I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci jún 2018 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

  1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 243 kontrol, 98 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX a 35 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Boli prešetrené 2 podozrenia na chorobu z povolania (podozrenie na DNJZ). Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 92 rozhodnutí a 13 záväzných stanovísk.  Z vlastného podnetu bolo vydaných 381 rozhodnutí.  Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené 3 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 1700 € a 1 pokuta v blokovom konaní vo výške 30 €.
  2. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 71 vzoriek zo životného prostredia, 36 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora a 12 sterov z prostredia. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2018 boli odobraté 4 vzorky kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenie a zaslané na analýzu do laboratórií RÚVZ so sídlom v Bratislave.
  3. V mesiaci jún boli na RÚVZ Michalovce doručené 2 podnety, z ktorých 1 bol po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikovaný ako opodstatnený a 1 ako neopodstatnený.
  4. Regionálna hygienička poskytla rozhovor televízii Markíza, RTVS, Mistrál, Slovenskému rozhlasu, novinám Nový čas a Korzár k otvoreniu LTS 2018 a Rádiu Regina o kvalite vody a pripravenosti na kúpaciu sezónu 2018.
  5. V priebehu mesiaca jún sa vykonával aktívny zber údajov o zaočkovanosti detí navštevujúcich predškolské zariadenia a zariadenia pre deti do 3 rokov, a to počas plánovaných výkonov ŠZD v týchto zariadeniach, ako aj v rámci cielených kontrol zameraných na kontrolu prihlášok detí do predškolských zariadení, ktorých súčasťou je potvrdenie od lekára o zdravotnom stave detí, vrátane údaja o očkovaní detí.
  6. V hodnotenom mesiaci boli vykonané cielené kontroly v zariadení na Zemplínskej Šírave, v ktorom sa konali 3 zotavovacie podujatia „Školy v prírode“, ktorých sa zúčastnilo celkovo 89 detí.
  7. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 19 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.
  8. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci jún vyšetrených  37 klientov v základnej poradni, z toho všetci mali sledované parametre v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 5 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením. Ďalej prebiehali vyšetrenia u 18. študentov „projekt NAPPPA“ (biochemické vyšetrenia krvi, spirometria, bicyklová ergomeria, antropometrické merania, BMI, WHR, zákl. metabolizmus, kostr. svalstvo %, viscerálny tuk %, držanie tela) s hodnotením.
  9. Odbornou  zamestnankyňou nášho úradu boli odprezentované  prednášky pre

-stredné školy: „Prevencia KVCH“a „Onkologické ochorenia“,

- pre seniorov: „Výživa a osteoporóza“,

- pre deti ZŠ: „Viem čo zjem“.

Zároveň boli distribuované edukačné materiály (Poradenské centrum – ponuka vyšetrení, info o kurze „Čakáme na bociana“).

 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci jún 2018 bola charakterizovaná:   

a) Epidemickým výskytom osýpok: spolu bolo hlásených v tomto mesiaci 71 prípadov ochorení v epidemiologickej súvislosti: Michalovce – 35 ochorení; Pavlovce nad uhom – 1 ochorenia; Trhovište – 3 ochorenia; Veľké Kapušany – 1 ochorenia; Drahňov – 17 ochorení; Falkušovce – 1 ochorenie; Ložín – 1 ochorenie; Maťovské Vojkovce – 1 ochorenie; Vysoká nad Uhom – 1 ochorenie; Zemplínska Široká – 5 ochorení; Bežovce (okr. Sobrance) – 3 ochorenia;  Husák (okr. Sobrance) – 1 ochorenie; Úbrež (okr. Sobrance) – 1 ochorenie. Za mesiac jún 2018 bolo hlásených  aj 6 profesionálnych ochorení

b) výskytom črevných ochorení:  hlásených bolo 10 ochorení na salmonelovú enteritídu, 22 kampylobakteriálnych enteritíd, z toho 20 sporadických, 1 enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile hlásená ako nozokomiálna nákaza, 5 rotavírusových enteritíd, 1 adenovírusová enteritída

c)      výskytom chronickej vírusovej hepatitídy C:hlásené 1 ochorenie

d)      výskytom prenosnej pohlavnej choroby (Nešpecifikovaný sifilis):hlásené 1 ochorenie

e)      výskytom Tuberkulózy:3 ochorenia Tuberkulózy pľúc potvrdenej len kultiváciou, 1 Tuberkulózna pleuritída potvrdená bakteriologicky a histologicky

f)       výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 21 prípadov v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.,

g)      nulovým výskytom: meningitídy

h)   výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: - chrípková aktivita  II. stupňa – sporadický výskyt - spolu hlásených 2480ARO, z toho 203 CHPO84 komplikácií

 

V súvislosti s epidemickým výskytom OSÝPOK:

-  bolo formou rozhodnutia regionálnej hygieničky RÚVZ Michalovce  za mesiac jún 2018 vydaných 377  opatrení.

