I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci máj 2018 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 262 kontrol, 75 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX a 48 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bolo prešetrené 1 podozrenia na chorobu z povolania (podozrenie na DNJZ). Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 72 rozhodnutí a 14 záväzných stanovísk.  Z vlastného podnetu bolo vydaných 106 rozhodnutí.  Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené 3 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 2000 € a 1 pokuta v blokovom konaní vo výške 60 €.

2. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 70 vzoriek zo životného prostredia a 159 sterov z prostredia.

3. V mesiaci máj boli na RÚVZ Michalovce doručené 2 podnety, z ktorých 1 bol po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikovaný ako neopodstatnený a bol nevyhodnotený.

4. Bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadným podujatím: „23. Strážčanský jarmok“ konaný v dňoch 25.05.-26.05.2018 v Strážskom, ktorý bol po stránke hygienickej dobre zabezpečený.

5. V hodnotenom mesiaci boli vykonané cielené kontroly v zariadeniach na Zemplínskej Šírave, v ktorých sa konali zotavovacie podujatia „Školy v prírode“. Celkovo bolo 15 zotavovacích podujatí, ktorých sa celkovo zúčastnilo 369 detí.

6. V priebehu mesiaca máj sa vykonával monitoring konzumácie sladených nápojov počas pobytu detí v MŠ na základe týždenného zhodnotenia pitného režimu z jedálneho lístka. Získané údaje boli zaslané na ÚVZ SR na celkové vyhodnotenie.

7. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 52 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

8. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci máj vyšetrených  40 klientov v základnej poradni, z toho 38. mali sledované parametre v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 8 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením. Ďalej prebiehali vyšetrenia u 25. študentov „projekt NAPPPA“ (biochemické vyšetrenia krvi, spirometria, bicyklová ergomeria, antropometrické merania, BMI, WHR, zákl. metabolizmus, kostr. svalstvo %, viscerálny tuk %, držanie tela s hodnotením).

9. Odbornou  zamestnankyňou nášho úradu boli odprezentované  prednášky pre

-stredné školy: „Prevencia KVCH“a „Onkologické ochorenia“,

- pre seniorov: „Slnečné žiarenie“,

- pre deti ZŠ: „Viem čo zjem“.

Zároveň boli distribuované edukačné materiály (Poradenské centrum – ponuka vyšetrení, info o kurze „Čakáme na bociana“).

10.  V apríli 2018 sa začala kampaň pre roky 2018-2019 „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky“, súčasťou ktorej boli uverejnené materiály ku kampani na webovej stránke nášho úradu, na panely vo vestibule a boli pripravené edukačné materiály k tejto kampani pre zamestnávateľov.

11.  Na RÚVZ Michalovce sa uskutočnil ďalší kurz „Čakáme na bociana“, ktorého sa zúčastnili  4 budúce mamičky. Budúce  mamičky boli informované o tehotenstve, zdravej výžive, pôrode, dôležitosti dojčenia a starostlivosti o novorodenca. Súčasťou kurzu bola aj návšteva gynekologicko-pôrodnického oddelenia v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.

 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci máj 2018 bola charakterizovaná:   

a)      Epidemickým výskytom osýpok v obci Drahňov: spolu bolo hlásených 18 prípadov ochorení v epidemiologickej súvislosti

b)      výskytom črevných ochorení:  hlásených bolo 16 ochorení na salmonelovú enteritídu a 1 vylučovanie,  1 ochorenie na bacilovú červienku (dizentéria) - šigelóza,   19 kampylobakteriálnych enteritíd, z toho 16 sporadických,  3 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile z toho 2 ochoreniahlásené ako nozokomiálna nákaza, 3 iné špecifikované bakteriálne infekcie, 1 ochorenie na gardiózu (lambliáza)11 rotavírusových enteritíd, 2 akútne gastroenteropatie zapríčinené vírusom Norwalk, 1 adenovírusová enteritída

c)      výskytom chronickej vírusovej hepatitídy C:hlásené 1 ochorenie

d)      výskytom scarlatiny (šarlach): hlásené 1 ochorenie

e)      výskytom Divého kašľa vyvolaného Bordetella pertussis: hlásené 1 ochorenie

f)        výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 10 prípadov v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., ( 2 enterokolitídy  zapríčinené Clostridium difficile, 1 septikémia vyvolaná gramnegatívnymi organizmami, 1  akútny zápal mandlí – tonsilis acuta,  1 pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumoniae, 2 infekcie po výkone nezatriedené inde, 2 infekcie močovej sústavy bez určenia miesta)

g)      výskytom 2 prípadov HIV, z toho 1 prípad hlásený ako úmrtie na infekčnú Dg

h)      nulovým výskytom: meningitídy, tuberkulózy

i)     výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: - chrípková aktivita  II. stupňa – sporadický výskyt - spolu hlásených 3807ARO, z toho 315 CHPO a 101 komplikácií

Spolu bolo hlásených 131 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a  6 nepotvrdených.

Dňa 5.mája 2018 sa uskutočnil už 13. ročník kampane:„Save Lives clean Your Hands“  („Umývaj si ruky – zachrániš život“), ktorý je súčasťou programu Svetovej zdravotníckej organizácie „ First Global Patient Safety Challenge – Clean Care Is Safer care“. Hlavným cieľom kampane bolo poukázať, že správna hygiena rúk je najúčinnejší spôsob prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenie rezistencie mikroorganizmov na antibiotika. Tento rok bola kampaň zameraná na prevenciu sepsy s heslom: „Prevencia sepsy v zdravotníckom zariadení – je vo vašich rukách.“.

Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce v mesiaci máj 2018  eviduje nákazu Mor včelieho plodu v obciach Naciná Ves a Kaluža.

 

Niektoré údaje o zdravotnom stave vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za mesiac máj 2018:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  90 (z toho 1 s vrodenou vývojovou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 20, z toho umelých prerušení tehotenstva 14

Samovraždy 

        Pokusy: 1

Nová drogová závislosť: 2

        z toho tvrdé drogy:  1