I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci september 2018 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 273 kontrol, 54 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX a 72 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Boli prešetrené 3 podozrenia na choroby z povolania (podozrenie na chorobu z DNJZ). Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 54 rozhodnutí a 11 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydaných 12 rozhodnutí.  Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená 1 bloková pokuta vo výške 60 € (za vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti bez osvedčenia o odbornej spôsobilosti) a 2 pokuty rozhodnutím v celkovej  sume 1300 € (za skladovanie surovín po dátume spotreby a nesprávne rozmrazovanie zmrazených potravín). Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 52 vzoriek zo životného prostredia, 125 vzoriek na mikrobiálny monitoring, 36 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora a 13 vzoriek krvi do virologického laboratória.

2. Regionálna hygienička poskytla informácie k prevencii „Ornitóza – psitakóka pre  TV Markízu

3. V mesiaci september boli na RÚVZ Michalovce doručené 2 podnety, z ktorých 1 bol po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikovaný ako neopodstatnený a 1 je ešte v štádiu šetrenia.

4. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 20 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a 1 osvedčenie pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

5. Na Zemplínskej Šírave sa v mesiaci september konalo 1zotavovacie podujatie „Škola v prírode“, ktorého sa zúčastnilo 24 detí. Pri vykonanej kontrole hygienické nedostatky neboli zistené.

6. Bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadným podujatím „Sobranský jarmok 2018“, konaný v dňoch 20.09.-22.09.2018 v meste Sobrance,ktorý bol po stránke hygienickej dobre zabezpečený.

7. Na ÚVZ SR boli zaslané správy vo veci vykonávania intenzívnych kontrol v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2018 v Slovenskej republike a z  kontroly čerpacích staníc, v ktorých sa predávajú pokrmy a jedlá, ktoré sa pripravujú, alebo podávajú na konzum na mieste ich predaja priamo spotrebiteľovi v termíne od 27.8 – 21.9.2018.

8. V mesiaci september v termíne od 17.9.2018 sa na základe listu z ÚVZ SR vykonávali mimoriadne kontroly v bufetoch, automatoch a iných formách ambulantného predaja, zriadených v rámci zariadení pre deti a mládež so zameraním sa na hygienu a sortiment tovaru v týchto zariadeniach. V kontrolách sa bude pokračovať až do odvolania.

9. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 39 klientov, všetci mali sledované parametre v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. O stanovenie stupňa závislosti na nikotíne u fajčiarov prístrojom Smokerlyzer mali záujem 20 klienti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 8 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.

10. Odbornou  zamestnankyňou nášho úradu boli odprezentované  prednášky preseniorov: „Alzheimerova choroba“  a „Diabetes mellitus“, pre deti MŠ, žiakov ZŠ a študentov SOŠ „Školský program“ a „Viem čo zjem“ .

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci september 2018 bola charakterizovaná:   

 

a)      pretrvávajúcim epidemickým výskytom osýpok:  spolu bolo  za mesiac    september 2018  hlásených 18 ochorení (okres Michalovce – 14 ochorení, okres Sobrance – 4 ochorenia) v epidemiologickej súvislosti:

     okres Michalovce:

Michalovce – 4 ochorenia;  Drahňov – 5 ochorení; Strážske -1 ochorenie; Veľké Slemence – 4 ochorenia

okres Sobrance:

Sobrance – 3 ochorenia; Beňatina – 1 ochorenie

b)      výskytom črevných ochorení:  hlásených bolo 11 ochorení na salmonelovú enteritídu, 2 ochorenia na bacilovú červienku (dyzentéria) – šigelóza, 20 kampylobakteriálnych enteritíd, 2 enterokolitídy zapríčinené Clostridium Difficile (hlásené ako nozokomiálne nákazy), 1 giardióza (lambláza), 3 rotavírusové enteritídy,   3 akútne gastroenteropatie zapríčinené vírusom Norwalk, 1 ochorenie na adenovírusovú enteritídu

c)      výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu bolo hlásených 32 prípadov v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., (1 septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus, 4 septikémie vyvolané inými špecifikovanými stafylokokmi, 1 septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami, 3 iné špecifikované septikémie, 1 zápal žíl – phlebitis et thrombophlebitis,  1 pneumónia vyvolaná Pseudomonas, 1 pneumónia vyvolaná Staphylococcus, 1 iná bakteriálna pneumónia, 2 ochorenia na zápal pľúc vyvolaný nešp. Mikroorganizmom, 1 akútna bronchitída vyvolaná Haemophilus influenzae, 1 dekubitálny vred – preležanina, 9 infekcií močovej sústavy bez určenia miesta, 4 infekcie po výkone nezatriedené inde, 2 Enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile)

d)      výskytom prenosných pohlavných ochorení: 1 ochorenie na sekundárny syfilis kože a slizníc, 1 ochorenie na latentný včasný syfilis                                                                                                                                                                         

e)      výskytom vírusovej meningitídy: hlásené 1  ochorenie s úmrtím  

f)       nulovým výskytom: hepatitíd, tuberkulózy

g)        výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: - chrípková aktivita  I. stupňa – bez aktivity - spolu hlásených 3110ARO, z toho 311 CHPO74 komplikácií

 

V súvislosti s epidemickým výskytom OSÝPOK: 

V období od 7.5.2018 do 30.9.2018 bolo spolu  hlásených  446   prípadov ochorení na osýpky v epidemiologickej súvislosti.

Protiepidemické opatrenia vykonané v mesiaci september:

 -  dňa 3.9.2018   RÚVZ Michalovce vydalo 1 verejnú vyhlášku,   v ktorej bolo nariadené všetkým fyzickým osobám od dovŕšeného 6 mesiaca veku do 35. roku života s pobytom v obci Veľké Slemence  bezodkladne sa podrobiť lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára a podrobiť sa mimoriadnemu očkovaniu proti osýpkam jednou dávkou vakcíny.

- denne sa aktualizuje epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v informačnom systéme EPIS, SRV, informácia denne zaslaná e-mailom HH SR, odboru epidemiológie ÚVZ SR Bratislava

- protiepidemické opatrenia v ohnisku nákaz sa vykonávajú v spolupráci s Infekčným oddelením NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s  a NZZ pre deti a dorast a dospelých v okrese Michalovce  a Sobrance a v spolupráci s asistentmi osvety zdravia – „ Zdravé regióny”.

Formou rozhodnutia RÚVZ Michalovce bolo za mesiac september 2018 vydaných 10 rozhodnutí, z toho 1 verená vyhláška.

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

  1. 1.      Spolu bolo hlásených 99  potvrdených a 37 nepotvrdených  ohnísk.
  2. 2.      V mesiacoch júl až september 2018 prebiehal IP v SR.  Za mesiac september 2018 bolo odobratých 26 vzoriek  krvi v NZZ pre dospelých v okrese Michalovce a Sobrance. Spolu bolo odobratých 100  vzoriek krvi (júl, august, september).
  3. 3.      Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac september 2018 vyhlásila nové ohnisko nákazy moru včelieho plodu v obci Horovce. V obciach Naciná Ves, Kaluža, Trnava pri Laborci bola v priebehu mesiaca september nákaza vyhlásená za zaniknutú.
  4. 4.      V mesiaci september 2018  prebiehala administratívna kontrola pravidelného povinného očkovania k 31.8.2018 v NZZ pre deti a dorast v okresoch Michalovce a Sobrance.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za september 2018:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  85 (z toho 1 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 13, z toho 8 UPT

Samovraždy  - Pokusy:   4

Nová drogová závislosť:   6

         z toho tvrdé drogy:  4