuberkulózy:  1 ochorenie tuberkulózy močovopohlavnej sústavy

g)      nulovým výskytom: hepatitídy, meningitídy

h)      úmrtím: na chrípku vyvolanú vírusom chrípky B

i)        výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: chrípková aktivita  II. stupňa – sporadický výskyt - spolu hlásených 7541ARO, z toho 1198 CHPO a 207 komplikácií

V mesiaci marec bol v dôsledku chrípky a ARO prerušený výchovno - vzdelávací proces v okrese Michalovce v 2 zariadeniach (1 MŠ, 1 ZŠ).

Spolu bolo hlásených 78 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 6 nepotvrdených.

V súvislosti s poklesom chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení na všetkých lôžkových oddeleniach spadajúcich do pôsobnosti NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., PN Michalovce, n.o. a RN Sobrance, n.o.  bol dňom 19.3.2018  organom verejného zdravotníctva zrušený zákaz návštev.   S prihliadnutím na vyššie uvedenú skutočnosť pominul dôvod trvania opatrenia nariadeného rozhodnutím RÚVZ Michalovce                č. 2018/00215 zo dňa 16.2.2018.

Niektoré údaje o zdravotnom stave vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za mesiac marec 2018:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  100 (z toho 1 s vrodenou vývojovou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 20, z toho umelých prerušení tehotenstva 6

Samovraždy: 

        Pokusy:   4

Nová drogová závislosť:     4

        z toho tvrdé drogy:      1