I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci máj 2019 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 278 kontrol, 32 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX a 46 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bolo prešetrené 1 podozrenie na chorobu z povolania (podozrenie na DNJZ). Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 61 rozhodnutí a 17 záväzných stanovísk.  Z vlastného podnetu bolo vydané 1 rozhodnutie.  Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené 3 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 800 €.

2. Oddelením HV bolo uložené opatrenia na mieste (zákaz prevádzky ZSS).

3. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 43 vzoriek zo životného prostredia, 26 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora a 30 sterov z prostredia.

4. V mesiaci máj bol na RÚVZ Michalovce doručený 1 podnet, ktorýbol po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikované ako neopodstatnený.

5. Na základe listu z ÚVZ SR Bratislava sme realizovali mimoriadne cielené kontroly zamerané na hygienický stav priestorov a dodržiavanie hygienicko-epidemiologického režimu v lôžkových zdravotníckych zariadeniach (spolu bolo skontrolovaných 27 lôžkových zdravotníckych zariadení).

6. Bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadnými podujatiami: „24. Strážčanský jarmok“ konaný v dňoch 17.05.-18.05.2019 v Strážskom a „Jarné trhy Michalovce 2019 – 19 ročník“, konaný v dňoch 3.5.- 4.5.2019, ktoré boli po stránke hygienickej dobre zabezpečené.

7. V hodnotenom mesiaci boli vykonané cielené kontroly v zariadeniach na Zemplínskej Šírave, v ktorých sa konali zotavovacie podujatia „Školy v prírode“. Celkovo bolo 7 zotavovacích podujatí, ktorých sa celkovo zúčastnilo 177 detí.

8. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 24 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a 2 osvedčenia pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

9. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci máj vyšetrených 33 klientov v základnej poradni, z ktorých 27 malo sledované parametre v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 6 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením. Na VI. ZŠ v Michalovciach bol v priebehu tohto mesiaca realizovaný projekt antropometrické merania. Pre žiakov základnej školy bola realizovaná prednáška na tému „Alkohol a závislosti“. V rámci  „Dňa bez tabaku“ bola zrealizovaná v meste Michalovce (pešia zóna) akcia pre verejnosť v spolupráci so študentmi SZŠ Michalovce, kde boli záujemcom vykonané merania prístrojom Smokerlýzer.

10. V priebehu mesiaca máj prebehla realizácia projektu „Zneužívanie návykových látok (alkohol, tabak, drogy) u detí a mládeže na Slovensku“ – ESPAD 2019. Ide o projekt, ktorý prebehol na Slovenku už šesťkrát (r. 1999, 2003, 2007, 2011, 2015), aktuálne prebehla siedma vlna projektu. Prieskum sleduje užívanie tabaku, alkoholu a drog u žiakov 9. ročníka ZŠ, 1.- 4. ročníka stredných škôl a ročníky kvarta-oktáva 8-ročného gymnázia. Školy, na ktorých sa prieskum uskutočnil boli vybrané gestorom projektu. V rámci okresov Michalovce a Sobrance bolo vybratých 6 škôl, z toho boli 4 základné školy, jedna SOŠ a jedno 8-ročné gymnázium. Prieskumu sa reálne zúčastnilo 273 žiakov. 

 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci máj 2019 bola charakterizovaná:   

 

a) výskytom črevných ochorení:  hlásených bolo 6 ochorení na salmonelovú enteritídu, 21 kampylobakteriálnych enteritíd, 9 enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile z toho 4 ochoreniahlásené ako nozokomiálna nákaza,  1 giardióza (lambliáza), 19 rotavírusových enteritíd, 3 akútne gastroenteropatie zapríčinené vírusom Norwalk, 4 adenovírusové enteritídy

b)  výskytom tuberkulózy:  1ochorenie tuberkulózy pľúc potvrdenej len kultiváciou

c)  výskytom akútnej hepatitídy B: hlásené 1 ochorenie akútnej hepatitídy B bez agensu a bez pečeňovej kómy

d) výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 27 prípadov v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., (4 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile, 1 septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus, 4 septikémie vyvolané inými špecifikovanými stafylokokmi, 1 septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami, 3 zápaly žíl – phlebitis et thrombophlebitis, 1 zápal pľúc vyvolaný nešpecifikovaným mikroorganizmom, 1 bližšie neurčená  pneumónia, 1 iná pneumónia, zárodok neurčený, 1 nešpecifikovaná akútna infekcia dolných dýchacích ciest, 1 celilitída – flegmóna, 1 dekubitálny vred – preležanina, 4 infekcie močovej sústavy bez určenia miesta, 4 infekcie po výkone nezatriedené inde

e)  zvýšeným výskytom: varicelly – spolu hlásených 75 ochorení

f) importovaným ochorením: hlásené 1 ochorenie nagonokokovú infekciu  dolných časti močovopohlavnej sústavy bez abscesu uretrálnych alebo predsieňových žliaz

g)  nulovým výskytom: meningitídy

h) výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: - chrípková aktivita  II. stupňa – sporadický výskyt - spolu hlásených 4115ARO, z toho 335 CHPO90  komplikácií

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

  1. Spolu hlásených 167  potvrdených a  15  nepotvrdených  ohnísk.
  2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac máj 2019 hlásila i naďalej mor včelieho plodu v obci Horovce, okres Michalovce.
  3. Dňa 5. mája 2019 sa uskutočnil už 14. ročník kampane: „Save Lives clean Your Hands“  („Umývaj si ruky – zachrániš život“), ktorý je súčasťou programu Svetovej zdravotníckej organizácie „ First Global Patient Safety Challenge – Clean Care Is Safer care“. Hlavným cieľom kampane bolo poukázať, že správna hygiena rúk je najúčinnejší spôsob prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia  rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká a informovanie zdravotníckych pracovníkov o význame hygieny rúk ako ochrany  pacienta a zvýraznenie dôležitosti dodržania 5 momentov hygieny rúk. Tento rok kampaň niesol názov: „Bezpečná zdravotná starostlivosť pre všetkých – je to vo vašich rukách.“
  4. Dňa 9.5.2019 bolo zaslané všetkým očkujúcim lekárom v okrese Michalovce a Sobrance upozornenie na hlásenie nežiadúcich účinkov v súvislosti s očkovaním.
  5. Dňa 24.5.2019 boli zaslané individuálne sprievodné listy a  výsledky serologických vyšetrení účastníkov Imunologického prehľadu v roku 2018 lekárom VLDD a VLD v okrese Michalovce a Sobrance zúčastnených  na IP 2018.

 

Niektoré údaje o zdravotnom stave vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za mesiac máj 2019:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  94 (z toho 2 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 34, z toho 15 UPT

Samovraždy 

        Pokusy: 4

Nová drogová závislosť: 3

        z toho tvrdé drogy:  1