I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci apríl 2019 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 242 kontrol, 85 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX a 70 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bolo prešetrené 1 podozrenie na chorobu z povolania (podozrenie na DNJZ). Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 74 rozhodnutí a 11 záväzných stanovísk.  Z vlastného podnetu boli vydané 2 rozhodnutia.  Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená 1 pokuta rozhodnutím v celkovej sume 200 €.

2. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 58 vzoriek zo životného prostredia a 36 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2019 boli odobraté 3 vzorky kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenie a zaslané na analýzu do laboratórií RÚVZ so sídlom v Bratislave.

3.  V mesiaci apríl boli na RÚVZ Michalovce doručené 2 podnety, ktoréboli po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikované ako neopodstatnené.

4. V hodnotenom mesiaci bola vykonaná cielená kontrola v zariadení na Zemplínskej Šírave, v ktorej sa konalo zotavovacie podujatie „Škola v prírode“. Predmetného podujatia sa zúčastnilo 24 detí.

5. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci apríl vyšetrených 30 klientov v základnej poradni, z ktorých 25 malo sledované parametre v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 5 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením. V rámci Svetového dňa zdravia (7.4.2019) bolo vykonávané pre zamestnancov Okresného úradu a Úradu práce a sociálnych vecí v Michalovciach poradenstvo a vyšetrenia, ktoré ponúka poradňa zdravia – biochemické odbery kapilárnej krvi a antropometrické merania. V tento deň možnosť využilo 25 záujemcov. Na VI. ZŠ v Michalovciach bol v priebehu tohto mesiaca realizovaný projekt antropometrické merania.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci apríl 2019 bola charakterizovaná:

a) výskytom pertussis: hlásené 1 ochorenie

b) výskytom črevných ochorení:  hlásených bolo 10 ochorení na salmonelovú enteritídu, 19 kampylobakteriálnych enteritíd, z toho 1 ochorenie hlásené, ako importovaná nákaza,  7 enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile z toho 3 ochoreniahlásené ako nozokomiálna nákaza,  16 rotavírusových enteritíd, z toho 2 ochorenia hlásené ako nozokomiálne nákazy, 1 adenovírusová enteritída

c) výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 10 prípadov v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., (3 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile, 2  rotavírusové enteritídy, 1 Zápal pľúc vyvolaný nešpecifikovaným mikroorganizmom, 1 bližšie neurčená  pneumónia, 2 infekcie močovej sústavy bez určenia miesta, 1 infekcia po výkone nezatriedená)

d) výskytom tuberkulózy:  1ochorenie tuberkulózy pľúc potvrdenej mikroskopiou spúta (chriakov) s kultivačným vyšetrením alebo bez neho, 1 ochorenie tuberkulózy pľúc potvrdenej len kultiváciou

e) výskytom dermatofytózy: hlásené 1 ochorenie na Tinea barbae a tinea capitis a 2 ochorenia na Tinea corporis

f) bezpríznakovým výskytom:  HIV – hlásené 1 importované ochorenie

g) nulovým výskytom: hepatitídy, meningitídy

h) výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: - chrípková aktivita  II. stupňa – sporadický výskyt - spolu hlásených 3630ARO, z toho 393 CHPO107 komplikácií

V dôsledku výskytu chrípky a chrípke podobným ochoreniam za mesiac apríl 2019 bol v okrese Michalovce prerušený výchovno-vzdelávací proces v 1 predškolskom zariadení.

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

1. Spolu hlásených 105  potvrdených a 12  nepotvrdených  ohnísk.

2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac apríl 2019 hlásila i naďalej mor včelieho plodu v obci Horovce, okres Michalovce.

3. Dňa 10.4.2019 sa konal v rámci projektu „Hygiena rúk"  na RÚVZ Michalovce odborný seminár. Cieľom projektu bolo zlepšiť vedomostnú úroveň zdravotníckych pracovníkov v oblasti hygieny rúk.

4. Od 24.4 do 30.4.2019 prebiehal už 14.ročník kampane s názvom „Európskyimunizačný týždeň" (European Immunization Week /EIW/). Všetky aktivity boli zamerané na zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o infekčných ochoreniach a ich možnej prevencii. Slogan „ Predchádzať – Chrániť - Očkovať"   vyjadruje posolstvo každoročnej kampane. Heslo EIW 2019: „ Hold podporovateľom očkovania." 

5. V mesiaci apríl 2019 prebiehal projekt: „ Zvýšenie povedomia budúcich rodičov o ochoreniach preventabilných očkovaním a význam očkovania ". Do projektu boli zapojené 2 SŠ (1x SŠ v okrese Michalovce; 1xSŠ v okrese Sobrance).

 

Niektoré údaje o zdravotnom stave vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za mesiac apríl 2019:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  59 (1 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 25 (z toho 16 UPT)

Samovraždy 

        Pokusy: 1

Nová drogová závislosť: 0