Protiepidemické opatrenia vykonané v mesiaci jún:

- o uvedenej epidemiologickej situácii vo výskyte osýpok bol 4.6.2018 písomne informovaný Okresný úrad Michalovce (Odbor krízového riadenia)

-  v súvislosti s výskytom ochorení na osýpky v meste Michalovce, Ul. Mlynská bola zaslaná MsÚ Michalovce dňa 20.6.2018 žiadosť o súčinnosť pri vykonávaní protiepidemických opatrení v ohniskách nákaz

-  dňa 15.6.2018 bola poskytnutá písomne VÚC Košice informácia o prebiehajúcom epidemickom výskyte ochorení na osýpky v okrese  Michalovce

-  vzhľadom k prebiehajúcemu epidemickému výskytu ochorení na osýpky v okrese Michalovce bol dňa 15.6.2018 vydaný rozhodnutím regionálnej hygieničky RÚVZ Michalovce:

 

1) zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach spadajúcich do pôsobnosti NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s.

2) dôsledne dodržiavať HER na všetkých oddeleniach NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s., používať prístrojovú techniku určenú na likvidáciu choroboplodných mikroorganizmov (germicídne žiariče), vykonávať dôslednú dezinfekciu všetkých priestorov zdravotníckeho zariadenia, zabezpečiť pravidelné a účinné odvetranie na všetkých oddeleniach NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s.

3) dôsledne využívať OOPP na predchádzanie vzdušným ochoreniam všetkými zamestnancami NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s.

4) preveriť očkovací status zdravotníckych pracovníkov NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s., vyšetriť všetkých zdravotníckych pracovníkov na prítomnosť protilátok proti osýpkam, séronegatívnych preočkovať proti osýpkam

 

-  v súvislosti s narastajúcim počtom ochorení na osýpky v Michalovciach, Ul. Mlynská bola dňa 20.6.2018 vydaná RÚVZ Michalovce pre všetky fyzické osoby od dovŕšeného 9 mesiaca veku s pobytom na Mlynskej ulici v Michalovciach verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie prenosného ochorenia podľa §12 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z., kde im bolo nariadené: bezodkladne sa podrobiť lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára a podrobiť sa mimoriadnemu očkovaniu proti osýpkam

- 25.6.2018 boli Verejnou vyhláškou, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosného ochorenia, nariadené karanténne opatrenia pre žiakov a zamestnancov Základnej školy Zemplínska Široká – na vedomie NZZ pre deti a dorast a dospelých v okrese Michalovce, ktorá bola zverejnená 25.6.2018 na úradnej tabuli RÚVZ Michalovce a na webovej stránke úradu.

- RÚVZ Michalovce v rámci vykonávania protiepidemických opatrení v ohniskách nákaz spolupracuje s MsÚ Michalovce, asistentami osvety zdravia pôsobiacich v  lokalite Ul. Mlynská Michalovce, mestskou políciou v Michalovciach, NZZ pre deti a dorast a dospelých v okrese Michalovce a Sobrance, Úradom práce soc. vecí a rodiny Michalovce, starostami OcÚ v obciach s výskytom ochorení, resp. podozrení na osýpky

-  NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s. reprofilizovalo lôžka geriatrického oddelenia na lôžka pre pacientov Infektologického oddelenia (diagnózy mimo osýpok)  dňa 26.6.2018 (jedná sa o tú istú budovu s 2 samostatnými vchodmi). Pacientov geriatrického oddelenia  hospitalizovali v priestoroch Onkologického a interného oddelenia NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s.

-   denne sa aktualizuje epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v informačnom systéme EPIS, SRV, informácia je denne zasielaná HH SR

-   vo vykonávaní protiepidemických opatrení sa naďalej pokračuje

 

 

 

 

Spolu bolo hlásených 175 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a  7 nepotvrdených.

Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce v mesiaci jún 2018  eviduje nákazu Mor včelieho plodu v obciach Naciná Ves, Kaluža a Trnava pri Laborci.

 

 

Niektoré údaje o zdravotnom stave vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za mesiac jún 2018:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  91 (z toho 1 s vrodenou vývojovou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 30, z toho umelých prerušení tehotenstva 15

Samovraždy: 

        Pokusy: 7

Nová drogová závislosť: 5

        z toho tvrdé drogy:  3