I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci január 2019 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:  

1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 123 kontrol, 63 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX a 34 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 54 rozhodnutí a 10 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydaných 19 rozhodnutí.  Boli prešetrené 3 podozrenia na chorobu z povolania.

2. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 56 vzoriek zo životného prostredia a 33 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora.

3. V mesiaci január bol na RÚVZ Michalovce doručený 1 podnet, ktorý bol po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikovaný ako neopodstatnený.

4. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 37 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

5. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 21 klientov, z ktorých 20  malo všetky sledované parametre v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. O stanovenie stupňa závislosti na nikotíne u fajčiarov prístrojom Smokerlyzer mali záujem 10. klienti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 9 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.

6. Odbornou  zamestnankyňou nášho úradu boli odprezentované  prednášky pre deti z MŠ: „Stomatohygiena“ a pre žiakov základných škôl: „ Zdravá výživa, prevencia obezity“, „Prevencia závislostí“, „AIDS“, „Viem čo zjem“.  

7. Na RÚVZ Michalovce sa uskutočnil ďalší kurz „Čakáme na bociana“, ktorého sa zúčastnili  4 budúce mamičky s partnermi. Budúce  mamičky boli informované o tehotenstve, zdravej výžive, pôrode, dôležitosti dojčenia a starostlivosti o novorodenca.

 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci január 2019 bola charakterizovaná:   

a) výskytom črevných ochorení:  hlásené boli 4 ochorenia na salmonelovú enteritídu, 2 ochorenia na šigelózu zapríčinenú Shigella flexneri, 11 kampylobakteriálnych enteritíd, 1 enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica,6 enterokolitíd  zapríčinených Clostridium Difficile (z toho 5 ochorení hlásených ako nozokomiálna nákaza), 5 rotavírusových enteritíd (z toho 2 ochorenia hlásené ako nozokomiálna nákaza), 1 ochorenie na giardiózu (lambliázu),6 rotavírusových enteritíd, 2akútne gastroenteropatie zapríčinené vírusom Norwalk, 1 adenovírusová enteritída  

b) výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu bolo hlásených 27 prípadov v NsP Š. Kukuru  Michalovce, a.s., (5 enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile, 2 septikémie vyvolané inými špecifikovanými stafylokokmi,2septikémie vyvolané inými gramnegatívnymi organizmami, 2 zápaly žíl – phlebitis et thrombophlebitis, 1 Pneumónia vyvolaná Pseudomonas,1 Pneumónia vyvolaná Staphylococcus, 2 bližšie neurčené  pneumónie,  1 nešpecifikovaná akútna infekcia dolných dýchacích ciest, 2 dekubitálne  vredy – preležaniny, 7 infekcií močovej sústavy bez určenia miesta, 2 infekcie po výkone nezatriedené inde)

c)  výskytom nešpecifikovanej vírusovej meningitídy: hlásené 1 ochorenie

d)  výskytom ochorenia vírusom Hantaan: hlásené 1 ochorenie

e)  rodinným výskytom morbill: hlásené 3 ochorenia

f)  výskytom nešpecifikovanej toxoplazmózy: hlásené 1 ochorenie

g) nulovým výskytom: hepatitídy, tuberkulózy, prenosných pohlavných ochorení

h)  výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: - chrípková aktivita  II. stupňa – sporadický výskyt - spolu hlásených 6577ARO, z toho 635 CHPO216 komplikácií

 

V dôsledku výskytu chrípky a chrípke podobným ochoreniam za mesiac január 2019 bol v okrese Michalovce prerušený výchovno-vzdelávací proces v 6 predškolských, školských a stredoškolských zariadeniach a v okrese Sobrance v 3 zariadeniach.

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

  1. Spolu hlásených  89  potvrdených a  15  nepotvrdených  ohnísk.
  2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac január 2019 hlásila mor včelieho plodu v obci Horovce, okres Michalovce.
  3. Dňa 2.1.2019 bol zaslaný všetkým očkujúcim lekárom pre deti a dorast a dospelých NZZ v okrese Michalovce a Sobrance očkovací kalendár na rok 2019 pre pravidelné povinné  očkovanie detí a dospelých.  Očkovací kalendár je uverejnený aj na internetovej stránke RÚVZ  Michalovce (www.ruvzmi.sk).

Dňa 30.1.2019 bolo zaslané upozornenie všetkým očkujúcim lekárom  NZZ pre deti a dorast v okrese Michalovce a Sobrance o doočkovanie detí proti osýpkam, ktoré v rámci pravidelného očkovania  a preočkovania neboli očkované alebo boli očkované nedostatočne

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za január 2019:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  92 (z toho 2 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 41, z toho 19 UPT

Samovraždy  - Pokusy:     3

Nová drogová závislosť:   3

         z toho tvrdé drogy:   2